«ΔΑ 1/2015 Εργαζόμενων Κλινικών, Διαγνωστικών Κέντρων κ.λπ.»

«ΔΑ 1/2015 Εργαζόμενων Κλινικών, Διαγνωστικών Κέντρων κ.λπ.»

ΔΑ 1/2015 «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Διαγνωστικά Κέντρα, Κέντρα Αποθεραπείας όλης της χώρας, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των 1) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΕΙΦΠΦΥ), 2) Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΠΕΜΦΗ), 3) Ελληνικής Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Υγείας (ΕΣΓΕΚΑ), 4) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), 5) Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος, 6) Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά, 7) Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων, 8) Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ελλάδος για τα έτη 2014 -2015».

(Πράξη Καταθέσεως Υπ. Εργασίας και Κοιν. Αλληλεγγύης 1/10.3.2015)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

1. Με την από 28-3-2014 αίτηση της προς τον Ο.ΜΕ.Δ.,  η «Ομοσπονδία  Συλλόγων  Νοσηλευτικών  Ιδρυμάτων  Ελλάδος - ΟΣΝΙΕ»  ζήτησε την παροχή   υπηρεσιών   μεσολάβησης   για   την   επίλυση   της   συλλογικής   διαφοράς   που δημιουργήθηκε μεταξύ αυτής και των εργοδοτικών οργανώσεων ήτοι της 1) Πανελλήνιας Ένωσης   Ιδιωτικών   Φορέων   Πρωτοβάθμιας   Φροντίδας   Υγείας   (Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ.),   2) Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Π.Ε.Μ.Φ.Η.), 3) Ελληνικής "Ενωσης Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Υγείας (Ε.Σ.Γ.Ε.ΚΑ),4) Πανελλήνιας 'Ενωσης Ιδιωτικών Κλινικών (Π.Ε.Ι.Κ.),  5) "Ενωσης Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας,  6)  Συνδέσμου  Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά, 7) 'Ενωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων, 8) Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ελλάδος, που αφορά τη σύναψη και υπογραφή διετούς συλλογικής σύμβασης εργασίας για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του  προσωπικού  ιδιωτικών κλινικών,  μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων,  διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αποθεραπείας όλης της χώρος για τα έτη 2014-2015.

2. Με την από 26.11.2014 έκθεση της Μεσολαβήτριας Μαργετίνας Στεφανάτου,  διαπιστώθηκε  η  άρνηση  μεσολάβησης εκ  μέρους των οργανώσεων της εργοδοτικής πλευράς όπως εξετέθησαν στην ως άνω έκθεση (...)

3. Με την από 10.12.2014 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ. η συνδικαλιστική  οργάνωση  με την επωνυμία  «Ομοσπονδία  Συλλόγων  Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας - ΟΣΝΙΕ», ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποθεραπείας όλης της χώρας. Με το από 18.12.2014 Πρακτικό Ανάδειξης Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, με κλήρωση αναδείχθηκαν ως μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας οι Διαιτητές Μίρκα Καζιτώρη, Δημήτριος Τσακίρης Παναγιώτης Μάμμος, με κληρωθέντα Πρόεδρο της Επιτροπής την Μίρκα Κσζιτώρη. Η επιτροπή Διαιτησίας ανέλαβε τα καθήκοντα της την 29.12.2014.(...)

5. (...) Η λειτουργία της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, ανεστάλη προσωρινά λόγω κωλύματος στο πρόσωπο ενός εκ των Διαιτητών (Π. Μάμμου), που καθιστούσε αδύνατη τη σύνθεση της Τριμελούς Επιτροπής. Η Επιτροπή Διαιτησίας συνεστήθη εκ νέου σε λειτουργία την 2.2.2015 με την Αναπληρωματική Διαιτητή Ελένη Κουτσιμπού (...)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω της αδυναμίας των μερών να καταλήξουν σε συμφωνία, η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας, αφού λάβαμε υπόψη μας και τα ακόλουθα:

