Ο Νέος Νόμος «ΕΠΕΝΔΥΩ στην ΕΛΛΑΔΑ και άλλες διατάξεις»

Ο Νέος Νόμος «ΕΠΕΝΔΥΩ στην ΕΛΛΑΔΑ και άλλες διατάξεις»

Στον ψηφισθέντα νόμο περιέχονται και διατάξεις εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου.

Κατωτέρω απαριθμούμε τις διατάξεις αυτές, με παρατηρήσεις σε ωρισμένες διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Το ΔΕΛΤΙΟΝ, στο τεύχος Νοεμβρίου, θα καταχωρίση τον Νόμο μετά από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης, το ΔΕΛΤΙΟΝ θα καταχωρίση και σχετικά με τα θέματα ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου Άρθρα.

Για το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας
Χρυσούλα Πετίνη-Πηνιώτη
Δικηγόρος

 

Α. Στο ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ του νέου Νόμου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» (άρθρα 53 επόμενα) περιλαμβάνονται:

Στο Κεφάλαιο Α΄ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» τα εξής:

Άρθρο 53: «Εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων συλλογικών ρυθμίσεων»

Συμπληρώνεται και αναδιαμορφώνεται το άρθρο 3 του Ν. 1876/90 (ΔΕΝ 1990 σελ. 876) που αφορά τα «Είδη συλλογικών συμβάσεων και την αρμοδιότητα συνάψεώς τους».

Στην παρ. 3 αναφέρονται τα συνταξιοδοτικά θέματα τα οποία δεν μπορεί να αποτελέσουν περιεχόμενο συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

Προστίθεται παρ. 8, βάσει της οποίας στις εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές ΣΣΕ μπορεί να θεσπίζωνται ειδικοί όροι ή να εξαιρούνται από την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων εργαζόμενοι που απασχολούνται σε ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις, όπως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης. Προβλέπεται η έκδοση ειδικών αποφάσεων για συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Άρθρο 54: «Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών»

Συμπληρώνεται και αναδιαμορφώνεται το άρθρο 6 του Ν. 1876/90, που αφορά «Ικανότητα για σύναψη ΣΣΕ-Νομιμοποίηση εκπροσώπων».

Προστίθενται παρ. 4 και 5. Στην παρ. 5 αναφέρεται ότι οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και λοιπών οργάνων διοικήσεως των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων περί κηρύξεως απεργίας, λαμβάνονται με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και με ηλεκτρονική ψήφο.

Προβλέπεται η έκδοση αποφάσεως για τους όρους, τις προϋποθέσεις και κάθε σχετικό με την διάταξη θέμα.

Άρθρο 55: «Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων»

Συμπληρώνεται και αναδιαμορφώνεται το άρθρο 10 του Ν. 1876/90, που αφορά «Συρροή».

Συμπληρώνεται η παρ. 2 με διάταξη που αφορά επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα κ.λπ., για τις οποίες, κατ΄ εξαίρεσιν του κανόνος, υπερισχύει η επιχειρησιακή ΣΣΕ έναντι της κλαδικής. Προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων που θα καθορίζουν ειδικά για κάθε επιχείρηση που εξαιρείται, ό,τι σχετικό με το θέμα, ιδίως για την προστασία των θέσεων εργασίας.

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι η τοπική ομοιοεπαγγελματική ή κλαδική ΣΣΕ υπερισχύει έναντι αντίστοιχης εθνικής ομοιοεπαγγελματικής ή κλαδικής ΣΣΕ.

Άρθρο 56: «Επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων»

Συμπληρώνεται κ.λπ. και αναδιαμορφώνεται το άρθρο 11 του Ν. 1876/90, που αφορά «Προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής».

Παραμένουν ως έχουν οι διατάξεις περί προσχωρήσεως, ενώ καθίστανται αυστηρότερες οι διατάξεις της παρ. 2 για την κήρυξη των ΣΣΕ-ΔΑ ως υποχρεωτικών. Ορίζεται ρητά η ημερομηνία ενάρξεως και λήξεως της ισχύος της αποφάσεως περί κηρύξεως υποχρεωτικής. Προβλέπεται και η δυνατότητα εξαιρέσεως επιχειρήσεων, με ειδική απόφαση.

Άρθρο 57: «Επίλυση συλλογικών διαφορών με διαιτησία»

Αντικαθίστανται διατάξεις (παρ. 1 και 2) και επαναδιαμορφώνεται το άρθρο 16 του Ν. 1876/90, που αφορά την «Διαιτησία».

