«Απόφαση της Επιτροπής Υπουργών των Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης»

«Απόφαση της Επιτροπής Υπουργών των Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης»

 

 

 

 

 

Με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών των Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που ελήφθη στις 8.12.2020, ορίστηκε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων ο Επ. Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Γεώργιος Θεοδόσης, με θητεία από 1.1.2021 έως 31.12.2026 (https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/election-of-members-of-the-european-committee-of-social-righ-2).

Το  ΔΕΝ του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του.