«Έκτακτα μέτρα προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού κ.λπ. (Εξ αποστάσεως εργασία - Ευπαθείς Ομάδες»)

«Έκτακτα μέτρα προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού κ.λπ. (Εξ αποστάσεως εργασία - Ευπαθείς Ομάδες»)

ΠΝΠ 22.8.2020 «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.»

(ΦΕΚ 161, τεύχος Α΄ της 22.8.2020)

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας η ΠΝΠ 22.8.2020.

Το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ έχει τίτλο : «Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας».

Στο συγκεκριμένο άρθρο προβλέπονται τα εξής :

α) Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των οριζομένων στις περ. (β) και (γ), ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.

ε) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ. (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, θα ορισθούν, αφενός η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να εφαρμοστούν οι περ. (β) έως και (ε). Επίσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

ζ) Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν εφαρμόζει την παρούσα διάταξη, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε παράβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα ορισθούν οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία για τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την επιβολή και είσπραξη του ανωτέρω προστίμου.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, προκειμένου το συγκεκριμένο άρθρο να τύχει εφαρμογής, απαιτείται να προσδιορισθούν με ΚΥΑ, μεταξύ άλλων :

  • Η έννοια των ευπαθών ομάδων.
  • Το είδος του ιατρικού πιστοποιητικού που πρέπει να προσκομισθεί από τον εργαζόμενο στον εργοδότη του, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο πρώτος ανήκει σε ευπαθείς ομάδες.
  • Η διαδικασία θέσεως του εργαζόμενου σε αναστολή και οι σχετικές συνέπειες, στην περίπτωση (ε) του συγκεκριμένου άρθρου της ΠΝΠ.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

► Η ΠΝΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