«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδ. τομέα κατά τον μήνα Μάϊο 2021»

«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδ. τομέα κατά τον μήνα Μάϊο 2021»

Αποφ. 28631/21 Υπ. Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάϊο 2021.»

(ΦΕΚ 2012, τεύχος Β΄ της 14.5.2021)

 

 

 

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