«Κατάτμηση αδείας»

«Κατάτμηση αδείας»

Εγγρ. 37506/730/3.11.2014 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Προν. «Αίτηση για χορήγηση αδείας»

 

 

 

 

Απαντώντας επί του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της περ. 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222), ρυθμίζεται η διαδικασία κατάτμησης της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές από τον εργοδότη ή τον εργαζόμενο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κριτήρια, που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.

Ειδικότερα όπως, ρητά προβλέπεται στις ανωτέρω ρυθμίσεις: ...«ii) Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη....»

Επιπλέον στην ίδια ως άνω διάταξη προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι η αίτηση αυτή του εργαζόμενου, δεν απαιτεί έγκριση από την αρμόδια Υηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρείται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και είναι στην διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.

Από το σύνολο των προαναφερθεισών διατάξεων καθίστανται εμφανή τα εξής:

Η αίτηση του εργαζόμενου για κατάτμηση της αδείας θα πρέπει να είναι ελέγξιμη από τους Επιθεωρητές Εργασίας, διατηρούμενη επί πενταετία, στην επιχείρηση, για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση του εργαζόμενου, καθώς και η έγκριση του εργοδότου λαμβάνουν χώρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει η σχετική αλληλογραφία, με την ημερομηνία πραγματοποίησής της, να εκτυπώνεται, σε περίπτωση ελέγχου, από τα αρμόδια όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας, ούτως ώστε με τον τρόπο αυτό να πληρoύται ο σκοπός της σχετικής νομοθετικής διάταξης.