Τα επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων

Τα επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων

Τα επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων

Η παρακάτω ΥΑ 19040/81 εξεδόθη τον Δεκέμβριο του 1981 και ρυθμίζει παγίως τα της χορηγήσεως δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων. Έχει δημοσιευθή στο ΔΕΝ 1981, τεύχος 915 σελ. 1037, αλλά την επαναδημοσιεύουμε, προς διευκόλυνσιν των συνδρομητών μας που θέλουν να την συμβουλευθούν και προ παντός να την συνδυάσουν με τις Πρακτικές  Οδηγίες και τούς Πίνακες ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ και ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ που καταχωρίζουμε στο περιδοκό μας κάθε έτος.

Διατάξεις περί επιδομάτων εορτών περιέλαβε και η από 15.7.10 ΕΓΣΣΕ (Άρθρο 1 και Προσάρτημα - ΔΕΝ 2010, σελ. 973), καθώς και πολλές ειδικώτερες Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.

* * *

ΑΠΟΦ. 19040/7.12.1981  Υπ. Οικονομικών και Εργασίας «Επιδόματα (δώρα) εορτών».

(ΦΕΚ 742, τεύχος Β΄ της 9.12.81)

Άρθρο 1. — 1. Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους:

α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβομένους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο.

β) Επίδομα εορτών Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, για τους αμειβομένους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο.

2. Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο εφ’ όσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον υπόχρεο εργοδότη διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, στην περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου, και στην περίπτωση του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

3. Από τούς ανωτέρω μισθωτούς, εκείνοι που η σχέση εργασίας τους με τον υπόχρεο στην καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, εργοδότη, δεν διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται:

α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννεαήμερο χρονικό διάστημα διαρκείας της εργασιακής σχέσεώς τους και

β) Σαν επίδομα εορτών Πάσχα, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8ημερο χρονικό διάστημα διαρκείας της εργασιακής σχέσεώς τους, μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου ή του 8ημέρου, αντίστοιχα, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

4. Στον χρόνο διαρκείας της εργασιακής σχέσεως δεν υπολογίζονται οι ημέρες, κατά τις οποίες ο μισθωτός, αν και δεν λύθηκε η εργασιακή του σχέση, απέσχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω αδείας χωρίς αποδοχές.

Συνυπολογίζεται πάντως ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών προ και μετά από τον τοκετό.

5. Οι απασχολούμενοι στα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά Έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες, καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ωρισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ωρισμένου έργου, δικαιούνται·

α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε οκτώ (8) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν και

β) Σαν επίδομα εορτών Πάσχα, δύο (2) ημερομίσθια για κάθε δεκατρία (13) που πραγματοποίησαν μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του παρόντος άρθρου, ή ανάλογο κλάσμα για τα κάτω από οκτώ (8) ή από δεκατρία (13) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν αντίστοιχα.

‘Αρθρο 2. — Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα δικαιούνται από τον υπόχρεο και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσης και οι εξής·

1. Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των πάσης φύσεως νομικών προσώπων, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, που αμείβονται με μισθό.

2. Οι μισθωτοί των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων, (βουστασίων, λαχανοκήπων, ανθοκήπων, πτηνοτροφείων και λοιπών) εφ’ όσον οι σχέσεις τους διέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή άλλες πράξεις, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσης ή υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.

3. Το προσωπικό των γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών, που ασκούνται από το Δημόσιο, τις  Ανώνυμες  Εταιρείες, τις Συνεταιριστικές  Οργανώσεις και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή  Ιδιωτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή από τον καθορισμό των αποδοχών τους με συλλογικές συμβάσεις και λοιπές πράξεις.

