«Αντικατάσταση της Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/ 21-Έκτακτα Μέτρα από 30.12.21 έως 17.1.22» (Upd-Σημείωμα)

«Αντικατάσταση της Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/ 21-Έκτακτα Μέτρα από 30.12.21 έως 17.1.22» (Upd-Σημείωμα)

Αποφ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 746/22 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Προστασίας του Πολίτη-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Επικρατείας-Υφ. στον Πρωθυπουργό «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια- σποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β' 6290).»

(ΦΕΚ 32, τεύχος Β΄ της 8.1.2022)

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 746 (ΦΕΚ 32, Β΄, 8.1.2022).

H KYA αντικαθιστά την ισχύουσα από 30.12.2021 μέχρι 17.1.2022 αντίστοιχη ΚΥΑ [υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558 (ΦΕΚ 6290, Β΄, 29.12.2021)].

Αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα κυριότερα σημεία της ΚΥΑ είναι τα εξής:

Το ποσοστό των απασχολουμένων με τηλεργασία καθορίζεται με απόφαση του εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4808/2021 και μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%)* (βλ. σελ. 202 του ΦΕΚ).

Προβλέπεται πως η προσέλευση των εργαζομένων πρέπει να πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις εργασιακές ανάγκες και τις οδηγίες του εκάστοτε εργοδότη (βλ. σελ. 202-203 του ΦΕΚ).

Στο άρθρο 9§2 της ΚΥΑ (σελ. 273 του ΦΕΚ), αναφέρεται ότι, ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης εμβολίου ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης εμβολίου, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

Στο άρθρο 9§2 της ΚΥΑ (σελ. 273 του ΦΕΚ), αναφέρεται ότι, από την 1η.2.2022, όσοι ενήλικοι, ανεξαρτήτως ηλικίας (δηλαδή ακόμη και κάτω των 60 ετών), έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

Στο άρθρο 9§2 της ΚΥΑ (σελ. 273 του ΦΕΚ), αναφέρεται ότι η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην περίπτωση νόσησης πλήρως εμβολιασμένου ατόμου, δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Στο άρθρο 9§3 της ΚΥΑ (σελ. 273-274 του ΦΕΚ), αναφέρεται ότι για την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης απαιτείται :

  • Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην των πλήρως εμβολιασμένων, εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο,
  • Στις περιπτώσεις των πλήρως εμβολιασμένων αρκεί και ο θετικός έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).

Στο άρθρο 9§3 της ΚΥΑ (σελ. 274 του ΦΕΚ), αναφέρεται ότι η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο. Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 8.7.2021 έως και την 31.10.2021 παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες.

Επίσης, στο ίδιο σημείο αναφέρεται ότι, εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις ενενήντα (90) ημέρες συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης, τηρουμένων πάντως των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Στο άρθρο 9§3Α της ΚΥΑ (σελ. 274 του ΦΕΚ), αναφέρεται ότι για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Εφαρμόζεται το μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, δύο (2) φορές την εβδομάδα, σε όλους τους ανεμβολίαστους ή μη νοσήσαντες εργαζόμενους που θα παράσχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 (ΦΕΚ 4766, Β΄, 16.10.2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - (βλ. άρθρο 1§4 της ΚΥΑ, στη σελ. 252 του ΦΕΚ).

Στο στοιχείο 1 του πίνακα Α, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1§1 της ΚΥΑ (σελ. 199 του ΦΕΚ), προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες ο εργαζόμενος απασχολείται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, καθώς και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους **.

Στο στοιχείο 2 του πίνακα Α, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1§1 της ΚΥΑ (σελ. 200 του ΦΕΚ), προβλέπεται η υποχρέωση τήρησης αποστάσεων 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Πέραν και επιπλέον των ανωτέρω, πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας και στα κάτωθι :

  • Στο στοιχείο 2 του πίνακα Β, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1§1 της ΚΥΑ (σελ. 202-203 του ΦΕΚ), προβλέπεται για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις :

- Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας.

- Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με το κοινό, όπου είναι εφικτό.

- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας με φυσική παρουσία με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας με φυσική παρουσία, χωρίς τον περιορισμό των επτά (7) ατόμων, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο.

- Ειδικώς ως προς τις τράπεζες, προβλέπεται ότι το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή  πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό (PCR ή rapid test). Κατ’ εξαίρεση, οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

  • Στο άρθρο 1 § 5 της ΚΥΑ (σελ. 252 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι πάσης φύσεως γενικές συνελεύσεις δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια ζώσης, είτε και με τους δύο τρόπους (υβριδικά), σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 10 του ΦΕΚ) και με τήρηση των υγειονομικών μέτρων προστασίας που περιλαμβάνονται στον πίνακα Α του άρθρου 1§1 της ΚΥΑ.  
  • Στο άρθρο 2 § 2 της ΚΥΑ (σελ. 268 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
  • Στο άρθρο 2 § 3 της ΚΥΑ (σελ. 268 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι, στην περίπτωση μη αντιστοίχισης των αναγραφόμενων στοιχείων του φυσικού προσώπου στο επιδεικνυόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης με το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, επιβάλλεται στο φυσικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

* Σύμφωνα με το άρθρο 67§3, περίπτωση (α) του Ν. 4808/2021, κατ’ εξαίρεση (του κανόνα ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 67, η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου), εφόσον η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, η τηλεργασία μπορεί να εφαρμόζεται μετά από απόφαση του εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, η συνδρομή των οποίων διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και για όσο χρόνο διαρκούν οι λόγοι αυτοί.

         Από τη συγκεκριμένη διατύπωση του στοιχείου 2 του πίνακα Β, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1§1 της ΚΥΑ (σελ. 202 του ΦΕΚ), προκύπτει  ότι, και κατά το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής της ΚΥΑ, το εάν και κατά πόσον θα υπάρχει τηλεργασία, καθώς και το ποσοστό της τελευταίας, θα αποφασίζεται, κατ’ αρχάς, από τον εργοδότη (μονομερώς). Στη διάταξη δεν γίνεται λόγος περί ελάχιστου ποσοστού υποχρεωτικά τηλεργαζόμενου προσωπικού (όπως συνέβαινε στο παρελθόν), αλλά περί μέγιστου ποσοστού [«μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%)»].

** Ανεξαρτήτως υπάρξεως ή όχι συνωστισμού.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