«ΔΑ 4/2016 (ΠΕΝΤ.) Τεχνικών Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών»

«ΔΑ 4/2016 (ΠΕΝΤ.) Τεχνικών Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών»

ΔΑ (ΠΕΝΤ. 4/2016) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια-μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ».

(Π. Κ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν.  Αλληλ. 4/18.5.2016)

 

 

 

Προς:

1. Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ), Ακαδημίας 33, (4ος όροφος), 106 72 Αθήνα

2. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ), Γ Σεπτεμβρίου 48Β, (Εργατικό Κέντρο, 5ος όροφος), 104 33 Αθήνα

3. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (ΕΤΙΤΒΕ), Αριστοτέλους 32 (Ε.Κ.Θ.), 546 31 Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΝΤ. 4/2016

Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΓΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ. (του άρθρου 16 Α του ν. 1876/1990)

Συνεδρίασε στην Αθήνα, στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016, ώρα 15:00, με την εξής σύνθεση: α) Χαράλαμπος Καλαματιανός, Αρεοπαγίτης (Πρόεδρος), β) Ηλίας Μάζος, Σύμβουλος της Επικρατείας (τακτικό μέλος), γ) Βασιλική Τύρου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους (τακτικό μέλος), δ) Ελένη Κουτσιμπού, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος) και ε) Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος).

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 188/002Εφ/7.3.2016 εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 1/2016 Διαιτητικής Αποφάσεως Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ)», με ακρόαση της εκκαλούσας Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) και των εφεσίβλητων Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ) και Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (ΕΤΙΤΒΕ).

Κατά τη συνεδρίαση παραστάθηκε η εκκαλούσα «Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ)» εκπροσωπούμενη από τους Ευστάθιο Γεωργόπουλο, Βασιλική Μπουζούκη, Ιωάννη Πούργαλη, Ισίδωρο Παπαμιχάλη, και τον Νομικό τους Σύμβουλο Αναστάσιο Τριαντάφυλλο, καθώς και οι εφεσίβλητες «Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ)», εκπροσωπούμενη από τους Γεώργιο Σκεπετζάκη, Γεώργιο Αλιφέρη, Ιωάννη Βλάχο, Ιάκωβο Σταυρινίδη και «Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (ΕΤΙΤΒΕ)» εκπροσωπούμενη από τους Γεώργιο Παπαδόπουλο και Ρωμανό Κοτσερώνη.

Οι εκπρόσωποι της εκκαλούσας και των εφεσίβλητων εξέθεσαν τις απόψεις τους επί της εφέσεως, απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής και χορήγησαν στην Επιτροπή προθεσμία μέχρι τις 6 Μαΐου 2016 για την έκδοση της αποφάσεώς της.

Μετά την προαναφερόμενη συνεδρίαση και την κατάθεση των υπομνημάτων, η Επιτροπή διασκέφθηκε στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. και, ύστερα από εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου της υποθέσεως,

έκρινε σύμφωνα με τον νόμο τα εξής:

Με την κρινόμενη έφεση προσβάλλεται η υπ’ αριθμ. 1/2016 Διαιτητική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια-μελών ΕΤΙΤΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ».

Με τον πρώτο λόγο έφεσης προβάλλεται ότι με τις διατάξεις της εκκαλουμένης εσφαλμένως κατετάγησαν οι τεχνικοί των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών σε μισθολογικές κατηγορίες βάσει των ειδικοτήτων τους. Κατά την εκκαλούσα, δεν είναι δικαιολογημένη η διάκριση με αυτό το κριτήριο, διότι με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4254/2014 καταργήθηκε το άρθρο 1 του ν. 358/1976 περί αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος των τεχνικών της τηλεόρασης και καθορισμού, με υπουργική απόφαση, των ειδικοτήτων τους, ζητείται δε επαναπροσδιορισμός των ειδικοτήτων, με περιορισμό αυτών σε πέντε (τεχνικός λήψης και επεξεργασίας ήχου και εικόνας, ηλεκτρολόγος, κομμωτής/μακιγιέρ, παραγωγός, σκηνοθέτης), που είναι, κατ’ αυτήν, σύμφωνος με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν επέλθει στο χώρο, και η παροχή της δυνατότητας σε κάθε τηλεοπτικό σταθμό να καθορίζει για ορισμένες θέσεις εργασίας ειδικές δεξιότητες, απαιτούμενες με συνδυασμό βασικών ακαδημαϊκών γνώσεων, εμπειρίας και συνεχιζόμενης υποχρεωτικής κατάρτισης, και να καλύπτει θέσεις εργασίας και με εκπαιδευόμενους, για να δύνανται οι τελευταίοι να αποκτούν την απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι οι τεχνικοί της τηλεόρασης απαιτείται να είναι ειδικώς εκπαιδευμένοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι δε γνώσεις των ειδικοτήτων τους εξακολουθούν να παρέχονται από τα οικεία τμήματα Πανεπιστημίων, από ΙΕΚ και από σχολές μελών της εκκαλούσας. Επομένως, εφόσον ο χειρισμός κάθε τηλεοπτικού μηχανήματος απαιτεί ειδικές σπουδές, ο βάσει σπουδών διαχωρισμός ειδικοτήτων δεν μπορεί να υποκατασταθεί από πιστοποίηση δεξιοτήτων αποκτώμενων εμπειρικά με τον χρόνο απασχόλησης, ενώ, περαιτέρω, από τα προσκομισθέντα ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας έγγραφα στοιχεία δεν προέκυψε ότι είναι αναγκαίος επαναπροσδιορισμός των ειδικοτήτων, ως προς τον αριθμό και το είδος αυτών. Κατά συνέπεια δεν έσφαλε η εκκαλουμένη, που επανέλαβε, άλλωστε, ως προς τη διάκριση των τεσσάρων μισθολογικών κατηγοριών, εξελισσομένων σε δέκα οκτώ μισθολογικά κλιμάκια, βάσει των τριάντα ειδικοτήτων, τους οικείους όρους της ΣΣΕ της 12-6-2009 (Πράξης Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 29/17-6-2009) και των ΔΑ 39/2010, 26/2011, και ΔΑ ΠΕΝΤ 6/2015.