Τίθενται μεγάλοι περιορισμοί στο δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία.

Δεν θίγονται οι διατάξεις των παρ. 3-9 του άρθρου 57, ως προς την διαδικασία διεξαγωγής της διατησίας.

Στο Κεφάλαιο Β΄ «ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» τα εξής:

Άρθρο 58: «Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών»

Τροποποιείται το τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 του Ν. 2112/20, όπως είχε διαμορφωθή με το άρθρο 56 του Ν. 4487/17 (ΔΕΝ 2017 σελ. 1055(1056) και αναδιαμορφώνεται όλο το άρθρο 7 του Ν. 2112/20, που αφορά «Μονομερή βλαπτική μεταβολή».

Στην τελευταία προσθήκη (τρίτου εδαφίου) στο άρθρο 7, ωρίζετο ότι θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή «η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών», αφήνοντας στην κρίση του δικαστηρίου την νομική έννοια «αξιόλογη καθυστέρηση». Με την Μον. Εφετείου Αθηνών 5568/17 είχε κριθή ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση συνιστά αξιόλογη καθυστέρηση, η καθυστέρηση καταβολής επί 7 μήνες.

Θεωρούμε ορθότερη την προηγουμένη ρύθμιση στην οποία υπήρχε περιθώριο προσαρμογής προς την συγκεκριμένη περίπτωση, έναντι της νέας στην οποία ορίζεται ότι μονομερής βλαπτική μεταβολή θεωρείται η πέρα των 2 μηνών καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών.

Η βλαπτική μεταβολή δεν συνιστά μόνη της καταγγελία της συμβάσεως. Απλώς δίδει το δικαίωμα στον μισθωτό να θεωρήση την μεταβολή ως καταγγελία, όπως και να εμμείνη στην σύμβαση εργασίας διεκδικώντας τα δικαιώματά του.

Άρθρ 59: «Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης»

Αντικαθίσταται η παρ. 11 του άρθρου 38 του Ν. 1892/90 (ήδη παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν. 3846/10 – ΔΕΝ 2010 σελ. 606) και επαναδιαμορφώνεται όλο το άρθρο 38 (δηλαδή το άρθρο 2 του Ν. 3846/10, όπως είχε τροποποιηθή με το άρθρο 17 του Ν. 3899/10 – ΔΕΝ 2011 σελ. 67(78) και με το άρθρο 50 του Ν. 4611/19 – ΔΕΝ 2019, τεύχος 1751 σελ. 678(694).

Στην παρ. 11 ορίζεται ότι για εργασία πέρα της συμφωνηθείσης, οφείλεται το ωρομίσθιο προσηυξημένο κατά 12% για κάθε επί πλέον ώρα εργασίας.

Σημειώνουμε ότι και στον Ν. 3846/10 (ΔΕΝ 2010 σελ. 606) εθεσπίζετο προσαύξηση 10% του ωρομισθίου για κάθε ώρα απασχολήσεως πέρα των 4 ωρών. Η διάταξη περί προσαυξήσεως κατηργήθη με τον Ν. 3899/10 (ΔΕΝ 2011 σελ. 67), άρθρο 17 παρ. 2.

Επίσης ορίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότης απασχολήσεως πέρα του πλήρους ημερησίου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου, δηλαδή, κατά κανόνα, πέρα των 8 ωρών επί πενθημέρου ή των 6,66 ωρών επί εξαημέρου.

Δεν καταλαβαίνουμε τον λόγο της απαγορεύσεως. Ο σκοπός της ενισχύσεως της προστασίας των μερικώς απασχολουμένων, όπως προκύπτει από την θέσπιση της προσαυξήσεως, εξυπηρετείται και με την νόμιμη απασχόληση υπερωριακώς, αφού πλην του ωρομισθίου καταβάλλεται προσαύξηση 40%.

