«Νομοθετικές Ανατροπές στο δίκαιο καταγγελίας της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη & κατάργηση του άρθρου περί εις ολόκληρον και αλληλέγγυας ευθύνης αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων»

«Νομοθετικές Ανατροπές στο δίκαιο καταγγελίας της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη & κατάργηση του άρθρου περί εις ολόκληρον και αλληλέγγυας ευθύνης αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων»

«Νομοθετικές Ανατροπές στο δίκαιο καταγγελίας της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη & κατάργηση του άρθρου περί εις ολόκληρον και αλληλέγγυας ευθύνης αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων»

 

 

 

 

 

 

Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επί του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα», το οποίο (μαζί με την συγκεκριμένη τροπολογία) ψηφίσθηκε στις 8.8.2019, επήλθαν οι εξής νομοθετικές τροποποιήσεις :

  • Καταργήθηκε αναδρομικώς (δηλαδή από τις 17.5.2019) το άρθρο 48 του Ν. 4611/2019, βάσει του οποίου, αφενός, η καταγγελία της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη, πέραν των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων (εγγράφου τύπου, καταβολής αποζημίωσης και ασφάλισης του μισθωτού), θα έπρεπε να οφείλεται σε βάσιμο λόγο και, αφετέρου, σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας έφερε ο εργοδότης.
  • Καταργήθηκε αναδρομικώς (δηλαδή από τις 17.5.2019) το άρθρο 58 του Ν. 4611/2019, με το οποίο προβλεπόταν η αναστολή των αποσβεστικών προθεσμιών για την προσβολή του κύρους της απόλυσης από τον εργαζόμενο, για την διεκδίκηση επαναπρόσληψης, αποδοχών υπερημερίας και ηθικής βλάβης, λόγω της άκυρης απόλυσης (τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία), καθώς και για την διεκδίκηση από τον εργαζόμενο του ποσού της αποζημίωσης απολύσεώς του ή μέρους αυτής (εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία), κατά το χρονικό διάστημα από της υποβολής αιτήσεως του εργαζομένου για διενέργεια σχετικής συμφιλιωτικής διαδικασίας ή εργατικής διαφοράς και μέχρι της συντάξεως του ανάλογου πρακτικού από τον αρμόδιο υπηρεσιακό παράγοντα (Επιθεωρητή Εργασίας, Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας κ.λπ.).
  • Καταργήθηκε αναδρομικώς (δηλαδή από τις 18.7.2018) το άρθρο 9 του Ν. 4554/2018, με το οποίο προβλεπόταν η εις ολόκληρον και αλληλέγγυα ευθύνη του αναθέτοντος, του εργολάβου και του υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων του εργολάβου ή/και του υπεργολάβου, αναφορικά με την καταβολή των οφειλομένων αποδοχών, των ασφαλιστικών τους εισφορών και των αποζημιώσεων απολύσεως.

Το ΔΕΝ θα ενημερώσει αμέσως (μέσω σχετικής αναρτήσεως) για τον αριθμό του ΦΕΚ στο οποίο θα περιληφθούν οι προαναφερθείσες νομοθετικές αλλαγές και θα ακολουθήσουν σχετικές δημοσιεύσεις για τα εν λόγω ζητήματα.

Για το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας

Κωνσταντίνος Πηνιώτης

Δικηγόρος

Σημείωση: Ο Ν. 4611/2019 δημοσιεύθηκε στο ΔΕΝ 2019, τεύχος 1751 σελ. 678. Βλ. και σχετικό Σημείωμα στο ίδιο τεύχος σελ. 785.  Ο Ν. 4554/2018 δημοσιεύθηκε στο ΔΕΝ 2018, τεύχος 1738 σελ. 979.