«Τροποποίηση της Δ.15/οικ.13412/327/2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1077). - 2η Τροποποίηση»

«Τροποποίηση της Δ.15/οικ.13412/327/2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1077). - 2η Τροποποίηση»

Αποφ. Δ. 15/Δ'/οικ. 18268/583/2020 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπ' αρ. Δ.15/Δ'/οικ. 13412/327/27-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1077), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αρ. Δ. 15/Δ'/οικ. 16681/516/5-5-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1812).»

(ΦΕΚ 2225, τεύχος Β΄ της 11.6.2020)

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε- πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α' 86).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

6. Την υπ' αρ. Δ. 15/Δ'/οικ. 13412/327/27-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1077), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Δ.15/Δ'/οικ.16681/516/5-5-2020 όμοια απόφαση (Β' 1812).

7. Την υπ' αρ. Α. 1053/20-3-2020 (Β' 949) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του αρ. 2 της από 11/3/2020 ΠΝΠ (Α' 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 1062/24-3-2020 (Β' 1043) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

8. Την υπ' αρ. Α. 1054/20-3-2020 (Β' 950) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α' 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 1063/24-3-2020 (Β' 1043) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

9. Το υπ' αρ. οικ. 18385/1050/14-5-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α' 110).

10.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης, αποφασίζουμε:

Η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ' αρ. Δ.15/ Δ'/οικ.13412/327/27-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1077), αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020, απαιτητών έως 31/3/2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός της ανωτέρω ημερομηνίας, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.»

Η παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ' αρ. Δ. 15/Δ'/οικ. 13412/ 327/27-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1077), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 παράλληλα απασχολούνται ως μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα που προκύπτει κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020 (Α' 43), η οποία αφορά περίοδο απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020