«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.»

«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.»

Αποφ. οικ. 34236/860/2020 Υπ. Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.

(ΦΕΚ 3770, τεύχος Β΄ της 7.9.2020)

 

 

► Η Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