Με τον δεύτερο λόγο έφεσης ζητείται η κατάργηση του άρθρου 9 της εκκαλουμένης, που αποτελεί επανάληψη του άρθρου 9 της ΔΑ ΠΕΝΤ 6/2015, η οποία επανέφερε σε ισχύ αντίστοιχη διάταξη της ΣΣΕ του έτους 2005 (Πράξης Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 27/31-3-2005). Με το άρθρο 9 της εκκαλουμένης ορίζονται τα εξής: «1. Λαμβάνοντας υπόψιν τον υφιστάμενο εξοπλισμό των τηλεοπτικών σταθμών i. τα εξωτερικά γυρίσματα καλύπτονται από ομάδα αποτελούμενη από δύο μέλη, ήτοι από ένα Εικονολήπτη τηλεόρασης ή Διευθυντή φωτογραφίας και από ένα τεχνικό ENG ή ηχολήπτη ή βοηθό εικονολήπτη. ii. Κάθε εξωτερική μετάδοση, ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη, καλύπτεται από ομάδα αποτελούμενη από δύο Ηλεκτρονικούς ραδιο-ζεύξεων-Link, σε κάθε σημείο στο οποίο απαιτείται ράδιο-ζεύξη. 2. Εάν η τεχνολογία διαφοροποιήσει ή τροποποιήσει τον μέχρι σήμερα τρόπο εργασίας, τη στελέχωση ή τις ειδικότητες, τότε οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συζητήσουν τις αλλαγές αυτές με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Συγχρόνως αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το υπάρχον τεχνικό προσωπικό στις νέες ειδικότητες που τυχόν θα προκύψουν, εφόσον δεν απαιτούνται ειδικά αυξημένα τυπικά προσόντα σύμφωνα με το νόμο, με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. 3. (την παράγραφο αυτή προσέθεσε η υπ’ αρ. 6/2015 ΔΑ της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας) Στη διάρκεια ισχύος της παρούσας τα μέρη θα εξετάσουν τυχόν αναγκαίες αναπροσαρμογές στη χρήση διμελών συνεργείων για εξωτερικές μεταδόσεις με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εξέταση των συνθηκών ασφαλείας των εργαζομένων». Η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι οι ρυθμίσεις του ως άνω άρθρου έχουν ξεπεραστεί λόγω της προόδου της τεχνολογίας, που έχει διαφοροποιήσει τον τρόπο εργασίας τη στελέχωση και τις ειδικότητες, καθώς και ότι με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων τεχνολογικώς εξελιγμένων μέσων (όπως οι κάμερες νέας τεχνολογίας, τα κινητά νέας γενεάς με ελάχιστο βάρος και όγκο κ.λπ.) είναι πλέον εφικτή η λήψη, επεξεργασία και αναμετάδοση οπτικοακουστικών προϊόντων με σύγχρονους και απλούστερους τρόπους ακόμη και από ένα άτομο ανεξάρτητα από την ειδικότητα που κατέχει (του ηχολήπτη ή εικονολήπτη ή άλλη ειδικότητα σχετική με τον τηλεοπτικό χώρο). Όμως, δεν τεκμηριώνει πειστικά τον ισχυρισμό της περί ανάγκης κατάργησης της χρησιμοποίησης διμελών συνεργείων για τις εξωτερικές μεταδόσεις. Δεν επικαλείται τυχόν αλλαγή του υφιστάμενου εξοπλισμού των μελών της με συγκεκριμένες επενδύσεις ούτε καν αποκλειστική χρήση των σύγχρονων μηχανών εικονοληψίας. Προσκομίζει δύο γνωμοδοτήσεις, την από 25-8-2010 του Καθηγητή Γεωργίου Παπαγεωργίου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, και την από 2-9-2010 του Καθηγητή Πληροφορικής ΟΠΑ Βασιλείου Βασσάλου, από τις οποίες προκύπτει ότι οι σύγχρονες μηχανές εικονοληψίας, μικρότερου βάρους (2,7 kg με όλα τα βασικά εξαρτήματα και ενσωματωμένο φακό έναντι 5,7 kg χωρίς τον φακό των παλαιότερης τεχνολογίας) παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης τους από ένα μόνο άτομο. Αλλά, από όλα τα προσκομισθέντα στον πρώτο βαθμό Διαιτησίας στοιχεία δεν αποδεικνύεται ότι η χρήση κάμερας νέας τεχνολογίας, η οποία σημειωτέον χρησιμοποιείται από το έτος 2011, αναιρεί την χρησιμότητα των διμελών συνεργείων στα εξωτερικά γυρίσματα και τις εξωτερικές μεταδόσεις, για λόγους ασφαλείας των τεχνικών, αφ' ενός και τεχνικής πληρότητας εικόνας και ήχου, αφ' ετέρου, από τα μέλη της εκκαλούσας όπως συμβαίνει και στα Τηλεοπτικά Μέσα του εξωτερικού, για τα οποία η χρήση πολυμελών συνεργείων στα εξωτερικά γυρίσματα και τις εξωτερικές μεταδόσεις αποτελεί κανόνα, λαμβανομένου, επιπροσθέτως υπόψη ότι μέλη της εκκαλούσας εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παράλληλα και μηχανές εικονοληψίας παλαιός τεχνολογίας γεγονός που δεν αμφισβητήθηκε από αυτήν. Περαιτέρω, πρέπει να επισημανθεί ότι η εκκαλούσα εργοδοτική πλευρά δεν ισχυρίσθηκε ότι, κατά τη διάρκεια ισχύος των κρίσιμων κανονιστικών όρων της προηγούμενης 6/2015 ΔΑ της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας κατέβαλε προσπάθειες προς εξέταση από κοινού με την πλευρά των εργαζομένων τυχόν αναγκαίων αναπροσαρμογών, ως προς τη χρήση διμελών συνεργείων για τις εξωτερικές μεταδόσεις με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας όπως ρητώς είχε προβλεφθεί με το άρθρο 9 παρ. 3 της ανωτέρω ΔΑ. Κατά συνέπεια ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

