«ΣΣΕ 8.4.2016 Ηλεκτροτεχνιτών Ξενοδοχείων»

«ΣΣΕ 8.4.2016 Ηλεκτροτεχνιτών Ξενοδοχείων»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (8.4.2016) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των  ηλεκτροτεχνιτών-περιελιγκτών όλων των κατηγοριών και  των βοηθών τους που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας.»

(Π. Κ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν.  Αλληλ. 7/18.4.2016)

 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 8 Απριλίου 2016 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος,

2. Ιωάννης Α. Ρέτσος, Πρόεδρος και Γρηγόρης Τάσιος Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.),

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

Αρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνίτες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι καθώς και οι ραδοηλεκτρολόγοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 6422/1934 όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες και επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.

Άρθρο 2

Βασικοί μισθοί - ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2015 δυνάμει της από 30-3-2015, με αριθμό κατάθεσης 3/2015, σ.σ.ε. παραμένουν σταθεροί για την περίοδο από 1-1-2016 έως 31-12-2016

Άρθρο 3

Διατήρηση διατάξεων- Αρχή ευνοϊκότερης Ρύθμισης

Α. Οι όροι της από 30-3-2015 (ΠΚ 3/2015) σσε που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, διατηρούνται σε ισχύ.

Β. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Κανονισμούς Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 4

Χρόνος ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