«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ»

«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ»

Αποφ. 60201/Δ7.1422/2019 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)».

(ΦΕΚ 4997, τεύχος Β΄ της 31.12.2019)

 

 

 

 

Η Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