Στο άρθρο 3 της εκκαλουμένης ορίζεται ότι ο βασικός μισθός των νεοπροσλαμβανόμενων τεχνικών ανέρχεται σε 835, 919, 946 και 974 ευρώ ανάλογα με τη μισθολογική κατηγορία, στην οποία αυτοί εντάσσονται με κριτήριο τις ειδικότητές τους. Η εκκαλούσα με τον τρίτο λόγο έφεσης διατείνεται ότι η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας προέβη εσφαλμένως στη ρύθμιση αυτή, χωρίς να λάβει υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 1876/1990 στοιχεία, που αποδεικνύουν την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, η οποία τους οδήγησε σε δραστικές μειώσεις του συνόλου των λειτουργικών δαπανών τους προκειμένου να διατηρηθούν κατά το δυνατόν οι θέσεις εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, με αποτέλεσμα να είναι, κατ' αυτήν, αναγκαία η μείωση του μισθολογικού κόστους και να καθίσταται αντίστοιχη προς τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα του κλάδου η προταθείσα από την ίδια μείωση των μισθών των νεοπροσλαμβανόμενων τεχνικών στα 587 ευρώ χωρίς διάκριση ειδικότητας. Από όλα τα προσκομισθέντα ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας στοιχεία προκύπτει, ότι με τις διατάξεις της εκκαλουμένης διατηρήθηκαν οι βασικοί μισθοί των τεχνικών της ιδιωτικής τηλεόρασης στα επίπεδα που διαμόρφωσε η ΔΑ 6/2015 της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, η οποία είχε προβεί σε μείωση αυτών, κατά ποσοστό 9-12%, σε σχέση με τους ορισθέντες με τη ΣΣΕ της 12-6-2009 και διατηρηθέντες με τις ΔΑ 39/2010 και 26/2011. Η εκκαλούσα αναφέρεται στη μείωση των διαφημιστικών εσόδων των τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης η οποία, κατά τους ισχυρισμούς της, επιτείνεται από την ανάπτυξη του διαδικτύου και των συνδρομητικών τηλεοπτικών πλατφορμών και από την επιβολή του ειδικού φόρου 20% στις τηλεοπτικές διαφημίσεις από 1-1-2015 (άρθρο πέμπτο παρ. 12 ν. 3845/2010, όπως συμπληρώθηκε με άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3899/2010 και τροποποιήθηκε ως προς έναρξη ισχύος, τελικά, με όρθρο 50 ν. 4223/2013), προβάλλει δε, ότι η μείωση εσόδων είναι πολύ μεγαλύτερη από την κατά 12% μείωση των μισθών, διότι κατά τα τελευταία πέντε έτη ανήλθε μεσοσταθμικά σε ποσοστό 48%. Περαιτέρω, επικαλείται ότι τα ληφθέντα υπόψη στοιχεία της Media Services περί της κατανομής της διαφημιστικής δαπάνης στα ΜΜΕ αναφέρονται σε τεκμαρτή και όχι πραγματική διαφημιστική δαπάνη και ότι δεν έγινε ακριβής προσδιορισμός της μείωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Εν τούτοις, ανεξαρτήτως του ότι α) τα στοιχεία της Media Services, που εμφάνιζαν, πάντως, θετικό ρυθμό στα διαφημιστικά έσοδα των Τηλεοπτικών Σταθμών για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2014 έως Νοέμβριο 2014, αναφέρονται πράγματι σε τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη και β) η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας δεν κατέστη δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς, η Τριμελής Επιτροπή αιτιολόγησε επαρκώς τον γενόμενο καθορισμό των βασικών μισθών στο ίδιο ύψος εκείνων της υπ' αριθ. 6/2015 ΔΑ της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, αφού συνεκτίμησε όλα τα νομίμως προσκομισθέντα σ' αυτήν στοιχεία που επικαλείται η εκκαλούσα. Ειδικότερα, έλαβε υπόψη α) το γεγονός ότι από 1-1-2015 τέθηκε σε εφαρμογή η προαναφερθείσα διάταξη του ν. 3845/2010, που προβλέπει την καταβολή ειδικού φόρου ποσοστού 20% επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων, που επιβαρύνει τους διαφημιζόμενους, β) τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων-μελών της εκκαλούσας, ήτοι αα) τον πίνακα οικονομικών αποτελεσμάτων των τηλεοπτικών σταθμών, που εμφανίζει για το 2014 συνολικές ζημίες 44.269.654 ευρώ, δηλαδή μικρότερες εκείνων των προηγουμένων ετών (50.707.643 για το 2013, 50.111.421 για το 2012), ββ) τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τηλεοπτικών εταιρειών των τελευταίων ετών και γγ) τη Μελέτη επί της Εξέλιξης και των Τάσεων του Διαφημιστικού Εσόδου στην Ελλάδα της Pricewaterhouse Coopers S.A. Επίσης, συνεκτίμησε τα προσκομισθέντα από τις εφεσίβλητες στοιχεία, ήτοι α) τα προαναφερθέντα στοιχεία για την τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη των Τηλεοπτικών Επιχειρήσεων, β) την έκθεση της ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία η ένταση της ύφεσης στην ελληνική οικονομία κατά το τελευταίο τρίμηνο το 2015 θα είναι σαφώς χαμηλότερη της αναμενομένης μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, γ) την πιο πρόσφατη εξέλιξη του Δείκτη Τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ, σύμφωνα με την οποία ο Γ.Δ.Τ.Κ. μειώθηκε κατά 0,2% τον Δεκέμβριο του 2015, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2015 παρουσίασε οριακή αύξηση της τάξεως του 0,1%, ενώ ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2015 - Δεκεμβρίου 2015 σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2014 - Δεκεμβρίου 2014 παρουσίασε μείωση 1,7% και δ) την πολιτική μισθών και απασχόλησης της από 26-3-2014 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύει σήμερα, που αποτυπώνει την γενική πολιτική εξέλιξη των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων και η οποία παραμένει αμετάβλητη για τα έτη 2013, 2014 και 2015, όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Από όλα τα ανωτέρω στοιχεία δεν κρίνεται δικαιολογημένη η μείωση των μισθών σε σχέση με τους διαμορφωθέντες με την υπ’ αριθ. 6/2015 ΔΑ ΠΕΝΤ και ο τρίτος λόγος έφεσης, κατά την αιτίασή του αυτή, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.

