«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγειας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 11.1 έως 18.1.2021» (Upd-Σημείωμα)

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγειας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 11.1 έως 18.1.2021» (Upd-Σημείωμα)

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ.1293/21 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτετικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.»

(ΦΕΚ 30, τεύχος Β΄ της 8.1.2021)

Πιο συγκεκριμένα, κατά την άποψή μας, πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας στα εξής :

ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293, ΦΕΚ 30 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ COVID 19 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΠΟ 11.01.2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 18.01.2021

  • Η ΚΥΑ ισχύει από τις 11.1.2021 και ώρα 06.00 έως και τις 18.01.2021 και ώρα  06.00 (άρθρο 14 παρ. 1 της ΚΥΑ, σελ. 266 του ΦΕΚ).
  • Στο στοιχείο 3 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1§1 της ΚΥΑ πίνακα (σελ. 230 του ΦΕΚ), ορίζονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται :

- Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας.

- Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας* και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

- Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό**, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα.

- Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

  • Η παράγραφος 3α του άρθρου 1 της ΚΥΑ (σελ. 249 έως και 252 του ΦΕΚ) αναφέρεται στις δραστηριότητες των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται. 
  • Το άρθρο 2 της ΚΥΑ (σελ. 252 του ΦΕΚ), αναφέρεται στην υποχρέωση χρήσης μάσκας. Ειδικότερα επιβάλλεται μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες ο εργαζόμενος απασχολείται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
  • Στο άρθρο 3§1 της ΚΥΑ (σελ. 252 του ΦΕΚ), προβλέπεται ως μέτρο πρόληψης ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
  • Στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 3 της ΚΥΑ (σελ. 252 και 254 του ΦΕΚ), προβλέπεται ότι από τον περιορισμό κυκλοφορίας εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, και οι μετακινήσεις των πολιτών από και προς την εργασία τους ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους***.
  • Στις, κατ’ εξαίρεση, μετακινήσεις των εργαζομένων από και προς την εργασία τους ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, και, πιο συγκεκριμένα, στα έγγραφα με τα οποία απαιτείται να είναι εφοδιασμένοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, αναφέρονται οι παράγραφοι 3, 3β και 3δ του άρθρου 3 της ΚΥΑ (σελ. 253 του ΦΕΚ). Ειδικότερα :

Ο εργαζόμενος, πέραν της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του, εναλλακτικά :

- Είτε βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζόμενου (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η συγκεκριμένη βεβαίωση παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης (παράγραφος 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ). Η βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζόμενου (βεβαίωση τύπου Α) μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr (παράγραφος 3δ του άρθρου 3 της ΚΥΑ).

- Είτε βεβαίωση κυκλοφορίας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών (παράγραφος 3β του άρθρου 3 της ΚΥΑ). 

  • Στο άρθρο 4 της ΚΥΑ (σελ. 254 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή, εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εκτός των ορίων της Περιφέρειας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων, από και προς την εργασία. Για την πιστοποίηση του συγκεκριμένου λόγου κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται και σε αυτήν την περίπτωση οι παράγραφοι 3, 3β και 3δ του άρθρου 3 της ΚΥΑ (βλ. αμέσως παραπάνω).
  • Στο άρθρο 6 §§2 και 3 της ΚΥΑ (σελ. 264 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες, καθώς και τον περιορισμό κυκλοφορίας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Ειδικώς στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης μετακίνησης, επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

* Μέχρι στιγμής, ειδική άδεια απουσίας εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου δεν προβλέπεται για τον ιδιωτικό τομέα.

** Δεδομένου ότι η ειδικότερη ΚΥΑ 52831/1581, ΦΕΚ 5759, Β δεν καταργείται, ισχύει ότι, εφόσον τηρείται η τηλεργασία σε ποσοστό ανερχόμενο τουλάχιστον στο 50% των εργαζομένων, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως (όχι στο 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης ανεξαρτήτως ειδικότητας), ο εργοδότης είναι σύννομος.

*** Σημειώνουμε ότι, για τις λοιπές περιπτώσεις μετακινήσεων (πλην της μετακίνησης από και προς την εργασία), ο αυστηρότερος περιορισμός τίθεται για το χρονικό διάστημα από 21.00 έως 05.00.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

 

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