4. Οι μισθωτοί που τελούν σε κατάσταση στρατεύσεως:

 Από αυτούς: α) Αυτοί που έλαβαν κατά τις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 1, επίδομα στρατεύσεως, δικαιούνται σαν επίδομα Χριστουγέννων και Πάσχα ανάλογο ποσό με το ύψος του επιδόματος στρατεύσεως και με το χρόνο που έλαβαν επίδομα στρατεύσεως μέσα στις περιόδους αυτές και

β) Αυτοί που απολύθηκαν από τις τάξεις του Στρατού μέσα στις χρονικές περιόδους αυτές, εφ’ όσον όταν υπηρετούσαν στο Στρατό, κατά τις χρονικές αυτές περιόδους, έλαβαν επίδομα στρατεύσεως, δικαιούνται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά τμήμα ανάλογο με τον χρόνο της υπηρεσίας τους στο Στρατό από τον υπόχρεο γι’ αυτό Οργανισμό ή εργοδότη, και κατά τμήμα ανάλογο με τον χρόνο της πραγματικής υπηρεσίας τους από της απολύσεώς τους από το Στρατό μέχρι 31 Δεκεμβρίου ή μέχρι 30  Απριλίου, από τον εργοδότη.

Η στρατιωτική υπηρεσία των εφέδρων, που καλούνται για την εκτέλεση στρατιωτικών ασκήσεων, εφ’ όσον δεν υπερβαίνει τον μήνα, λαμβάνεται υπ’ όψη για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στο χρόνο υπηρεσίας στον οικείο εργοδότη.

Προκειμένου για μισθωτούς που καλούνται στα όπλα, κατόπιν γενικής επιστρατεύσεως, ολόκληρος ο χρόνος της υπηρεσίας τους στα όπλα σαν εφέδρων, που εμπίπτει στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης, προσμετρείται για τον υπολογισμό των οφειλομένων από τον εργοδότη επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, χωρίς να εφαρμόζονται σ’ αυτούς οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου.

5. Οι μισθωτοί που διατελούσαν ή διατελούν σε κατάσταση ασθενείας δικαιούνται από τον εργοδότη τους σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ποσά ανάλογα με την διάρκεια της εργασιακής τους σχέσεως, μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης, αφού αφαιρεθούν οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθενείας.

Αυτοί, συμπληρωματικά, δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό Οργανισμό τα δώρα που προβλέπονται από τις οικείες αποφάσεις «περί χορηγήσεως δώρων για τις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα στούς συνταξιούχους και επιδοτουμένους λόγω ασθενείας ασφαλισμένους», εφ’ όσον με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτές, δικαιούνται επίδομα ασθενείας.

6. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των υπαλλήλων της Αγροτικής Τραπέζης, που εξήλθαν εθελοντικά κατά το έτος 1958 και μετά, θα υπολογίζονται με βάση το σύνολο της παροχής (σύνταξη και επικούρηση) που καταβάλλεται σε αυτούς κάθε μήνα.

Άρθρο 3. — 1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων μισθών ή ημερομισθίων την 10ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, για το επίδομα Χριστουγέννων και την 15ην ημέραν πριν από το Πάσχα για το επίδομα Πάσχα, ή την ημερομηνία λύσεως της εργασιακής σχέσεως.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού, από τις οποίες εξαιρείται μόνο το επίδομα «δυσχερούς διαβιώσεως», το οποίο αποκλείεται από το ΝΔ 907/71.

2. Τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχομένης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ωρισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου.

Σαν τακτικές αποδοχές προσδιορίζονται ενδεικτικά εκείνες που έχουν κριθεί από την Νομολογία, όπως:

α)  Η προσαύξηση της νομίμου και τακτικής εργασίας κατά τις Κυριακές ή αργίες και τις νυκτερινές ώρες, εφ’ όσον δίδεται στον μισθωτό σταθερά και μόνιμα σαν τακτικό αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας, κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες, τακτικά κάθε μήνα ή κατ’ επανάληψη περιοδικά, κατά ωρισμένα διαστήματα του χρόνου.

β) Η αμοιβή που καταβάλλεται από τον εργοδότη στο μισθωτό για τη νόμιμη υπερωριακή εργασία, εφ’ όσον η εργασία αυτή, χωρίς να απαγορεύεται από τον νόμο, παρέχεται τακτικά.

γ) Το επίδομα αδείας και λοιπές τακτικές αποδοχές.

