«Προσδιορισμός των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα»

«Προσδιορισμός των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα»

«Προσδιορισμός των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα»

 

 

 

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 37095/1436 (ΦΕΚ 4011, Β), με την οποία καθορίζονται, αφενός η έννοια των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19 και, αφετέρου, τα απαιτούμενα ιατρικά πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίζει ο εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να εφαρμοστούν οι περ. (β) έως και (ε) του ογδόου άρθρου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (το κείμενο της ΠΝΠ επισυνάπτεται επίσης προς διευκόλυνσή σας).

Υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις (β) έως και (ε) του ογδόου άρθρου της από 22.8.2020 ΠΝΠ, προβλέπεται ότι :

«β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των οριζομένων στις περ. (β) και (γ), ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.

ε) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ. (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020».

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι στο άρθρο 21 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177, Α, σελ. 9494 – επισυνάπτεται επίσης), και ειδικότερα στις παραγράφους 1 και 2 του συγκεκριμένου άρθρου, προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και τίθενται σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή της προαναφερθείσας περίπτωσης (ε).

* * *

Αποφ. 37095/1436/2020 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας «Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161).»

(ΦΕΚ 4011, τεύχος Β΄ της 18.9.2020)

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