Άρθρο 60: «Αναβάθμιση του ρόλου του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στην καταγραφή της εργασίας και της παροχής υπηρεσιών»

Ορίζεται ότι αναγγέλλονται στο ΕΡΓΑΝΗ και οι συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών που παρέχονται σε έως δύο εργοδότες-πελάτες, εξομοιούμενες προφανώς με συμβάσεις εργασίας, κατ’ ανάλογον εφαρμογήν της ρυθμίσεως της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/16 κατά την οποία οι περιπτώσεις αυτές υπόκεινται στις εισφορές του άρθρου 38, δηλαδή των απασχολουμένων με εξηρτημένη εργασία. Ορίζεται επίσης ότι πρέπει να γίνεται αναγγελία και για όσους αμείβονται με εργόσημο. Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις που υπάγονται στο «Εργόσημο» υπάρχουν τόσο μισθωτοί, δηλαδή απασχολούμενοι με εξηρτημένη εργασία, όσο και ελεύθεροι επαγγελματίες (που δεν ανήκουν στους υπαγομένους στο Υπ. Εργασίας, πλην της θεσπιζομένης νέας περιπτώσεως των απασχολουμένων σε δύο εργοδότες).

Παρέχεται εξουσιοδότηση για την ρύθμιση με απόφαση του Υπ. Εργασίας, των σχετικών με την εφαρμογή της διατάξεως αυτής θεμάτων.

Άρθρο 61

Αφορά τις επιχειρήσεις που ευρίσκονται στην Βρεταννία και την ενδεχόμενη αποχώρηση της Βρεταννίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT).

Άρθρο 62

Αφορά συλλογικά  Όργανα του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 63: «Παράταση ισχύος της από 28.3.2018 ΕΓΣΣΕ»

Ορίζεται ότι η ισχύς της ΕΓΣΣΕ (έληγε, με την υποχρεωτική εξάμηνη παράτασή της, την 30.6.2019) παρατείνεται μέχρι της συνάψεως νέας ΕΓΣΣΕ, άλλως μέχρι 31.12.2019.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΓΣΣΕ δεν περιέχει μισθολογικούς όρους (ούτε μισθούς-ημερομίσθια, ούτε τριετίες, ούτε επίδομα γάμου). Η παράταση αφορά μόνον τους θεσμικούς όρους (βλ. στα ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΔΕΝ 2018 σελ. 1753 επ.).

Άρθρο 64

Παρατείνεται η θητεία των μελών ΔΣ του ΟΜΕΔ μέχρι 31.12.2019.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ της ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ»

Άρθρο 65: «Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία»

Αναδιαμορφώνεται το άρθρο 5 του Ν. 4554/18 (βλ. ΔΕΝ 2018, τεύχος 1738 σελ. 979).

Άρθρο 66: «Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης»

Αναδιαμορφώνεται το άρθρο 6 του Ν. 4554/18 (ΔΕΝ 2018 σελ. 979).

Άρθρο 67: «Καταβολή προστίμου και μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία»

Προστίθεται παράγραφος δύο και αναδιαμορφώνεται το άρθρο 7 του Ν. 4554/18.

Άρθρο 68: «Εξουσιοδοτικές διατάξεις-έναρξη ισχύος»

Αναδιαμορφώνεται το άρθρο 8 του Ν. 4554/18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Άρθρο 69: «Ρύθμιση για την ΑΠΔ»

Άρθρο 70: «Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στην ρύθμιση του Ν. 4611/19»

Αναδιαμορφώνεται το άρθρο 13 του Ν. 4611/19 (ΔΕΝ 2019 σελ. 678)

Άρθρο 71: «Παράταση του άρθρου 50 του Ν. 4569/2018»

Αφορά μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ.

Άρθρο 72: «Παράταση διάρκειας σύμβασης»

Άρθρο 73: «Υποχρέωση καταρτίσεως ισολογισμών ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων» (εκκρεμείς ισολογισμοί ετών 2017-2018-2019).

Άρθρο 74: «Ρυθμίσεις επιλογής Προϊσταμένων ΕΦΚΑ»

Β. Στο ΜΕΡΟΣ Κ΄ «ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», στο άρθρο 147 «Τροποποίηση του ΒΔ 748/66» προβλέπεται η προσθήκη περιπτώσεως «ιε» στην απαρίθμηση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ΒΔ 748/66, που αφορά τα «Κέντρα διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πωλήσεως».

Σημειώνουμε ότι επ’ ευκαιρία της προσθήκης αυτής, θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλες περιπτώσεις, που αφορούν επιχειρήσεις κ.λπ. οι οποίες δεν υπήρχαν ως είδος κατά το έτος 1966 κατά το οποίο εξεδόθη το ΒΔ 748/66.

Το άρθρο 7 του ΒΔ 748/66 βλ. στο ΔΕΝ 2015, τεύχος 1664 σελ. 241 επ.