Επίσης, η συμπληρωματική αμοιβή η οποία χορηγείται για υπερεργασία, δηλαδή για εργασία μέχρι συμπληρώσεως των 48 ωρών την εβδομάδα και η οποία πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 6, της από 26.2.75 ΕΓΣΣΕ και της υπ’ αριθ. 6/79 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που κυρώθηκε με τον Ν. 1082/80, υπολογίζεται στα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αν κατά τα κρίσιμα χρονικά διαστήματα η ανωτέρω υπερεργασία πραγματοποιείται τακτικά. Σαν τακτική υπερεργασία θεωρείται όχι μόνον η συνεχής, αλλά και εκείνη η οποία εμφανίζει ωρισμένη συχνότητα επαναλήψεως από την φύση της και σύμφωνα με το πρόγραμμα του εργοδότη. (Βλέπετε και την ΔΑ 1/82, ΔΕΝ 1982, τεύχος 922 σελ. 193 και το άρθρο 6 της από 14.2.84 ΕΓΣΣΕ (ΔΕΝ 1984 σελ. 155) και, από 1.10.2005, το αρθρ. 1 του Ν. 3385/2005 - ΔΕΝ 2005 σ. 1119 και Πρ.  Οδ. ΔΕΝ 2005 σ. 1204 επ., όπως αντικατεστάθη από 15-7-10 με το άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 3863/10 - ΔΕΝ 2010 σ. 897 (949).

Η ανωτέρω αμοιβή (υπερωρίας και υπερεργασίας) υπολογίζεται βάσει ποσού ίσου με τον μέσο όρο των αμοιβών τούτων, τις οποίες έλαβε κάθε μισθωτός κατά τις χρονικές περιόδους του άρθρου 1 της παρούσης ή κατά το μέχρι λύσεως της σχέσεως εργασίας χρονικό διάστημα.

3. Οι μισθωτοί που οι καταβαλλόμενες αποδοχές τους την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα ή την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου ή κατά τον χρόνο λύσεως της εργασιακής σχέσεως, δεν υπερβαίνουν τις αποδοχές που καθορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις ή άλλες διατάξεις που ισχύουν τις ημερομηνίες αυτές ή που δημοσιεύονται μεταγενέστερα, αλλά έχουν ισχύ που ανατρέχει σε χρόνο προηγούμενο των ημερομηνιών αυτών, δικαιούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, με βάση τις αποδοχές που προβλέπονται από αυτές (ΣΣΕ ή ΔΑ ή άλλες διατάξεις).

4. Στους υπαλλήλους που συνδέονται με το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και έχουν αντιμισθία τακτικού διοικητικού υπαλλήλου, καταβάλλονται σαν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ό,τι και στούς τακτικούς υπαλλήλους του αντιστοίχου μισθού.(παρ. 1)

Άρθρο 4. — 1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των κατωτέρω κατηγοριών μισθωτών υπολογίζονται, με τις προϋποθέσεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσης, βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου ημερομισθίου των αμοιβών, τις οποίες λαμβάνει κάθε μισθωτός στα χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης ή μέχρι της λύσεως της σχέσεως εργασίας. Ειδικώτερα, το μέσο ημερομίσθιο βρίσκεται με την διαίρεση του συνόλου των αμοιβών αυτών, με τον συνολικό αριθμό των ημερών που περιλαμβάνονται στα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα και κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε ή πάντως διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του·

α) Εργατοτεχνίτες, εκτός των κατηγοριών που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα, που απασχολούνται σε ένα εργοδότη και αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή με άλλο σύστημα κυμαινομένων αποδοχών, όπως με μικτό σύστημα (βασικό ημερομίσθιο με πρόσθετες αμοιβές βάσει παραγωγής ή αυξημένης αποδόσεως) κλπ.

β) Υπάλληλοι, που αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με μισθό και ποσοστά.

γ) Μισθωτοί που απασχολούνται σε περισσοτέρους από ένα εργοδότες γενικά και αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας.

δ) Μισθωτοί που απασχολούνται σε ένα μόνο εργοδότη και αμείβονται με ωρομίσθιο.

