ΣΣΕ 10.10.2016 «Ηλεκτροτεχνιτών Ανελκυστήρων»

ΣΣΕ 10.10.2016 «Ηλεκτροτεχνιτών Ανελκυστήρων»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (10.10.2016) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικό γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας».

(Π. Κ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν.  Αλληλ. 9/17.10.2016)

 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2016 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Γεώργιος Βλασόπουλος, Πρόεδρος και Θωμάς Κόκαλας, Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ),

2. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΟΗΕ),

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

Αρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνίες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι (συντηρητές), και εγκαταστάτες Δ΄ ειδικότητας όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 6422/1934, όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων όλης της χώρας που δεσμεύει αυτή η σύμβαση.

Άρθρο 2

Βασικοί μισθοί - ημερομίσθια

Α. Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις - μέλη της ΠΟΒΕΣΑ, από 1/10/2016 μέχρι 31/3/2017 εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ίδιο ύψος όπως είχαν διαμορφωθεί με την από 29-9-2014 ΣΣΕ που είχε παραταθεί με την από 24/9/2015 ΣΣΕ μέχρι 31/12/2015,

Β. Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις -μέλη της ΠΟΒΕΣΑ, διαμορφώνονται από 1/4/2017 ως εξής:

1. Οι μαθητευόμενοι ηλεκτροτεχνίτες αμείβονται σύμφωνα με τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Το βασικό ημερομίσθιο του αδειούχου βοηθού ηλεκτροτεχνίτου, ορίζεται σε 31,82 €.

3. Οι βοηθοί που έχουν πάρει άδεια ηλεκτροτεχνίτη, είναι ηλεκτροτεχνίτες και λαμβάνουν τις αποδοχές αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη.

4. α. Ο βασικός μισθός του αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη, ορίζεται σε 727,28 €.

β. Ο βασικός μισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη, ορίζεται σε 752,17 €.

γ. Ο βασικός μισθός του αδειούχου εργοδηγού με θέση, ορίζεται σε 771,15 €.

δ. Ο βασικός μισθός του αδειούχου συντηρητή ή εγκαταστάτη, ορίζεται σε 790,00 €.

Άρθρο 3

Τελικές διατάξεις

4.1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

4.2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και διατηρούνται.

4.3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1/10/2016 και λήγει 31/12/2017.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