«Μονομερής επιβολή τηλεργασίας & υποχρεωτική τηλεργασία-προσέλευση εργαζομένων κατά τον Απρίλιο 2021» (Σημείωμα-Upd))

«Μονομερής επιβολή τηλεργασίας & υποχρεωτική τηλεργασία-προσέλευση εργαζομένων κατά τον Απρίλιο 2021» (Σημείωμα-Upd))

 

 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Οι διαφορές με το αρχικό σημείωμα έχουν επισημανθεί με πράσινη υπογράμμιση. Επίσης, σχετική υπογράμμιση υπάρχει και στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας το ΦΕΚ 1255, Β’,  όπου περιλαμβάνονται δύο νέες ΚΥΑ.

Πιο συγκεκριμένα :

  • Με την δεύτερη εξ αυτών (υπ’ αριθμ. οικ. 13779) παρατείνεται μέχρι και την 30.04.2021 η δυνατότητα του εργοδότη να επιβάλλει στο προσωπικό του (μονομερώς) την εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία).
  • Η πρώτη εξ αυτών (υπ’ αριθμ. οικ. 13777) αναφέρεται στην υποχρεωτική τηλεργασία και την προσέλευση των εργαζομένων κατά τον Απρίλιο 2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την συγκεκριμένη (πρώτη) ΚΥΑ, και για τον Απρίλιο του έτους 2021 (μέχρι και την 30.04.2021) :

  • Επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών*.
  • Οι υπόχρεοι πρέπει να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, πριν την έναρξη της εργασίας τους, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».
  • Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης προαναγγελίας της τηλεργασίας, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
  • Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, κατά την έναρξη και λήξη του, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη, αντίστοιχα, του ωραρίου τους.
  • Αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τις αλλαγές ή τροποποιήσεις ωραρίου που αφορούν στην ανωτέρω και εντός διώρου σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων**.  
  • Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999, καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία των λοιπών αλλαγών ή τροποποιήσεων του χρόνου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας καθώς και της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγματοποίησή τους, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»***.

* Υπενθυμίζουμε ότι, με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877  (ΦΕΚ 1194, Β΄, 27.03.2021), μέχρι τις 05.04.2021, ισχύει η υποχρεωτική τηλεργασία σε ποσοστό 60%, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, στις περιπτώσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες βρίσκονται στις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (όπως οι Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης) - (βλ. σελ. 14357 του ΦΕΚ 1194, τρίτο σημείο της περίπτωσης 3).

** ΠΡΟΣΟΧΗ (!) : Στις προηγούμενες σχετικές ΚΥΑ αναφερόταν πως αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γενικώς κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων και όχι ειδικώς και μόνον τις αλλαγές ή τροποποιήσεις ωραρίου που αφορούν στην ανά μισή ώρα και εντός διώρου σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων (όπως στην επισυναπτόμενη νέα ΚΥΑ).

*** ΠΡΟΣΟΧΗ (!) : Στις προηγούμενες σχετικές ΚΥΑ γινόταν αναφορά μόνον στην υποχρέωση προαναγγελίας της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης και όχι και στην υποχρέωση για  προαναγγελία των λοιπών αλλαγών ή τροποποιήσεων του χρόνου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (όπως στην επισυναπτόμενη νέα ΚΥΑ).

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

► Το ΦΕΚ 1255/Β/31.3.2021 εδώ