«Εργάσιμη η Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 για τους μισθωτούς Εμπορικών Καταστημάτων»

«Εργάσιμη η Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 για τους μισθωτούς Εμπορικών Καταστημάτων»

«Εργάσιμη η Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 για τους μισθωτούς Εμπορικών Καταστημάτων»

Σημείωμα της Επιστημονικής Ομάδος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

Κατά την περ. α΄ του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 4177/13 που αφορά τις «εκπτωτικές» Κυριακές, όπως ισχύει μετά από το άρθρο 114 του Ν. 4446/16 (ΔΕΝ 2017 σελ. 75), επιτρέπεται μεταξύ άλλων η λειτουργία των Εμπορικών Καταστημάτων (και η απασχόληση των μισθωτών τους) κατά την πρώτη Κυριακή εκάστης «τακτικής εκπτωτικής περιόδου».

Τακτικές εκπτωτικές περίοδοι είναι:

α) το διάστημα από την δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου και

β) Το διάστημα από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι τό τέλος του Αυγούστου.

Βάσει των ανωτέρω, εφέτος εργάσιμη Κυριακή είναι και η Κυριακή 20 Ιανουαρίου.

Για την απασχόληση κατά την Κυριακή 20 Ιανουαρίου οφείλεται στους μισθωτούς προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν. Επίσης αν απασχοληθούν μέχρι 5 ώρες οφείλονται και τόσα ωρομίσθια όσες οι ώρες απασχoλήσεως (εκτός αν αξιώσουν ισόχρονη ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα κατά το άρθρο 10 του ΒΔ 748/66). Αν απασχοληθούν περισσότερο από 5 ώρες, οφείλεται κατά το ΒΔ 748/66 αναπληρωματική ανάπαυση 24 ωρών σε μία εργάσιμη ημέρα της επομένης της Κυριακής εβδομάδος. Ειδικά για τις εκπτωτικές Κυριακές (όπως είναι η Κυριακή 20 Ιανουαρίου) η αναπληρωματική ανάπαυση μπορεί να χορηγηθή κατά την προηγουμένη της Κυριακής εβδομάδα, δηλαδή την εβδομάδα που αρχίζει την Δευτέρα 14/1/2019.

Σε περίπτωση λειτουργίας του Καταστήματος και αδικαιολογήτου αποχής του μισθωτού από την εργασία, επί μεν απασχολήσεως των λοιπών μισθωτών μέχρι 5 ώρες, ο απέχων μισθωτός δεν θα λάβη την αμοιβή των ωρών αυτών, ενώ επί απασχολήσεως πέρα των 5 ωρών, για να λάβη πλήρη τον μισθό του, πρέπει να παράσχη εργασία καθ’ όλες τις ημέρες, δηλαδή και κατά την ημέρα χορηγήσεως στους απασχοληθέντες αναπληρωματικής αναπαύσεως. Αν το κατάστημα παραμείνη κλειστό κατά την εργάσιμη ημέρα αναπληρωματικής αναπαύσεως, ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέση από τον μηνιαίο μισθό του απέχοντος τόσα ωρομίσθια όσες οι συνήθεις ώρες απασχολήσεώς του κατά την ημέρα της αναπληρωματικής αναπαύσεως.