«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»

Αποφ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/2020 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

(ΦΕΚ 4709, τεύχος Β΄ της 23.10.2020 - Το ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε)

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωση σας η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/2020.

Κατά την άποψή μας, πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας στα εξής :

  • Η ΚΥΑ ισχύει από τις 24.10.2020 και ώρα 06.00 έως και τις 6.11.2020 (άρθρο 12 παρ. 1 της ΚΥΑ, σελ. 51567 του ΦΕΚ).
  • Στο άρθρο 11 της ΚΥΑ (σελ. 51567 του ΦΕΚ), πραγματοποιείται η ένταξη των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας σε επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας, για τα διαστήματα από 24.10.2020 έως και 25.10.2020 (παράγραφος 1) και από 26.10.2020 έως και 6.11.2020 (παράγραφος 2).
  • Στο άρθρο 1 της ΚΥΑ (σελ. 51500 έως και 51501 του ΦΕΚ), ανάλογα με το επιδημιολογικό επίπεδο που ανήκει η περιοχή όπου βρίσκεται η επιχείρηση ή εγκατάσταση του εργοδότη, ορίζονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
  • Το άρθρο 2 της ΚΥΑ (σελ. 51543 του ΦΕΚ), αναφέρεται στην υποχρέωση χρήσης μάσκας. Ειδικότερα, σε όλα τα επιδημιολογικά επίπεδα επιβάλλεται μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το υψηλό ή το πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο, επιβάλλεται μάσκα και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, ανεξαρτήτως εάν είναι η όχι δυνατή η τήρηση αποστάσεων.
  • Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ (σελ. 51543 και 51544 του ΦΕΚ), προβλέπεται ότι σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το υψηλό ή το πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο (όπως π.χ. η Αττική και η Θεσσαλονίκη), επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών από τις 00:30 μέχρι τις 05:00 (παρ. 1).
  • Στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 3 της ΚΥΑ (σελ. 51544 του ΦΕΚ), προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι από τον περιορισμό κυκλοφορίας εξαιρούνται οι μετακινήσεις των πολιτών από και προς την εργασία τους ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Η συνδρομή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης αποδεικνύεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και βεβαίωσης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που αποκτάται κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας.
  • Η προαναφερθείσα βεβαίωση του εργοδότη, χορηγείται στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Η βεβαίωση μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών (παράγραφος 4 του άρθρου 3 της ΚΥΑ (σελ. 51544 του ΦΕΚ).
  • Στο άρθρο 4 παρ.2 της ΚΥΑ (σελ. 51565 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες, καθώς και τον περιορισμό κυκλοφορίας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Ειδικώς στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης μετακίνησης, επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

* * *

Σημείωση: Στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ υπάρχει ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ», που, βάσει του άρθρου 3 παρ. 2 και 4 της ΚΥΑ, πρέπει να χορηγείται από τους εργοδότες στους εργαζομένους τους (το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους), όταν οι τελευταίοι πρόκειται το να μετακινηθούν από και προς την εργασία τους, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας (00.30 – 05.00).