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των δημοσιογράφων, οι οποίοι αμείβονται με το σύστημα αμοιβής κατά μονάδα εργασίας, καθώς και των ξεναγών.

2. Αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιμότητος, δικαιούνται για τον χρόνο της καταστάσεώς τους αυτής το μισό των επιδομάτων των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, που αναλογούν στο χρόνο αυτό.

3. Οι μισθωτοί που έχουν εργασθεί με το σύστημα της εργασίας «εκ περιτροπής», δικαιούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα που αναλογούν στις ημέρες κατά τις οποίες λόγω του συστήματος αυτού δεν προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, στο μισό.

4. Οι μισθωτοί που απασχολούνται στην επεξεργασία και συσκευασία σταφίδας, στην συσκευασία και κοπή σταφυλιών, καθώς και στην συσκευασία εσπεριδοειδών και φρούτων γενικά δικαιούνται σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ένα ημερομίσθιο για κάθε πέντε (5) ημερομίσθια, που πραγματοποίησαν μέσα στις χρονικές περιόδους της παραγρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης και κλάσμα αυτού, ανάλογο, για τα κάτω των 5 ημερομίσθια που πραγματοποίησαν.

Αυτά υπολογίζονται, για μεν τούς μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης, για δε τούς αμειβομένους κατά μονάδα εργασίας (κατασκευαστές, καρφωτές σταφιδοκιβωτίων και λοιπούς) βάσει του πηλίκου της διαιρέσεως των αμοιβών που έλαβαν κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα με τον αριθμό των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.

5. Οι υφαλοχρωματιστές, ναυπηγοξυλουργοί, ματσακονιστές και λεβητοκαθαριστές ατμοπλοίων δικαιούνται επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 1 (παράγρ. 4) και 3 (παράγρ. 1) της παρούσης.

Τα εργατικά τιμολόγια των υφαλοχρωματιστών και ματσακονιστών, που έχουν εγκριθεί, προσαυξάνονται κατά 30% από 21 Δεκεμβρίου μέχρι 19  Ιανουαρίου επομένου χρόνου, για το επίδομα Χριστουγέννων, και επί 15 ημέρες πριν από τη Μεγάλη Πεμπτη για το επίδομα Πάσχα.

6. Ειδικά οι θυρωροί πολυκατοικιών και μεγάρων δικαιούνται σαν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ποσά ίσα με το 25πλάσιο ή το 15πλάσιο αντίστοιχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτη, επιφυλασσομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. «Σε περίπτωση που οι μηνιαίες καταβαλλόμενες αποδοχές, συνυπολογιζομένου και του ποσοστού 15% που παρακρατείται για παροχή κατοικίας κλπ., είναι ανώτερες από τα ποσά που προσδιορίζονται κατά τον παραπάνω τρόπο, τότε ως επιδόματα εορτών δικαιούνται τις ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές».(παρ. 2)

7. Καθε ταξιθέτης και κάθε ταξιθέτρια, των θεατρικών και κινηματογραφικών επιχειρήσεων, δικαιούται, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσης, επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ίσα με το 25πλάσιο ή το 15πλάσιο αντιστοίχως, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.

8. Κάθε ένας από τούς οδηγούς επιβατηγών αυτοκινήτων (ταξί και αγοραία) δικαιούται, για να λάβει επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, να εισπράττει ολόκληρη την αύξηση της πτώσεως της σημαίας του μετρητού που χορηγείται λόγω των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Επί πλέον αυτοί δικαιούνται από τον εκμεταλλευόμενο το αυτοκίνητο, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγρ. 2 της παρούσης, ποσά ίσα με το 6πλασιο για το επίδομα Πασχα και το 11πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.(παρ. 3)

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν θα δοθεί δικαίωμα εισπράξεως της αυξήσεως του μετρητού ή προκειμένου για οδηγούς αυτοκινήτων που δεν έχουν μετρητή, δικαιούνται αυτοί σαν επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα από τον εκμεταλλευόμενο το αυτοκίνητο και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγρ. 2 της παρούσης, ποσά ίσα με το 25πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων και το 15πλάσιο για το επίδομα Πάσχα, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου. Στα ποσά αυτά συμψηφίζεται το δικαίωμα εκκινήσεως που τυχόν εισπράττεται από αυτούς για τις εορτές Χριστουγέννων ή Πάσχα.

