«Δύο νέες ΚΥΑ για τις Ασφαλιστικές Εισφορές»

«Δύο νέες ΚΥΑ για τις Ασφαλιστικές Εισφορές»

«Δύο νέες ΚΥΑ για τις Ασφαλιστικές Εισφορές»

 

 

 

 

Προς ενημέρωσή σας επισυνάπτονται οι ΚΥΑ με αριθμό οικ. 22964/1285 και οικ. 32085/1771 (ΦΕΚ 3371 Β΄).

1)   Με την πρώτη εξ αυτών (οικ. 22964/1285), προσδιορίζεται η διαδικασία για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 17788/346 κοινής υπουργικής απόφασης.

Θυμίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 17788/346 ΚΥΑ ρυθμίζονταν τα ακόλουθα :

Α. Η παράταση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού επιχειρήσεων - εργοδοτών των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί με απόφαση της δημόσιας αρχής και η αναστολή λειτουργίας συνεχιζόταν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα του Μαΐου 2020 ή μέρος αυτού.

Β. Η δυνατότητα παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας προσωπικού επιχειρήσεων - εργοδοτών που, είτε πλήττονταν σημαντικά και είχαν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε επαναλειτουργούσαν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή της δημόσιας αρχής.

Γ. Η δυνατότητα οριστικής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας προσωπικού επιχειρήσεων - εργοδοτών που, είτε πλήττονταν σημαντικά και είχαν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε επαναλειτουργούσαν εντός του Μαΐου 2020, μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή της δημόσιας αρχής :

Δ. Η δυνατότητα προσωρινής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας προσωπικού επιχειρήσεων - εργοδοτών που, είτε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα παρέμενε σε αναστολή κατά το μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής, είτε επαναλειτουργούσαν μετά την άρση αναστολής της λειτουργίας τους με εντολή της δημόσιας αρχής, είτε πλήττονταν σημαντικά και είχαν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους.

2)   Με τη δεύτερη εξ αυτών (οικ. 32085/1771), προσδιορίζεται η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ (συνημμένου στην απόφαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020.

* * *

Οι Νέες ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ εδώ