(...) 4. Το γεγονός ότι στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλες οι οργανώσεις που είχαν υπαχθεί με την ΔΑ υπ  αριθμόν  20/2011  (Π.Κ.  Υπουργείου   Εργασίας  και   Κοιν.  Ασφάλισης: 12/22.11.2011) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας προσωπικού ιδιωτικών κλινικών, νευροψυχιατρικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, οίκων ευγηρίας όλης της χώρας», πλην α) του ΣΕΚ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ) για τον οποίο έχει υπογραφεί η από 19.9.2014 ΣΣΕ (Π.Κ. ΥΠ. Εργασίας 11/22.9.2014, β) της ΠΑΣΙΔΙΚ (Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων) και γ) ΠΟΣΙΠΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας), για τις οποίες έχει εκδοθεί και ισχύει η υπ αριθμόν 3/2014 ΔΑ ((Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 3/18-12-2014). Την δήλωση επίσης των εκπροσώπων της εργατικής πλευράς ότι  η Ένωση  Κλινικών Πελοποννήσου - Δ.  Ελλάδας και  Νήσων δεν υπάρχει πλέον και ο «Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ» δεν ανήκει στην παρούσα προς επίλυση διαφορά.

5. Την ΣΣΕ της 22.6.2009 (πράξη κατάθεσης Υπ Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 39/13.7.2009 ) για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις σύγχρονες ιδιωτικές κλινικές, νευροψυχιατρικές κλινικές ,μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οίκους ευγηρίας κλπ όλης της χώρας. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που ορίζονται στο πεδίο εφαρμογής αυτής (άρθρο 1 Κεφάλαιο Α) διατηρήθηκαν όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.5.2010 και με την ΔΑ υπ αριθμόν 20/2011 (Π.Κ. Υπ Εργασίας 12/22.11.2011).

6. Την ΣΣΕ της 5.7.2009 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 40/13.7.09) για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε ιατρικά εργαστήρια, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας υγείας όλης της χώρας. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που ορίζονται στο πεδίο εφαρμογής αυτής (άρθρο 1 Κεφάλαιο Α') διατηρήθηκαν όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.5.2010 και με την ΔΑ υπ αριθμόν 20/2011 (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 12/22.11.2011).

7. Την ΣΣΕ της 19.09.2014 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των   εργαζομένων,    μελών   των   πρωτοβαθμίων   σωματείων   της   ΟΣΝΙΕ,   που απασχολούνται  στις ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας και  που  είναι  μέλη  του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) (Π.Κ. Υπ. Εργασίας 11/22.9.14), ΣΣΕ η οποία διατηρεί τους μισθολογικούς όρους και τις διατάξεις περί επιδομάτων και θεσμικών όρων   της   από   28.06.2012   κλαδικής   ΣΣΕ   (Π.Κ.   Υπ.   Εργασίας   7/2.7.212),   σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα καθήκοντα των ειδικοτήτων των εργαζομένων που διέπονται από τις κανονιστικές ρυθμίσεις των παραπάνω § 4 & 5 ΣΣΕ είναι απολύτως ομοειδή και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ευθέως ανάλογες με τις ήδη προς ρύθμιση τελούσες .

8. Την ΔΑ υπ αριθμόν 3/2014   (Π.Κ. Υπ. Εργασίας 3/18-12-2014) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Διαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα και τα Ιατρικά Εργαστήρια   όλης   της  χώρας  μέλη της Ομοσπονδίας  Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ) που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των 1) Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), 2) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων  Ιδιωτικής  Πρωτοβάθμιας   Υγείας  (ΠΟΣΙΠΥ)   και   3)Πανελλήνιας  Ένωσης Επαγγελματιών  Γιατρών Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας (ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ)». Επίσης την με αριθμό πρωτοκόλλου 724/002 από 18.12.2014 Έφεση  του  Πανελλήνιου   Συνδέσμου   Ιατρικών  Διαγνωστικών   Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ) κατά της ΔΑ υπ αριθμόν 3/2014 Ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ., η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί.

9. Την δήλωση των εκκαλούντων, η οποία περιλαμβάνεται στην πιο πάνω έφεση της ΠΑΣΙΔΙΚ κατά της   ΔΑ υπ’ αριθμόν 3/2014, σύμφωνα με την οποία ρητά αναφέρεται από την εκκαλούσα ΠΑΣΙΔΙΚ, ότι δεν ανήκει στον δικό της σύνδεσμο, «η ισχυρότερη εταιρία του κλάδου δηλαδή ο όμιλος της Βιοϊατρικής», ο οποίος ανήκει στην Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΕΙΦΠΦΥ), στην οποία αφορά η παρούσα ΔΑ. Αυτή η δήλωση είναι ενδιαφέρουσα για τις οικονομικές δυνατότητες της ισχυρότερης και πιο εύρωστης εταιρίας του κλάδου.(...)