Με την δεύτερη αιτίαση του ίδιου λόγου πλήττεται η εκκαλουμένη ως προς το άρθρο 4 παρ. 10, με το οποίο το επίδομα πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης επαυξάνεται από ποσοστό 8% επί του βασικού μισθού σε 9% επ' αυτού. Κατά την αιτίαση αυτή ο τρίτος λόγος πρέπει να γίνει δεκτός, ως βάσιμος, διότι με βάση τα ως άνω οικονομικά στοιχεία δεν δικαιολογείται η απόκλιση από τον προϊσχύοντα όρο.

Περαιτέρω, με τον τέταρτο λόγο έφεσης πλήττεται η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 7 της εκκαλουμένης, με την οποία επαναφέρεται η καταβολή του επιδόματος συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη, η οποία είχε ανασταλεί με την ΔΑ ΠΕΝΤ 6/2015 κατά τη διάρκεια ισχύος της. Ο λόγος αυτός πρέπει να γίνει δεκτός, ως βάσιμος, και να αντικατασταθεί η παράγραφος αυτή με επαναφορά της προϊσχύουσας ρύθμισης, η οποία, άλλωστε, είναι συμβατή με τις ρυθμίσεις των άρθρων 2 παρ. 4 και 4 της ΠΥΣ 6/2012. Και τούτο, διότι από όλα τα προσκομισθέντα ως άνω οικονομικά στοιχεία συνάγεται, ότι δεν έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την αύξηση αποδοχών των μελών της εφεσίβλητης, διά της εκ νέου καταβολής του εν λόγω επιδόματος.

Με τον πέμπτο λόγο έφεσης η εκκαλούσα παραπονείται για την απόρριψη από την Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας του αιτήματος της να χαρακτηρίσει τις τηλεοπτικές επιχειρήσεις ως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολογία, παρά το ότι αυτή προσκόμισε δικαστικές αποφάσεις, που στηρίζουν την άποψή της αυτή, οι οποίες δεν εκτιμήθηκαν ορθά. Συγκεκριμένα στο άρθρο 11 παρ. 1 της εκκαλουμένης ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση κήρυξης απεργίας, τα μέρη συμφωνούν να τηρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις του νόμου, όσον αφορά στην έγκαιρη προειδοποίηση των τηλεοπτικών σταθμών από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των παρεχομένων από τους εν λόγω σταθμούς υπηρεσιών (υπηρεσίες ενημέρωσης του κοινού)». Η εκκαλούσα ζήτησε να περιληφθεί ρύθμιση, με την οποία σε περίπτωση απεργίας θα απαιτείται τετραήμερη προειδοποίηση βάσει του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 1264/1982, ενόψει του ότι οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις είναι, κατ' αυτήν, «κοινής ωφέλειας» κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 του ίδιου νόμου, ως εξυπηρετούσες την ανάγκη του κοινωνικού συνόλου για ενημέρωση. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι το ζήτημα εάν οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις είναι κοινής ωφέλειας δεν περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 1876/1990, να αποτελέσουν περιεχόμενο ΣΣΕ και, συνεπώς, δεν ρυθμίζεται με ΔΑ. Σε κάθε περίπτωση είναι επαρκής η αναφορά του ως άνω άρθρου στην τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων του νόμου, η οποία (τήρηση) κρίνεται κατά περίπτωση από τα αρμόδια δικαστήρια.

Με τις σκέψεις αυτές

Η Επιτροπή δέχεται εν μέρει την κρινόμενη έφεση και μεταρρυθμίζει την υπ' αριθ. 1/2016 Διαιτητική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΣΕΕ)» ως ακολούθως:

Στο άρθρο 4 της εκκαλουμένης αντικαθίστανται οι παρ. 7 και 10, οι οποίες μετά από εκ νέου αρίθμηση και διαχωρισμό των παραγράφων του άρθρου φέρουν πλέον τους αριθμούς 3 και 4 εδαφ. δ', αντιστοίχως, ως εξής: «3. Επίδομα χρόνου συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του Βασικού Μισθού για κάθε πενταετία εργασίας στον ίδιο εργοδότη και μέχρι τη συμπλήρωση τριών πενταετίων. Η καταβολή του επιδόματος αυτού αναστέλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης.» Και «4. Επίδομα πτυχίου.....ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του Βασικού τους Μισθού στους τεχνικούς που διαθέτουν πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης.»

Συνεπώς, στην προκειμένη συλλογική διαφορά οι όροι της διαιτητικής αποφάσεως διαμορφώνονται ως ακολούθως:

«Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

1. Στις διατάξεις της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης υπάγονται όλοι οι τεχνικοί τηλεόρασης μέλη των ΕΤΙΤΑ και ΕΤΙΤΒΕ, που εργάζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς της Ελλάδος που είναι μέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ και έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:

1.1. Διευθυντής φωτογραφίας τηλεόρασης

1.2. Εικονολήπτης τηλεόρασης (Χειριστής Τηλεοπτικής μηχανής λήψεως)

1.3. Βοηθός εικονολήπτης

1.4. Ηχολήπτης (Μηχανικός ήχου)

1.5. Βοηθός ηχολήπτης

1.6. Ηλεκτρονικός συντηρητής τεχνολογικού εξοπλισμού

1.7. Ηλεκτρονικός ράδιο - ζεύξεων - Link

1.8. Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων

1.9. Μοντέρ τηλεόρασης (Χειριστής μαγνητοσκοπίου και συναρμολογητής εικόνας)

1.10. Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας - vision mixer and digital effects

1.11. Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (Floor Manager)

1.12. Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

1.13. Τεχνικός γεννήτριας χαρακτήρων

1.14. Χειριστής autocue

1.15. Γραφίστας τηλεόρασης

1.16. Τεχνικός Master Control (Μηχανικός τηλεόρασης)

1.17. Τεχνικός ροής προγράμματος - continuity

1.18. Μακιγιέζ - ιέρ

1.19. Κομμωτής - τρία

1.20. Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (RF)

1.21. Βοηθός σκηνοθέτη

1.22. Βοηθός παραγωγής

1.23. Τεχνικός μεταγραφών (dubbing)

1.24. Τεχνικός Σκηνικών

1.25. Σκηνοθέτης

1.26. Διευθυντής Παραγωγής

1.27. Σκηνοθέτης Trailers

1.28. Σκηνογράφος

1.29. Ενδυματολόγος - Αμπιγιέζ

1.30. Μουσικός Επιμελητής

Απαραίτητη προϋπόθεση για να προσληφθεί τεχνικός όλων των ως άνω ειδικοτήτων σε Τηλεοπτικό Σταθμό είναι η κατοχή συναφούς επαγγελματικού τίτλου           σπουδών της ειδικότητας στην οποία κατατάσσεται. Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προσληφθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσης.