Τα τελευταία αυτά ποσά δικαιούται και κάθε ένας από τούς οδηγούς αυτοκινήτων εκκενώσεως βόθρων, εφ’ όσον αμείβεται με ποσοστά ή κατ’ αποκοπήν.

9. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα του προσωπικού που απασχολείται για την εξυπηρέτηση του οίκου του εργοδότου (βοηθοί, θαλαμηπόλοι, παιδαγωγοί, κηπουροί, μάγειροι κλπ.) υπολογίζονται βάσει των σε χρήμα μόνον καταβαλλομένων σε κάθε ένα μηνιαίων αποδοχών.

Ειδικά, για τις οικιακές βοηθούς, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τα επιδόματα αυτά δεν μπορεί να είναι κατώτερα του 10πλασίου για το επίδομα Χριστουγέννων και του 8πλασιου για το επίδομα Πάσχα, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, μειούμενα ανάλογα για απασχόληση μικρότερη των χρονικών περιόδων που ορίζονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης.

Άρθρο 5. — 1. Με τον σκοπό να λάβουν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, και οι σερβιτόροι και βοηθοί που αμείβονται με ποσοστά και εργάζονται στα εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, οινομαγειρεία, ταβέρνες, κοσμικά κέντρα διασκεδάσεως, καφενεία, καφεζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, εξοχικά κέντρα και συναφή καταστήματα, αυξάνονται τα ποσοστά που έχουν κανονισθεί (παρ.4) για την αμοιβή τους, από 16% σε 28%, από 13% σε 21% και από 11% σε 18%, για τις χρονικές περιόδους από τη Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την 9η ημέρα μετά το Πάσχα και από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15  Ιανουαρίου επομένου χρόνου, ειδικά δε για τις κοσμικές ταβέρνες, κέντρα διασκεδάσεως, εξοχικά κέντρα και ψητοπωλεία, από το Μεγάλο Σαββατο μέχρι και την 13η ημέρα μετά το Πάσχα και από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 22  Ιανουαρίου επομένου έτους.

Το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως των ποσοστών περιέρχεται στον οικείο εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται, σύμφωνα με τούς ορισμούς του άρθρου 1 της παρούσης, να καταβάλει σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με το 25πλάσιο, και σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 15πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως (του ΙΚΑ), στην οποία κάθε ένας σερβιτόρος ή βοηθός ανήκει, ή ανάλογο κλάσμα.

Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για τούς σερβιτόρους και βοηθούς των κοσμικών ταβερνών, κοσμικών κέντρων, κέντρων διασκεδάσεως, εξοχικών κέντρων μετά ορχήστρας, και ψητοπωλείων, της περιοχής Νομού Αττικής, εκτός των Νήσων, το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως των ποσοστών μοιράζεται μεταξύ των εργαζομένων κατά τις περιόδους που αναφέρονται παραπάνω, και κατά την αυτή αναλογία, κατά την οποία μοιράζεται και η τακτική από τα ποσοστά αμοιβή τους.

2. Με τα ίδια ποσοστά και για το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το Μεγάλο Σαββατο μέχρι και την 13η ημέρα μετά το Πάσχα και από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 22  Ιανουαρίου επομένου χρόνου, αυξάνονται τα δικαιώματα υπηρεσίας του προσωπικού της Διεθνούς Εταιρείας Κλιναμαξών που απασχολείται με την περιποίηση.

Σε περίπτωση όμως, κατά την οποία το ποσό αυτό με τον μισθό που καταβάλλεται στο ανωτέρω προσωπικό σε χρήμα και το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως δεν καλύπτει τούς μισθούς ασφαλείας που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα γι’ αυτούς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Απόφαση Διαιτησίας, υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλει σε κάθε ένα την προκύπτουσα διαφορά. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης.

