«Δύο Νέες Εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ»

«Δύο Νέες Εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ»

«Δύο Νέες Εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ»

 

 

 

 

Επισυνάπτουμε  προς ενημέρωσή σας δύο Νέες Εγκυκλίους του ΕΦΚΑ:

1. Η Εγκύκλιος 30/7.7.2020 για τις νέες εισφορές Επικουρικής Ασφαλίσεως και Εφάπαξ Δικηγόρων, Μηχανικών και Υγιεινονομικών.

► Η Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 30/7.7.2020 εδώ

2. Η Εγκύκλιος 31/8.7.2020 αναφέρεται στην από 1.6.2020 μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για όσους έχουν πλήρη απασχόληση. Η μείωση αφορά τα «συνεισπραττόμενα». Περιέχει ΠΙΝΑΚΕΣ με τις συνεισπραττόμενες εισφορές και οδηγίες για την απεικόνιση στην ΑΠΔ καθώς και ΠΙΝΑΚΕΣ των ΚΠΚ.

► Η Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/8.7.2020 εδώ