«ΣΣΕ 20.2.2018 Ηλεκτρολόγων Ανελκυστήρων»

«ΣΣΕ 20.2.2018 Ηλεκτρολόγων Ανελκυστήρων»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20.2.2018 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας.»

(Π. Κ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν.  Αλληλ. 1/22.2.2018)

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 20ή Φεβρουάριου 2018 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Γεώργιος Βλασόπουλος, Πρόεδρος, και Παύλος Μαμμωνάς, Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ),

2. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (ΟΗΕ),

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

Αρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, αρχιτεχνίτες, συντηρητές και ηλεκτρολόγοι 1ης ομάδας, Δ΄ ειδικότητας, όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 3982/11, όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων όλης της χώρας που δεσμεύει αυτή η σύμβαση.

Άρθρο 2

Βασικοί μισθοί - ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις - μέλη της ΠΟΒΕΣΑ, έχουν από 01/01/2018 ως εξής:

1. Οι μαθητευόμενοι ηλεκτρολόγοι αμείβονται σύμφωνα με τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΕΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Ο βασικός μισθός τους τεχνίτη ηλεκτρολόγου ορίζεται σε 727,28€.

3. Ο βασικός μισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη ορίζεται σε 752,17€.

4. Ο βασικός μισθός του αδειούχου συντηρητή ορίζεται σε 790,00€.

5. Ο βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας σε 800,00€.

Άρθρο 3

Τελικές διατάξεις

1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και διατηρούνται.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 01/01/2018 και λήγει 31/12/2018.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