Τροποποίηση ΚΑΔ της ΚΥΑ οικ.34236/20 «Αναστολή συμβάσεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.»

Τροποποίηση ΚΑΔ της ΚΥΑ οικ.34236/20 «Αναστολή συμβάσεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.»

Αποφ. οικ. 35955/923/2020 Υπ. Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.34236/860/ 1.9.2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020» κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 3770).»

(ΦΕΚ 3873, τεύχος Β΄ της 11.9.2020)

 

 

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