3. Για να λάβει επίδομα Χριστουγέννων και Πάσχα και το προσωπικό των Κουρείων και Κομμωτηρίων, που αμείβεται με ποσοστά μόνο, αυξάνονται κατά 30% για 15 ημέρες πριν από το Πάσχα και από 6 Δεκεμβρίου μέχρι 5  Ιανουαρίου του επομένου χρόνου, οι τιμές των κουρευτικών και λοιπών υπηρεσιών, που παρέχονται στα ανωτέρω καταστήματα.

Το ποσό που προκύπτει από την αύξηση αυτή, μετά την παροχή από αυτό ποσού ίσου με το 8πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων και το 4πλάσιο για το επίδομα Πάσχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου σε κάθε βοηθό κουρείου και κομμωτηρίου, μοιράζεται σε ίσα μέρη, σε όλους τούς τεχνίτες και τεχνίτριες, κάθε κουρείου ή κομμωτηρίου και αποκλείονται οι προσωπικά εργαζόμενοι εργοδότες, εφ’  όσον αυτοί απασχολούν περισσότερους από ένα τεχνίτες.

Σε περίπτωση συμμετοχής των εργοδοτών στο προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως, τα επιδόματα για τούς βοηθούς αφαιρούνται από το μερίδιό τους. Κουρεία ή Κομμωτήρια τα οποία δεν αυξάνουν, κατά τα ανωτέρω, τις τιμές, υποχρεούνται να καταβάλουν σε κάθε ένα που εργάζεται σ’ αυτά με ποσοστά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγρ. 2 της παρούσης, σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 15πλάσιο και σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με το 25πλάσιο του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου για τούς τεχνίτες - τεχνίτριες και ποσό ίσο με το 10πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων και το 6πλάσιο για το επίδομα Πάσχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, για τούς βοηθούς κουρείων και κομμωτηρίων.

4. Για να λάβει επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το προσωπικό που αμείβεται με ποσοστά και εργάζεται στις επιχειρήσεις λουτρών καθαριότητος, ιαματικών και θαλασσίων, που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα, αυξάνονται κατά ποσοστό 25% οι τιμές των εισιτηρίων από 8 Δεκεμβρίου μέχρι 25  Ιανουαρίου επομένου χρόνου και από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι την 9η ημέρα μετά το Πάσχα.

Το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως περιέρχεται στον οικείο εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ποσά ίσα με το 25πλάσιο ή 15πλάσιο, αντίστοιχα, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, τηρουμένων βέβαια των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσης.

5.  Επίσης, για την παροχή των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που προβλέπονται από την παρούσα, στο προσωπικό των στιλβωτηρίων, αυξάνονται από την Μεγ. Τρίτη και μέχρι την 9η ημέρα μετά το Πάσχα και από 15 Δεκεμβρίου μέχρι 14 Ιανουαρίου του επομένου χρόνου, σε ποσοστό 30%, οι τιμές του στιλβώματος.

Το ποσό που συγκεντρώνεται από την αύξηση αυτή, μοιράζεται σε ίσα μέρη μεταξύ όλων των στιλβωτών που εργάζονται σε κάθε κατάστημα.

6. Το αμειβόμενο με ποσοστά προσωπικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και  Ιδιωτικού Δικαίου και των Επαγγελματικών Οργανώσεων, οι αμειβόμενοι με ποσοστά (εισπράκτορες και πλασιέ) των κάθε μορφής επιχειρήσεων που απασχολούνται σε ένα μόνο εργοδότη, καθώς και οι ζυγιστές των Δημοτικών Στατήρων, δικαιούνται, σαν επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ποσό ίσο με το μέσο όρο των απολαβών που προκύπτουν από τα ποσοστά, στις χρονικές περιόδους που προσδιορίζονται στην παράγρ. 2 του άθρου 1 της παρούσης.