11. Απόψεις και θέσεις εργατικής πλευράς

11. α) Την προτεινόμενη από την εργατική πλευρά δια του δευτέρου υποβληθέντος υπομνήματος, «ομαδοποίηση» των ειδικοτήτων των εργαζομένων, σύμφωνα με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Την δήλωση της εργατικής πλευράς δια του υπομνήματος τους, ότι η παρούσα διαδικασία αφορά κατά προσέγγιση περίπου είκοσι χιλιάδες (20.000) πραγματικούς εργαζόμενους, οι οποίοι θα υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΔΑ.

11. β) Την καταγραφείσα δήλωση της εργατικής πλευράς για την αρνητική εικόνα που εκ νέου εισέπραξαν οι εργαζόμενοι, καθώς οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν ανταποκρίθηκαν ούτε συμμετείχαν στις απευθείας διαπραγματεύσεις, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην διαδικασία μεσολάβησης και τέλος απουσίασαν πλήρως στο στάδιο της Διαιτησίας.

11. γ) Τη δήλωση της εργατικής πλευράς, ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν προσκόμισαν οικονομικά στοιχεία προκειμένου να προσδιορισθεί η οικονομική κατάσταση του κλάδου και να προσδιορισθεί το μοναδιαίο κόστος εργασίας.

11. δ) Τα αιτήματα της εργατικής πλευράς όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην από 12.3.2014 Πρόσκληση για διαπραγματεύσεις, προς τις εργοδοτικές οργανώσεις, προκειμένου να καταρτιστεί μεταξύ τους νέα κλαδική σύμβαση εργασία και τα οποία ήταν τα εξής:

«Υπογραφή ΣΣΕ με διετή διάρκεια (2014-2015).

•  Αυξήσεις των Β/Μ που ορίζονται στην Κλαδική ΣΣΕ 2012/2013, κατά 2% από 1-4-2014 και κατά 2°/ο από 1-1-2015.

 • Ρητή      συμφωνία      περί      απαγορεύσεως      των      απολύσεων      για οικονομικοτεχνικούς  λόγους,   καθ'   όλη   την   διάρκεια   της   ισχύος  της Κλαδικής ΣΣΕ, εκτός και εάν προκύψει σοβαρή εργασιακή παραβίαση της ισχύουσας Εργατικής Νομοθεσίας.

• Το  Επίδομα  Ωρίμανσης/Πολυετίας (5%  επί του   Β/Μ)  επεκτείνεται και χορηγείται και για την 5η τριετία, πραγματίκης προϋπηρεσίας.

• Χορήγηση  10 επιπλέον ημερών Αδείας,  ετησίως στους εργαζομένους στις Μονάδες ΜΕΘ, ΜΑΦ, Χειρουργεία και Ακτινολογικά τμήματα.

• Χορήγηση  Επιδόματος Επικινδύνου εργασίας,  στους  Οδηγούς Ασθενοφόρων ύψους 15% επί του Β/Μ,

• Χορήγηση  Επιδόματος   Ισολογισμού  στους εργαζόμενους των Λογιστηρίων.

• Επίδομα Συντήρησης Στολής στου εργαζόμενους, που υποχρεώνονται να την συντηρούν μόνοι τους.

• Δωρεάν νοσηλεία, για τους εργαζόμενους με παραπεμπτικό από τον αρμόδιο ιατρό του ασφαλιστικού τους φορέα.

• Χορήγηση 5νθήμερης ετήσιας άδειας, με πλήρεις αποδοχές, επί πλέον της κανονικής τους, στους εργαζόμενους που είναι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και έχουν την επιμέλειά τους.

•  Επίδομα Γάμου, όπως ισχύει στην ΕΓΣΣΕ.

• Διευκρίνιση στην περυσινή κλαδική ΣΣΕ, ότι το επίδομα επικινδυνότητας δίνεται στους  εργαζόμενους  στα  μεικτά  Κεντρικά  Εργαστήρια  και   στο Παθολογοανατομικό-Κυτταρολογικό εργαστήριο.