3. Η σχέση εργασίας που συνδέει τους τεχνικούς με τον τηλεοπτικό σταθμό είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

4. Στην ατομική σύμβαση εργασίας του τεχνικού αναγράφεται απαραίτητα η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται και κάθε τεχνικός ασκεί μόνο καθήκοντα της ειδικότητας του.

Άρθρο 2

1. Όλοι οι τεχνικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων κατατάσσονται σε τέσσερις (4) μισθολογικές κατηγορίες (κλίμακες) ως εξής:

Α΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1η Κλίμακα)

1. Βοηθός Εικονολήπτη

2. Βοηθός Ηχολήπτη

3. Βοηθός Παραγωγής

4. Τεχνικός Σκηνικών

5. Χειριστής autoque

6. Χειριστής γεννήτριας χαρακτήρων

7. Μουσικός επιμελητής

8. Κομμωτής - τρία

9. Μακιγιέρ - εζ

10. Ενδυματολόγος - Αμπιγιέρ

11. Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (Floor Manager)

12. Τεχνικός μεταγραφών (Dubbing)

13. Όλες οι λοιπές Ειδικότητες Βοηθού

Β΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η Κλίμακα)

1. Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

2. Τεχνικός ροής προγράμματος

3. Βοηθός Σκηνοθέτη

4. Ηλεκτρονικός Συντηρητής Τεχνολογικού Εξοπλισμού

5. Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων (Link)

6. Εικονολήπτης (Χειριστής τηλεοπτικής μηχανής)          

7. Ηχολήπτης (Μηχανικός Ήχου)

8. Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (RF)

9. Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων

Γ΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (3η Κλίμακα)

1. Τεχνικός master control

2. Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας

3. Μοντέρ

4. Γραφίστας

5. Σκηνοθέτης trailers

Δ΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (4η Κλίμακα)

1. Σκηνοθέτης

2. Διευθυντής Φωτογραφίας

3. Σκηνογράφος

4. Διευθυντής παραγωγής

2. Κάθε μισθολογική κατηγορία εξελίσσεται σε δέκα οχτώ (18) μισθολογικά κλιμάκια τα οποία διανύονται ανά διετία, πλην του πρώτου της κάθε μιας που χορηγείται κατά την πρόσληψη του τεχνικού στον τηλεοπτικό σταθμό, εφ' όσον δεν του έχει αναγνωρισθεί προϋπηρεσία.

3. Για τον υπολογισμό του μισθολογικού κλιμακίου της μισθολογικής κατηγορίας της ειδικότητας του, στο οποίο θα ενταχθεί ο τεχνικός που εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό, λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται στο χρόνο υπηρεσίας του στον τηλεοπτικό σταθμό και η προϋπηρεσία που είχε στην ειδικότητα του σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

4. Όσοι τεχνικοί τηλεόρασης μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας αλλάζουν ειδικότητα, που ανήκει σε άλλη ανώτερη μισθολογική κατηγορία, εντάσσονται στο αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο από εκείνο που θα εντάσσονταν με βάση τη συνολική αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στην προηγούμενη ειδικότητα.

5. Σε περίπτωση έλλειψης δραστηριότητας για κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα παρέχεται, κατ' εξαίρεση, η δυνατότητα απασχόλησης σε άλλη συναφή ειδικότητα εντός της μισθολογικής κατηγορίας που ανήκουν αυτές οι ειδικότητες και με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη του κάθε εργαζόμενου τεχνικού.

6. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη και πιστοποιητικό ασφαλιστικού οργανισμού ή τα ανάλογα ένσημα. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού κάθε τηλεοπτικού σταθμού μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρόσληψη του τεχνικού. Η εκπρόθεσμη υποβολή των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, θα έχει σαν συνέπεια ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν θα λαμβάνεται υπόψη και θα προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.

Άρθρο 3

1. Από την ισχύ της παρούσας, οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, ανά μισθολογική κατηγορία, διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΤΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ
0-2 835 919 946 974
3-4 910 1.000 1.030 1.062
5-6  993 1.092 1.124 1.157
7-8  1.080 1.188 1.226 1.263
9-10 1.180 1.297 1.336 1.375
11-12 1.187 1.307 1.346 1.386
13-14  1.211 1.333 1.373 1.415
15-16 1.236 1.359 1.400 1.442
17-18 1.261 1.386 1.429 1.472
19-20  1.286 1.415 1.457 1.499
21-22 1.311 1.442 1.486 1.531
23-24 1.323 1.456 1.499 1.544
25-26 1.349 1.484 1.529 1.574
27-28 1.381 1.515 1.560 1.606
29-30 1.402 1.545 1.591 1.638
31-32 1.432 1.575 1.622 1.670
33-34 1.460 1.607 1.655 1.705
35-36 1.490 1.638 1.688 1.740

2. Στη διάρκεια ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η μεταβολή μισθολογικών κλιμακίων βάσει ωριμάνσεων.

Άρθρο 4

Πέρα από το Βασικό Μηνιαίο Μισθό του εκάστοτε κατεχόμενου μισθολογικού κλιμακίου, στους τεχνικούς της παρούσας χορηγούνται και τα εξής μηνιαία επιδόματα:

1. Επίδομα Γάμου σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή έχει συνταξιοδοτηθεί ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, οι ευρισκόμενοι εν χηρεία, οι διαζευγμένοι και συνυπηρετούντες.

