«Λευκές» Nύκτες

«Λευκές» Nύκτες

«Λευκές» Νύκτες

Σημείωμα της Επιστημονικής Ομάδος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

Βάσει των ευρειών αρμοδιοτήτων του άρθρου 187 του Ν. 3852/10,  εκδίδονται αποφάσεις για την πραγμάτωση «Λευκών Νυκτών» σε διάφορες περιοχές.

Για την παράταση του ωραρίου στις διάφορες περιπτώσεις «Λευκής» Νύκτας, οφείλεται αμοιβή βάσει των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας. Δηλαδή·

Αν κατά την συγκεκριμένη ημέρα υπάρχη υπέρβαση των 9 ωρών (επί πενθημέρου) ή των 8 ωρών (επί 6ημερου) οφείλεται αμοιβή υπερωρίας, νομίμου (40%), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Η πέρα των 8 επί πενθημέρου ή των 6,66 ωρών απασχόληση (όταν το Σαββατο είναι εργάσιμη για τον συγκεκριμένο μισθωτό ημέρα) μπορεί να συνιστά υπερεργασία αν κατά την συγκεκριμένη εβδομάδα υπάρχη υπέρβαση των 40 ωρών (μέχρι 5 ώρες επί 5θημερου, 8 επί εξαημέρου).

Η απασχόληση από την 10η μ.μ. ώρα (μέχρι 6 π.μ.) αποτελεί νυκτερινή εργασία, για την οποία οφείλεται προσαύξηση 25% επί του νομίμου ωρομισθίου. Η απασχόληση από την 12η ώρα του Σαββάτου (μέχρι 12 της Κυριακής) συνιστά απασχόληση κατά Κυριακή, για την οποία οφείλεται προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου. Επειδή συνιστά και νυκτερινή απασχόληση (12 έως 6 π.μ. Κυριακής) η οφειλομένη προσαύξηση είναι 100% επί του νομίμου ωρομισθίου.

Αν η απασχόληση συνιστά και υπερεργασία, η προσαύξηση 20% της υπερεργασίας θα υπολογισθή επί του ωρομισθίου στο οποίο θα έχη υπολογισθή και η προσαύξηση νύκτας ή Κυριακής (βλ.  Αλλ. ΔΕΝ 2018 σελ. 1357).

Αν συνιστά υπερωρία, η προσαύξηση της υπερωρίας (40%) θα υπολογισθή επί του προσηυξημένου με τις προσαυξήσεις νύκτας και Κυριακής ωρομισθίου (βλ.  Αλλ. ΔΕΝ 2019, τεύχος 1746 σελ. 1143).

Αν το συγκεκριμένο Σαββατο είναι 6η ημέρα για μισθωτό που ασχολείται με πενθήμερο, τότε ευρίσκεται εκτός της εβδομάδος και δεν έχουν επ’ αυτού εφαρμογή οι διατάξεις περί υπερεργασίας (υπάρχει όμως υπερωρία εφ’ όσον υπάρχει υπέρβαση των 8 ωρών). Για κάθε ώρα απασχολήσεως οφείλεται απλό ωρομίσθιο. Δεν οφείλεται προσαύξηση 30%, όταν πρόκειται για απασχόληση η οποία δεν προσκρούει προς νόμο ή τυχόν ισχύουσα ΣΣΕ-ΔΑ.