Όλες οι διατάξεις και τα άρθρα της Κλαδικής ΣΣΕ 2012/2013, που δεν θα τροποποιούνται με την παρούσα να εξακολουθούν να ισχύουν, ενώ ρητά, μεταξύ των μερών θα πρέπει προς αυθεντική ερμηνεία της προηγούμενης κλαδικής ΣΣΕ να διευκρινιστεί ρητώς ότι το επίδομα εξομάλυνσης δεν συμψηφίζεται με κανένα άλλο επίδομα, καμία παροχή και καμία καταβολή του εργοδότη.»

12.   Την   διαπίστωση   ότι,   με   την   ΔΑ  υπ   αριθμόν   20/2011   (Π.Κ.   Υπ.   Εργασίας 12/22.11.2011), διατηρήθηκαν σε ισχύ οι βασικοί μισθοί όπως είχαν διαμορφωθεί δια των α) ΣΣΕ της 22.6.2009 (Π.Κ. Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 39/13.7.2009) και β) από 5.7.2009 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργασίας 40/13.7.09), η οποία διαπίστωση επιβεβαιώθηκε με το  από  6.2.2015  με  αριθμό  πρωτ.   Ο.ΜΕ.Δ.   84  υπόμνημα  της  εργατικής πλευράς, όπου ρητά αναφέρεται ότι οι αποδοχές των εργαζομένων του κλάδου, παραμένουν σταθερές επί 5 σχεδόν έτη.

Τη διαπίστωση επίσης, μετά από την μελέτη των πορισμάτων των μελετών όλων των οικονομικών στοιχείων, όπου καταγράφεται στασιμότητα των εσόδων των επιχειρήσεων στον κλάδο, ότι δεν είναι εφικτή η αύξηση των Β/Μ.

13. Τα οικονομικά στοιχεία της Έκθεσης ΙΟΒΕ (πηγή η ΔΑ 3/2014) ήτοι έκθεση ΙΟΒΕ (Νοέμβριος 2014) (...)

14. Την εξέλιξη του Δ. Τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ των ετών 2013 & 2014 που έχει ως εξής (πηγή η ΔΑ 3/2014): (...)

15. Την πολιτική μισθών & απασχόλησης της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2013-2014 που αποτυπώνει την γενική πολιτική εξέλιξη των κατώτατων μισθών & ημερομισθίων και η οποία παραμένει αμετάβλητη για τα έτη 2013 & 2014 όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.: (...)

Τα στοιχεία από την επεξεργασία των οικονομικών καταστάσεων Επιχειρήσεων Διαγνωστικών Κέντρων της μελέτης της ICAP του Ιουλίου 2014 «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας» (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσεως, ρευστότητα, κερδοφορία κλπ) ως κάτωθι: (...)

17. Τα στατιστικά στοιχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αριθμ.πρωτ. Γ 71/36/1.8.2014 «Σύγκριση βασικών μεγεθών Δεκ 2013-Δεκέμβριος 2012». Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,27% & αριθ. πρωτ. Γ71/37 Ιανουάριο του 2014 με την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) από 200.886 κοινές επιχειρήσεις «Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,62%»

18. Το άρθρο 5 παρ. ί Συντάγματος «περί οικονομικής και επιχειρηματικής ελευθερίας», καθώς και τη επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένη, από το Σύνταγμα και την ΕΣΔ.Α., «ιδιοκτησία του εργοδότη»  (άρθρο  17 Συντάγματος,  ως και  διατάξεις του  Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔ.Α.).

19. Τις διατάξεις του Ν. 1876/1990 και του Ν. 3899/2010, όπως σήμερα ισχύουν και ειδικότερα  τις προβλέψεις του  άρθρου   16 του  Ν.   1876/1990  §  5,6 & 7,  όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 4303/2014 (...)

Με βάση τα ανωτέρω

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1 Πεδίο Ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι εργαζόμενοι μέλη των πρωτοβάθμιων Σωματείων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) που εργάζονται με σύβαση εξαρτημένης εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές ,μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αποθεραπείας όλης της χώρας, σε επιχειρήσεις μέλη των 1) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΕΙΦΠΦΥ), 2) Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΠΕΜΦΗ), 3) Ελληνικής Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Υγείας (ΕΣΓΕΚΑ), 4) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), 5) Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας,δ) Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά, 7) Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων, 8) Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ελλάδος.