2. Επίδομα Παιδιών που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για το πρώτο παιδί, πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για το δεύτερο παιδί, έξι τοις εκατό [6%] επί του Βασικού Μισθού για το τρίτο παιδί και επτά τοις εκατό [7%] επί του Βασικού Μισθού για το τέταρτο παιδί. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρι που τα παιδιά να συμπληρώσουν το δέκατο όγδοο [18] έτος της ηλικίας τους. Το επίδομα αυτό συνεχίζει να χορηγείται πέραν του δεκάτου ογδόου [18] έτους της ηλικίας του κάθε παιδιού, στις εξής περιπτώσεις:

Εάν πρόκειται για παιδιά που σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή σε αναγνωρισμένες από το κράτος ιδιωτικές σχολές στάθμης ανώτερης της Μέσης εκπαίδευσης, τότε το επίδομα συνεχίζει να χορηγείται μέχρι να συμπληρώσουν το εικοστό πέμπτο [25] έτος της ηλικίας τους, όχι όμως για μεγαλύτερη περίοδο από αυτή που απαιτεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους σύμφωνα με τον κανονισμό των ανωτέρω μνημονευθέντων εκπαιδευτικών οργανισμών.

Στους τεχνικούς που έχουν παιδί, το οποίο πάσχει από χρόνια ανίατη πάθηση βεβαιούμενη από κρατικό θεραπευτήριο, το επίδομα παιδιού αυξάνεται εφ εξής κατά 20% και εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, εφόσον είναι ανίκανο για εργασία λόγω της σωματικής ή πνευματικής νόσου του. Στην περίπτωση αυτή το επίδομα θα καταβάλλεται όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα και όσο ο εργαζόμενος γονέας (τεχνικός) φέρει το βάρος περίθαλψης του ασθενούντος παιδιού του.

Σε κάθε περίπτωση το επίδομα των παιδιών παύει να καταβάλλεται για όσα συνάψουν γάμο ή αποκτήσουν εισόδημα από εργασία.

3. Επίδομα χρόνου συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για κάθε πενταετία εργασίας στον ίδιο εργοδότη και μέχρι τη συμπλήρωση τριών [3] πενταετιών. Η καταβολή του επιδόματος αυτού αναστέλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης.

4. Επίδομα Πτυχίου σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους αναγνωρισμένο από το κράτος. Το επίδομα αυτό χορηγείται για ένα μόνο Πτυχίο και αρχίζει να καταβάλλεται από την κατάθεση του τίτλου σπουδών, ως εξής:

Ποσοστό δέκα τοις εκατό [10%] επί του Βασικού τους Μισθού σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης και       

Ποσοστό οκτώ τοις εκατό [8%] επί του Βασικού τους Μισθού στους τεχνικούς που διαθέτουν πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης.

Στους τεχνικούς που διαθέτουν αναγνωρισμένο από το κράτος μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της ειδικότητας τους, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δύο τοις εκατό [2%] επί του Βασικού τους Μισθού.

5. Επίδομα Ειδικών Συνθηκών. Οι τεχνικοί των ειδικοτήτων Εικονολήπτη, Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων - Link, Ηχολήπτη [Μηχανικού ήχου] και τεχνικού ENG που απασχολούνται μόνιμα σε εξωτερικές μεταδόσεις λαμβάνουν επίδομα 5% επί του Βασικού τους Μισθού.

Σε τεχνικούς με τις πιο πάνω ειδικότητες που απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση σε εξωτερικές μεταδόσεις δίδεται επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ημέρα απασχόλησης στις εξωτερικές μεταδόσεις.

6. Επίδομα Θέσεως που ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό [20%] επί του Βασικού τους Μισθού στους Τεχνικούς Διευθυντές και δέκα τοις εκατό [10%] επί του Βασικού τους Μισθού στους Προϊσταμένους Τμημάτων για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντα αυτά.

Άρθρο 4Α

Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρονικού Δικτύου εκπομπής [ΚΕ], που απασχολούνται στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής λαμβάνουν επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό εννιά τοις εκατό 9% επί του Βασικού τους Μισθού ή επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό εννιά τοις εκατό 9% επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ημέρα απασχόλησης σε όσους απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής. Το ως άνω επίδομα λαμβάνουν και όσοι τεχνικοί της παραπάνω ειδικότητας εργάζονται σε εσωτερικές εγκαταστάσεις, μόνον στην περίπτωση κατά την οποία οι συνθήκες εργασίας εντός των εσωτερικών εγκαταστάσεων είναι αντίστοιχες με αυτές των εξωτερικών εγκαταστάσεων, ήτοι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παροχής εργασίας στις εσωτερικές εγκαταστάσεις η εκπεμπόμενη ακτινοβολία είναι αντίστοιχη με αυτήν των εξωτερικών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 4Β

Οι εικονολήπτες για τις ημέρες που ο τηλεοπτικός σταθμός τους αναθέτει το χειρισμό steady cam ή jimmy jip, λαμβάνουν πρόσθετη ωριαία αμοιβή που υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής, (ανεξάρτητα από το πόσο αυτή θα διαρκέσει όταν μεταδοθεί) και ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ευρώ και δώδεκα (12) ευρώ την ώρα αντίστοιχα.

Άρθρο 4Γ

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται στην αντικατάσταση των οθονών παλαιάς τεχνολογίας με οθόνες νέας τεχνολογίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας του σταθμού για την προστασία της υγείας των εργαζομένων σε αυτές.

Άρθρο 4Δ

Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων οι οποίοι προβαίνουν σε συνδεσμολογήσεις ρευματοληψίας των ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων που χειρίζονται λαμβάνουν επίδομα 3% επί του Βασικού τους Μισθού.

Άρθρο 5

1. Εκτός έδρας ορίζεται η μετάβαση του τεχνικού για παροχή εργασίας εκτός της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία έχει προσληφθεί να εργάζεται.