7. Για να λάβουν επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, οι απασχολούμενοι σε μη μόνιμο εργοδότη και με τιμολόγιο ή κατά μονάδα εργασίας αμειβόμενοι, όπως οι οψοκομιστές, συντηρητές ζώων, ελαιομετρητές, καρραγωγείς, ραπτεργάτες, φορτοεκφορτωτές, που δεν διέπονται από την κειμένη νομοθεσία περί φορτοεκφορτωτών λιμένων ή ξηράς κλπ., αυξάνονται τα νόμιμα τιμολόγια αμοιβής των που έχουν εγκριθεί ή συμφωνηθεί, κατά 30% από 7 ημέρες πριν και μέχρι την 7η ημέρα μετά το Πάσχα και από 18 Δεκεμβρίου μέχρι την 17η Ιανουαρίου του επομένου χρόνου.

Άρθρο 6. — Το συνολικό ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και του επιδόματος Χριστουγέννων, δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβαίνει τον ένα ή μισό μισθό, αντίστοιχα, για τούς αμειβομένους με μηνιαίο μισθό και τα 25 ή 15 ημερομίσθια, αντίστοιχα, για τούς αμειβομένους με ημερομίσθιο, όπως προσδιορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσης.

Άρθρο 7. — Διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών και λοιπών σχετικών πράξεων, οι οποίες προβλέπουν ευνοϊκώτερους από την παρούσα όρους παροχής επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, υπερισχύουν.

Άρθρο 8. — Επιχειρήσεις, οι οποίες εξ αιτίας οικονομικών δυσχερειών είχαν αργήσει από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου ή από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, μπορούν να καταβάλουν τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που προβλέπονται από την παρούσα μειωμένα: α) στο μισό, αν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από ένα μήνα όχι όμως και από δύο και β) 2/3 αυτού, εάν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από δύο μήνες.

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των ανωτέρω επιχειρήσεων, το οποίο εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του παρά την αργία της επιχειρήσεως, ούτε στο προσωπικό των επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχιακά.

Άρθρο 9. — Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές, σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τούς οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και λοιπούς Οργανισμούς ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής. «Οι κρατήσεις αυτές καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την 15η  Ιανουαρίου κάθε χρόνου για το επίδομα Χριστουγέννων, και μέχρι την 30η Μαΐου κάθε χρόνου για το επίδομα Πασχα»(παρ. 5)

Άρθρο 10. — 1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, που σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλονται την 21η Δεκεμβρίου και την Μεγάλη Τετάρτη αντίστοιχα. Ο εργοδότης όμως μπορεί να παρακρατήσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ή την 30ή Απριλίου το ποσό που αναλογεί στο επίδομα, χωρίς να μπορεί να το καταβάλει αργότερα από τις ημερομηνίες αυτές.

2. Τα ανωτέρω επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων μπορούν να περιορισθούν για τούς υπαλλήλους και για τούς εργάτες, και των δύο φύλων, σε ποσά ίσα με το 50πλάσιο για το επίδομα Πάσχα και το 100πλασιο για το επίδομα Χριστουγέννων, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου. Τα ποσά αυτά μειώνονται ανάλογα για απασχόληση μικρότερη των χρονικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης.

3. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις στις οποίες τα επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων (δώρα) κατεβάλλοντο μέχρι τώρα, είτε από συμβατική υποχρέωση ή συνήθεια, είτε από υποχρεωτικό κανόνα δικαίου, με βάση υψηλότερα ποσά αποδοχών, ή αν, από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας ή απόφαση διαιτησίας ή άλλη διάταξη, προκύπτει κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της παρούσης, μισθός ή ημερομίσθιο υψηλότερο.

Άρθρο 11. — Οι διατάξεις της παρούσης δεν έχουν εφαρμογή στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) Στούς εργάτες των λοιπών, εκτός από τις γεωργικές η κτηνοτροφικές εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2.

β) Στούς εργαζομένους κατ’ οίκον σε κωμοπόλεις (δήμους ή κοινότητες) πληθυσμού κάτω από έξη χιλιάδες (6.000) κατοίκους.

γ) Στούς μισθωτούς που αμείβονται με ποσοστά, εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

δ) Στούς φορτοεκφορτωτές λιμένων και ξηράς, που διέπονται από τη νομοθεσία που τούς αφορά (βλ. ΔΕΝ 1981, σελ. 12).