Άρθρο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ

1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

α) Οι βασικοί μισθοί και τα επιδόματα των υπαγομένων στο πεδίο εφαρμογής, δηλαδή για τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αποθεραπείας όλης της χώρας, (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό, οδηγοί αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό) προσαρμόζονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(κατά αλφαβητική σειρά)

ΜΙΚΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΟΙ

890

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ, ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ, ΒΙΟΛΟΓΟΙ

900

ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

795

ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

730

ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

840

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

850

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

775

ΘΥΡΩΡΟΙ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

730

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

815

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΠΛΥΝΤΕΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ

705

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

875

ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΡΑΠΤΕΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΟΙ

750

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

865

ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ

850

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

675

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

775

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ Κ.ΛΠ.

900

ΟΔΗΓΟΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

685

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

775

ΣΥΝΤΉΡΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1.075

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

920

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

820

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

820

ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

845

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΈΣ

825

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

725

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ &  ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

800

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

800

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

920

2. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

α) Επίδομα τριετίας

Χορηγείται επίδομα 5% επί των βασικών μισθών του πίνακα No 1 γιο κάθε 3ετία πραγματικής υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσίας στον κλάδο και μέχρι 4 τριετίες ως ορίζεται στο άρθρο 3 § Γ της παρούσας.

β) Επίδομα πολυετίας

Χορηγείται επίδομα 3% επί των βασικών μισθών του πίνακα No 1 σε όσους συμπληρώνουν 15 έτη πραγματικής προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και μετά τα 15 έτη, 3% για κάθε επιπλέον 5ετία στον ίδιο εργοδότη.

3. ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

α) Τέκνων

Χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού μισθού για κάθε ανήλικο τέκνο εργαζομένου και μέχρι 3 τέκνα. Το επίδομα χορηγείται και μετά την ενηλικίωσή τους και εφ' όσον σπουδάζουν και δεν εργάζονται, από της υποβολής του σχετικού πιστοποιητικού φοίτησης της σχολής ΑΕΙ,ΤΕΙ ή άλλων από το κράτος αναγνωρισμένων σχολών ,μέχρι την ηλικία των 24 ετών.

β) Σπουδών

1) Χορηγείται επίδομα σπουδών στους κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ, ημεδαπών Πανεπιστημίων ή αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής καθώς και στους κατόχους τίτλων σπουδών σχολής τουλάχιστον 2ετούς φοίτησης (ΣΒΙΕ, ΙΕΚ κλπ.), εφόσον το περιεχόμενο των σπουδών είναι συναφές προς το αντικείμενο απασχόλησης εκάστου εργαζόμενου, όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας κατά την πρόσληψη αυτού. Το επίδομα αυτό καθορίζεται σε 5% επί του βασικού μισθού τους για κάθε έτος σπουδών με ανώτατο όριο το 20%.

2) Επιπλέον των ανωτέρω χορηγείται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων εφόσον το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών τους είναι  συναφές  προς το  αντικείμενο  απασχόλησης,  όπως προκύπτει  από την περιγραφή της θέσης εργασίας τους. Η καταβολή των ως άνω επιδομάτων σπουδών ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στην αρμόδια υπηρεσία του εργοδότη για την αναγνώριση ή συνάφεια τους.

Γ) Ανθυγιεινής ή Επικίνδυνης Εργασίας

Χορηγείται επίδομα επικινδύνου ή ανθυγιεινής εργασίας ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του πίνακα No 1  στις παρακάτω ειδικότητες:

ΠΙΝΑΚΑΣ No 2

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ Β/Μ του Πίνακας Νο 1

1 .Φυσικοθεραπευτές

12%

2. Ιατροί, Βιοχημικοί - Βιολόγοι -  Κλινικοί Χημικοί,  Νοσηλευτές, Καθαριστές/στριες, Αποστειρωτές

15%

3. Παρασκευαστές και Βοηθοί Ιατρικών Εργαστηρίων:

25%

4. Στους απασχολουμένους αποκλειστικά σε εργαστήρια ισοτόπων & ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα, χειρισμό αξονικού τομογράφου & ακτινολογικών μηχανημάτων-εμφανιστές πλακών, με χρήση ιωδίου, σε εξετάσεις βιοχημείας & ιστοχημείας παθολόγο ανατομικών, συντηρητές μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών το παρόν επίδομα αντί των αμέσως ανωτέρω

35%

Δ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

Χορηγείται επίδομα 30 € μικτά ανά ημέρα σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε ετοιμότητα κατ’ οίκον.

