«Κατάργηση εξέταστρου στο ΕΣΥ»

«Κατάργηση εξέταστρου στο ΕΣΥ»

Αποφ. Α3 (γ) /ΓΠ/οικ.23754/2015 «Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής εξέταστρου πέντε (5) ευρώ στις δημόσιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).»

(ΦΕΚ 490, τεύχος Β΄ της 1.4.2015)

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις:

1. του άρθρου 28 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α') «Εκσυγχρονισμός ΕΣΥ -Υγειονομικές Υπηρεσίες - Φάρμακα», όπως ισχύει,

2. των άρθρων 14 και 15 του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α') «Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως ισχύουν,

3. του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 /Α') «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,

4. του άρθρου 1 και του άρθρου 2, όπως ισχύει, του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α') «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις»,

5. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει,

6. της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (143/Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

7. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε  με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α') και το γεγονός ότι η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

8. του άρθρου 27 του Ν. 4320/2014 (ΦΕΚ 29/Α') «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,

Β) το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει,

Γ) το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α') «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

Δ) το π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

Ε) την υπ' αριθμ. Υ104/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 309/B') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου», σύμφωνα με την οποία οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό,

ΣΤ) την υπ' αριθμ. Υ59/16-02-2015 (ΦΕΚ 256/B') απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα».

Ζ) την Α3γ/οικ./7829 Φ15/91(ΦΕΚ 514/B') κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αμοιβής εξέταστρων εξωτερικών ιατρείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει,

Η) την Υ3α/ΓΠ.οικ. 88618/11-09-2002 (ΦΕΚ 1223/B') κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αμοιβής στα Κέντρα Υγείας για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες», όπως ισχύει,

Θ) την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 139491/2006 (ΦΕΚ 1747/Α') «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών», όπως ισχύει,

Ι) Την αριθμ. Β1α/18521/12-03-2015 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Καταργούμε την αριθμ. Υ3Α/ΓΠ/οικ. 7829/Φ.15/1991 (ΦΕΚ 514/B') κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αμοιβής εξέταστρων εξωτερικών ιατρείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» στο σύνολό της, όπως ισχύει, και την παράγραφο 1 της αριθμ. Υ3α/ΓΠ.οικ. 88618/11-09-2002 (ΦΕΚ 1223/B') κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αμοιβής στα Κέντρα Υγείας για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες», όπως αυτή ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2015