 Από την ισχύ της παρούσης παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των υπ’ αριθ. 19430/1.12.80 και 12921/3.4.81 αποφάσεών μας (ΔΕΝ 1980 σ. 1055 και 1981 σ. 319).

*

Τα ανωτέρω αφορούν τούς εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.  Οσον αφορά τούς εργαζόμενους στο Δημόσιο κ.λπ. και τούς συνταξιούχους:

1. «Για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου - ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ και ΟΤΑ...» τα επιδόματα εορτών και αδείας έχουν καταργηθή από 1-1-2013 (ΥΠΟΠΑΡ. Γ1 Ν. 4093/12 - ΔΕΝ 2012 σ. 1393 (1398). Εδώ υπάγονται και οι απασχολούμενοι στον Δημόσιο τομέα, και κατά την περ. 12 της  Υποπ. Γ1 του Ν. 4093/12.

2. Για τούς συνταξιούχους και βοηθηματούχους Δημοσίου (αρθρ. 5 Ν. 2592/98 και Ν. 3847/10 - ΔΕΝ 1998 σ. 536 και ΔΕΝ 2010 σ. 627) τα επιδόματα εορτών και το επίδομα αδείας έχουν καταργηθή με την ΥΠΟΠΑΡ. Β4 του Ν. 4093/12 (ΔΕΝ 2012 σ. 1393 (1397).

3. Για τούς συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των Φορέων και Τομέων κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως αρμοδιότητος Υπ. Εργασίας, καθώς και του ΟΓΑ, ΝΑΤ και της Τραπέζης της  Ελλάδος, έχουν καταργηθή από 1-1-13, με την  Υποπ. ΙΑ6 περ. 3 του Ν. 4093/12 (ΔΕΝ 2012 σ. 1393 (1429).


(παρ. 1) Από 1-1-2013 έχουν καταργηθή τα επιδόματα εορτών και το επίδομα αδείας (ΥΠΟΠΑΡ. Γ1 Ν. 4093/12 - ΔΕΝ 2012 σ. 1393 (1398).

(παρ. 2) Η παράγραφος αυτή διαμορφώθηκε ως ανωτέρω με την ΥΑ 2006743/91 (ΔΕΝ 1991 σ. 368). Η τροποποίηση αφορά τη δεύτερη περίοδο, που αναγράφεται ανωτέρω εντός εισαγωγικών. Σημειώνεται ότι το ποσοστό 15% έχει από 1-1-93 μειωθή σε 13%, βλ.  Αλλ. ΔΕΝ 2000 σ. 219 και την ΣΣΕ θυρωρών, έτους 2002 - ΔΕΝ 2002 σ. 749.

(παρ. 3) Βλ. και σχετ. Αλλ. ΔΕΝ 1996 σελ. 1295-1296.

(παρ. 4) Με την ΥΑ Α1/2875/77 ( Αγοραν. Διατ. 102 - ΔΕΝ 1977 σελ. 1114) αλλά και με το άρθρο 54 του Ν. 2224/94 (ΔΕΝ 1994 σελ. 795, βλ. και ΔΕΝ 2013 σ. 1183).

(παρ. 5) Για τις εισφορές του ΙΚΑ, ως προθεσμία καταβολής ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου και Ιουνίου, για τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα αντιστοίχως, (άρθρο 13 Ν. 2972/ 2001 - ΔΕΝ 2002 σελ. 128 - βλ. και Ασφ. Θέματα ΔΕΝ 1999 σελ. 760). Με τον Ν. 4075/12 άρθρο 20 ετροποποιήθησαν οι προθεσμίες καταβολής εισφορών, δεν εφαρμόσθησαν όμως, και τελικώς το άρθρο 20 κατηργήθη με τον Ν. 4144/13 (ΔΕΝ 2013 σ. 513). Βλ. και Μελ. Γ. Ψηλού στο ΔΕΝ 2012 σ. 817.  Η παραπάνω διάταξη της ΥΑ 19040/81 μπορεί να ισχύη για τα λοιπά Ταμεία, εφόσον η ημερομηνία καταβολής των εισφορών εν γένει ρυθμίζεται από το καταστατικό τους.