Ε. ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Οι ιατροί που πραγματοποιούν εφημερίες εντός της κλινικής αμείβονται ως ακολούθως:

-  Για 18ωρη εφημερία καθημερινής: 60 ευρώ μικτά

-  Για Ι8ωρη εφημερία Σαββάτου και Παραμονών αργιών: 80 ευρώ μικτά

-  Για 24ωρη εφημερία Σαββάτου και Παραμονών αργιών: 100 ευρώ μικτά

- Για 24ωρη εφημερία Κυριακής και αργιών: 120 ευρώ μικτά

Άρθρο 3

Γενικές Διατάξεις (για όλους τους εργαζόμενους)

Α. Χρόνος εβδομαδιαίας και ημερήσιας απασχόλησης

Οι καθοριζόμενες με την παρούσα αποδοχές οφείλονται για εργασία συνεχούς ωραρίου, έως 8ωρη εργασία ανά ημέρα, 40 ωρών εβδομαδιαίως συνολικά, καταμεριζόμενη κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη καί εργαζόμενου σε 5 ή 6 ημέρες ανά εβδομάδα.

Β. Αναγνώριση προϋπηρεσίας

1)  Ο καθορισμός του βασικού μηνιαίου μισθού των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα γίνεται με βάση την υπηρεσία και την πραγματική εργασία σε καθήκοντα των ειδικοτήτων που προβλέπονται από την παρούσα ΔΑ.

2)   Η  υπηρεσία  και  προϋπηρεσία  σε  καθήκοντα της ειδικότητας του  εργαζομένου λαμβάνεται   υπ'  όψη   με την  προσκόμιση  από  τους εργαζομένους των  σχετικών πιστοποιητικών (βεβαιώσεις προηγουμένων εργοδοτών ή ασφαλιστική βεβαίωση) μέσα σε δύο μήνες από της προσλήψεως. Αν τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομισθούν αργότερα,  δηλαδή  μετά το δίμηνο  από της προσλήψεως,  τα  επιδόματα  αυτά  θα χορηγηθούν από της ημέρας της καταθέσεως των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας στον εργοδότη.

Γ. Αργίες

Ορίζονται ως αργίες οι εξής ημέρες: Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια, Καθαρά Δευτέρα, 25 Μαρτίου, 1η Μαΐου, Μεγάλη Παρασκευή, Δευτέρα του Πάσχα, Αγίου Πνεύματος, 15 Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου και 26η Δεκεμβρίου.

Δ. Άδειες

1)  Ως προς τις άδειες και τους λοιπούς θεσμικούς όρους εργασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

2)  Σε γονείς που έχουν την επιμέλεια τέκνων με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%, η οποία βεβαιώνεται αρμοδίως, χορηγείται επιπλέον ετήσια άδεια 5 ημερών με αποδοχές με την προϋπόθεση να προσκομισθούν τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Ε. Καταβολή μέρους ιδίας συμμετοχής για διαγνωστικές εξετάσεις

Εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα και έχουν την ανάγκη για την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων με παραπεμπτικό, σε περίπτωση που τις διενεργήσουν σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα, δικαιούνται έκπτωσης 50% επί του ποσού του κόστους της συμμετοχής τους σ' αυτές η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 50 € ετησίως.

Άρθρο 4  ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΝΟΙΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση εργασίας, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν, καθώς επίσης και λοιποί θεσμικοί όροι της ΕΓΣΣΕ.

Άρθρο 5 ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑ

Η παρούσα ΔΑ έχει έναρξη ισχύος την 28.3.2014 (ημερομηνία υποβολής αίτησης Μεσολάβησης) και λήξη ισχύος την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Ημερομηνία Κατάθεσης στον Ο.ΜΕ.Δ.: 26 Φεβρουαρίου 2015