«Τίτλος κτήσης και ασφαλιστικές εισφορές (Ν. 4509/2017)»

«Τίτλος κτήσης και ασφαλιστικές εισφορές (Ν. 4509/2017)»

«Τίτλος κτήσης και ασφαλιστικές εισφορές (Ν. 4509/2017)»

 

 

 

 

Οι πολυαναμενόμενες διευκρινήσεις για τον υπολογισμό και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις αυτών που αμείβονται με τίτλο κτήσης (απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), ήλθαν με νομοθετική ρύθμιση με το άρθρο 55 ν. 4509/2017.  Μέχρι τότε εκείνο το οποίο μόνο γνωρίζαμε ήταν ότι στις περιπτώσεις των τίτλων κτήσης, οι εισφορές θα καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 39, όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του ν. 4387/2016, δηλαδή στην ουσία δεν γνωρίζαμε τίποτε, πλην του ότι για τις κατηγορίες αυτές δεν θα έχουμε εφαρμογή του συστήματος ασφάλισης μισθωτών. 

Με την νέα διάταξη διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και χρήμα), με συνολικό ποσοστό ασφάλισης 26,95% (20% κλάδος σύνταξης – 6,95% κλάδος περίθαλψης).

2α. Οι εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, αφού αφαιρεθούν φόρος και λοιπές επιβαρύνσεις.

β. Οι εισφορές παρακρατούνται από τον εκδότη του παραστατικού και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοσή του, με διαδικασία που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Ο χρόνος ασφάλισης που θα προκύπτει, λόγω της καταβολής εισφορών, αν μεν συνάγεται από την καταρτιθείσα σύμβαση, θα είναι αυτός που μνημονεύεται στην σύμβαση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα υπολογίζεται το πηλίκον της καθαρής αξίας του παραστατικού, δια του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού.  Ο χρόνος αυτός θα λογίζεται ως χρόνος που διανύεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

4. Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις συμβάσεων που καταρτίζονται από την δημοσίευση της αποφάσεως του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αναμένουμε να εκδοθεί και εφεξής. Για παραστατικά που εκδόθηκαν πριν από την δημοσίευση της Υπουργικής απόφασης, θα εφαρμόζεται το καθεστώς που ίσχυε και στο παρελθόν.

Είμεθα λοιπόν εν αναμονή της εκδόσεως της Υπουργικής αυτής αποφάσεωςς, η οποία θα σηματοδοτήσει στην ουσία και την έναρξη εφαρμογής του νέου καθεστώτος.  Εκείνο το οποίο πρέπει να επισημανθεί είναι ότι πλέον, προ της εκδόσεως του παραστατικού, σε πολλές περιπτώσεις θα είναι χρήσιμη η κατάρτιση συμβάσεως, με την οποία κατ΄ ουσίαν θα οριοθετείται και ο χρόνος ασφάλισης που θα αποκομίζει ο ασφαλισμένος, μέσω της καταβολής των εισφορών.  Προφανώς ο χρόνος ασφάλισης θα προσδιορίζει και τον χρόνο μειώσεως ή αναστολής της σύνταξης, αν ο ασφαλισμένος έχει ιδιότητα συνταξιούχου.

Δημήτριος Μπούρλος

Δικηγόρος, Συνεργάτης του ΔΕΝ