2. Για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό της χώρας, ο τεχνικός δικαιούται αποζημίωση ίση με το 1/35° του μηνιαίου βασικού μισθού. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός αναλαμβάνει επιπλέον το κόστος των μεταφορικών, διαμονής και της διατροφής του. Σε περίπτωση που η μετάβαση από και προς τον τόπο αποστολής γίνεται με αυτοκίνητο που παρέχει η εταιρία και οδηγεί ο ίδιος ο τεχνικός, αυτός δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση έξι (6) ευρώ ανά ημέρα μετακίνησης. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο τεχνικός μεταβεί για παροχή εργασίας εκτός της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία έχει προσληφθεί να εργάζεται, αυθημερόν και χωρίς διανυκτέρευση, για το χρονικό διάστημα που απασχολείται εκτός της Περιφερειακής Ενότητας πέραν του οκταώρου του, δικαιούται αποζημίωση ίση με το 1/35° του μηνιαίου βασικού μισθού, καθώς και κατ' αναλογίαν κάλυψη των δαπανών διατροφής του.

3. Ο χρόνος μετάβασης εκτός έδρας και επιστροφής του τεχνικού θεωρείται χρόνος εργασίας και αρχίζει και τελειώνει στο χώρο που εργάζεται σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας.

4. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον τόπο παροχής της εργασίας στους τεχνικούς που καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε ημέρα ή ώρα που τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν λειτουργούν, μετά την προσκόμιση των αντιστοίχων παραστατικών.

Άρθρο 6

1. Ο τεχνικός δικαιούται να αρνηθεί για σοβαρούς λόγους την εκτέλεση αποστολής σε εμπόλεμες περιοχές ή σε περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές. Σε περίπτωση μετάβασης του τεχνικού στις προαναφερόμενες περιοχές καταβάλλεται ειδικό επίδομα ανερχόμενο σε 250 € για κάθε ημέρα παραμονής στις περιοχές αυτές. Το επίδομα καταβάλλεται μαζί με τις τακτικές αποδοχές, με την προϋπόθεση της απόδοσης λογαριασμού εξόδων (βάσει παραστατικών) του ταξιδιού. Εμπόλεμες περιοχές ή περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές θεωρούνται όσες χαρακτηρίζονται έτσι από τους ασφαλιστικούς φορείς.

2. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μια από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, χάσει τη ζωή του ή καταστεί ολικά ανίκανος για εργασία, ο Τηλεοπτικός Σταθμός είναι υποχρεωμένος να του καταβάλλει, με βάση τις ακαθάριστες τακτικές μηνιαίες αποδοχές του κατά το χρόνο της επέλευσης του περιστατικού, αποζημίωση ίση με τις αποδοχές πέντε [5] ετών. Σε περίπτωση θανάτου του την αποζημίωση αυτή τη δικαιούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι του.

3. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω περιοχές καταστεί μερικά ανίκανος για εργασία, θα συνεχίσει να λαμβάνει τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του και να ασφαλίζεται για όσο διάστημα διαρκεί η ανικανότητα του.

4. Η ανικανότητα του τεχνικού για εργασία και η διάρκεια του διαπιστώνεται από τις αρμόδιες επιτροπές του Δημοσίου ή του Ασφαλιστικού του φορέα.

5. Η αποζημίωση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού είναι άσχετη προς κάθε άλλη συναφή υποχρέωση του Τηλεοπτικού Σταθμού προς τον τεχνικό ή τους κληρονόμους του καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ισάριθμες με τους μήνες αποζημίωσης και συμψηφίζεται με τα ποσά που αυτός ή οι κληρονόμοι του θα εισπράξουν από την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλισή του.

6. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζημιώσει τον τεχνικό ή τους κληρονόμους του σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, μόνο σε περίπτωση που τον έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του για ποσό τουλάχιστον ίσο με τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις του άρθρου αυτού και η ασφαλιστική εταιρία του κατέβαλε στο σύνολο του το εν λόγω ποσό της αποζημίωσης.

7. Σε κάθε περίπτωση, αν ο τεχνικός δεν ικανοποιηθεί πλήρως από την ασφαλιστική εταιρεία, ο Τηλεοπτικός Σταθμός υποχρεούται να καλύψει το υπόλοιπο ποσό, ώστε να συμπληρωθεί το εκατό τοις εκατό [100%] της αποζημίωσης του όρθρου αυτού.

Άρθρο 6Α

Σε περίπτωση που ο τεχνικός εκτελεί αποστολή σε ζώνες πολεμικών επιχειρήσεων, εμφυλίων ταραχών, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από τρομοκρατικές ενέργειες και επιθέσεις, σε περιοχές που ενδημούν επιδημίες καθώς και σε περιοχές διαρροής χημικών ουσιών ή βιολογικών και πυρηνικών αποβλήτων, τότε ο τηλεοπτικός σταθμός θα προβλέπει για την παροχή ικανής/αναγκαίας εξάρτησης προφύλαξης.

Άρθρο 7

1. Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής αδείας και το επίδομα αδείας των τεχνικών καθορίζονται, συνυπολογιζόμενης και της προϋπηρεσίας τους, στα όρια που προβλέπει η Εργατική Νομοθεσία.

2. Για τους τεχνικούς που συμπλήρωσαν 10 ετών υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ή 12 ετών προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη, μέλος της ΕΙΤΗΣΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, η διάρκεια της άδειας ορίζεται σε είκοσι εννέα (29) ημέρες.

3. Οι γονείς παιδιών Α.Μ.Ε.Α. δικαιούνται επί πλέον της ετήσιας κανονικής τους άδειας, άδεια με πλήρεις αποδοχές δέκα (10) ημέρες τον χρόνο.

4. Οι τεχνικοί δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές η οποία ανέρχεται σε δέκα [10] εργάσιμες συνεχόμενες μέρες.

5. Σε κάθε περίπτωση για κάθε άλλη μορφή αδείας ή ρύθμιση ωραρίων που δεν αναφέρεται στην παρούσα ρύθμιση [εργαζόμενες μητέρες, θάνατος συγγενούς κλπ] ισχύει ότι προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ.

6. Ημέρες αργίας ορίζονται η 1η του έτους, τα Θεοφάνια, η 25η Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος, η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δεύτερη Μέρα του Πάσχα, η Πρωτομαγιά, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, η 26η Δεκεμβρίου και όλες οι Κυριακές. Σε περίπτωση που ο τεχνικός απασχοληθεί κατά τις ημέρες αυτές καταβάλλεται προσαύξηση 75% επί του 1/25 των νομίμων αποδοχών του. Ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης ως ημέρα αργίας ορίζεται και η ημέρα εορτασμού του πολιούχου Αγίου Δημητρίου (26η Οκτωβρίου).

Άρθρο 7Α

Μετά από αίτημα του τεχνικού προς τον Τηλεοπτικό Σταθμό και σχετική συμφωνία μεταξύ των μερών, που λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης, εξαιρετικώς, επιτρέπεται η χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με κατάτμηση, σύμφωνα με το νόμο όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 7Β

Για τις ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) και αργιών, εάν ο τεχνικός δεν εργασθεί δεν του οφείλεται επιπλέον αποζημίωση, πλέον των νομίμων αποδοχών του. Σε περίπτωση που εργασθεί θα του δοθεί ρεπό εντός της επόμενης εβδομάδας και η προσαύξηση θα είναι 75% επί του 1/25 των νομίμων αποδοχών του. Σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται ημέρα αργίας με ρεπό. Σε κάθε άλλη περίπτωση που απασχοληθεί τεχνικός κατά τις ως άνω ημέρες, τότε εφαρμόζεται η ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Άρθρο 8

1. Οι καθοριζόμενες με την παρούσα τακτικές αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, συνεχή οκτάωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία σαράντα [40] ωρών.

2. Οι νόμιμες αποδοχές των τεχνικών καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

3. Στο μηναίο πρόγραμμα εργασίας του κάθε εργαζόμενου τεχνικού θα καταβάλλεται προσπάθεια να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο [2] Σαββατοκύριακα ανάπαυσης [ρεπό].

4. Η νυχτερινή εργασία και η υπερωριακή εργασία αμείβονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

5. Για τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 9

1. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τον υφιστάμενο εξοπλισμό των Τηλεοπτικών σταθμών

ί. τα εξωτερικά γυρίσματα καλύπτονται από ομάδα αποτελούμενη από δύο μέλη, ήτοι από ένα Εικονολήπτη τηλεόρασης ή Διευθυντή φωτογραφίας και από ένα Τεχνικό ENG ή ηχολήπτη ή βοηθό εικονολήπτη.

ii. Κάθε εξωτερική μετάδοση, ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη, καλύπτεται από ομάδα αποτελούμενη από δύο Ηλεκτρονικούς ράδιο-ζεύξεων - Link σε κάθε σημείο στο οποίο απαιτείται ράδιο-ζεύξη.

2. Εάν η τεχνολογία διαφοροποιήσει ή τροποποιήσει τον μέχρι σήμερα τρόπο εργασίας, την στελέχωση ή τις ειδικότητες, τότε οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συζητήσουν τις αλλαγές αυτές με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Συγχρόνως αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το υπάρχον τεχνικό προσωπικό στις νέες ειδικότητες που τυχόν θα προκύψουν, εφόσον δεν απαιτούνται ειδικά αυξημένα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον νόμο, με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας,

3. Στην διάρκεια ισχύος της παρούσας τα μέρη θα εξετάσουν τυχόν αναγκαίες αναπροσαρμογές στη χρήση διμελών συνεργείων για εξωτερικές μεταδόσεις με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εξέταση των συνθηκών ασφαλείας των εργαζομένων.

Άρθρο 10

1. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μη προβούν σε μαζικές απολύσεις. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών για οικονομοτεχνικούς λόγους θα διερευνάται η δυνατότητα συνέχισης της εργασίας σε άλλες εταιρείες του ιδίου εργοδότη.

2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω συμπλήρωσης των υπό του Νόμου προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του τεχνικού, αυτός δικαιούται αποζημίωσης ίσης με το μισό [1/2] της αποζημίωσης που η εργατική νομοθεσία προβλέπει για την περίπτωση απροειδοποίητης απόλυσης του.

3. Οι τεχνικοί που χρησιμοποιούνται ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν εντολής του Τηλεοπτικού Σταθμού και τίθενται σε αναμονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το ένα πεντηκοστό [1/50] των μηναίων νομίμων αποδοχών τους για κάθε ημέρα βάρδιας ασφαλείας ή επιφυλακής.

Άρθρο 11

1. Σε περίπτωση κήρυξης απεργίας, οι οργανώσεις των μισθωτών υποχρεούνται να τηρούν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις του νόμου, όσον αφορά στην έγκαιρη προειδοποίηση των τηλεοπτικών σταθμών από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των παρεχόμενων από τους εν λόγω σταθμούς υπηρεσιών (υπηρεσίες ενημέρωσης του κοινού).

2. Οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διευκολύνουν την συνδικαλιστική δράση των υπαγομένων στην ρύθμιση ήτοι να παραχωρούν χώρο για συγκεντρώσεις ανάρτηση ανακοινώσεων, προβολή των κάθε είδους πρωτοβουλιών και ανακοινώσεων κλπ.

3. Οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρακρατούν και να καταθέτουν κάθε μήνα σε Τραπεζικό Λογαριασμό, που θα τους δηλωθεί εγγράφως από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, την συνδικαλιστική συνδρομή των τεχνικών - μελών τους, που εργάζονται σε αυτούς, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται εγγράφως κάθε έτος από την Συνδικαλιστική Οργάνωση. Όσοι τεχνικοί δεν θέλουν να τους γίνεται αυτή η παρακράτηση θα το δηλώνουν στον Τηλεοπτικό Σταθμό που εργάζονται εγγράφως και θα εξαιρούνται. Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς από την Συνδικαλιστική Οργάνωση.

Άρθρο 11Α

Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο των συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια τεσσάρων (4) ημερών, ανά μήνα, με πλήρεις αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων. Στα υπόλοιπα (περιοριστικά κατ' αριθμό οριζόμενα) τέσσερα (4) μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους, των ως άνω συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια μιας (1) ημέρας, ανά μήνα με πλήρεις αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων.

Άρθρο 12

Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης της Επιχείρησης ή αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Τηλεοπτικού Σταθμού, τα εργασιακά δικαιώματα των τεχνικών που αποκτήθηκαν από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν θίγονται, η δε εργασία θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα.

Άρθρο 13

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 14

Η ισχύς της παρούσης ΔΑ αρχίζει στις 13η Οκτωβρίου του έτους 2015 και λήγει στις 13.10.2016».

Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα, στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ., στις 5-5-20