«ΔΑ 4/2015 Τεχνικών Τηλεοπτικών Σταθμών»

«ΔΑ 4/2015 Τεχνικών Τηλεοπτικών Σταθμών»

ΔΑ 4/2015 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (μελών ΕΤΙΤΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ)»

(Πράξη Κατάθ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλ. 7/22.5.2015)

 

 

 

Προς:

1. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ), 3ης Σεπτεμβρίου 48Β (Εργατικό Κέντρο, 5ος όροφος), 104 33, Αθήνα

2. Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ), Ακαδημίας 33 (4ος όροφος), 106 72, Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

4/2015

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια

(μελών ΕΤΙΤΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

1. Με την αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 341/13Μ/24-7-2014 Αίτηση Μεσολάβησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ) ζητήθηκε από τον Ο.ΜΕ.Δ. η ανάληψη μεσολαβητικής προσπάθειας για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια.

2. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 552/29.10.2014 έγγραφο του Ο.ΜΕ.Δ. γνωστοποιήθηκε στα συμβαλόμενα μέρη ότι η διαδικασία της μεσολάβησης περατώθηκε με την αποδοχή της υπ' αριθ. 523/20.10.2014 πρότασης του Μεσολαβητή από την εργατική πλευρά και την απόρριψη της από την εργοδοτική οργάνωση.

3. Μετά την υπ' αριθ. 06Δ/14.11.2014 αίτηση προσφυγής στη Διαιτησία της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ), με το από 20.11.2014 Πρακτικό ανάδειξης τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, με κλήρωση αναδείχθηκαν ως μέλη της οι διαιτητές Δημήτριος Τσακίρης, Κωνσταντίνος Κρεμαλής και Μίρκα Καζιτώρη, με Πρόεδρο που κληρώθηκε τον Δημήτριο Τσακίρη. Η Επιτροπή Διαιτησίας ανέλαβε καθήκοντα στις 27.11.2014.

4. Με το υπ' αριθ. 651/27.11.2014 έγγραφο του Ο.ΜΕ.Δ. κλήθηκαν τα μέρη σε κοινή συνάντηση στις 8.12.2014, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα με σκοπό την αναζήτηση κοινού τόπου και σύγκλισης των θέσεων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας. Στη συνάντηση παρέστησαν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μερών. Η εργατική πλευρό ζήτησε αναβολή της συζήτησης, επικαλούμενη την αποχή των δικηγόρων στην οποία συμμετείχε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, Δ.Περπατάρης. Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς συναίνεσαν και η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή και ορίσθηκε νέα συνάντηση για την 8.1.2015. Και τα δύο μέρη συμφώνησαν σε παράταση της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης μέχρι 19.1.2015. Για τη συνάντηση συντάχθηκε το από 8.12.2014 Πρακτικό.

5. Στις 8.1.2015 προσήλθαν ως ορίζεται οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και των δύο πλευρών στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς δήλωσαν ότι την τελευταία διετία η μεσοσταθμική μείωση των αποδοχών τους, πέραν του ποσού των 1.200 ευρώ κυμάνθηκε σε ποσοστό 11% - 12% και σε λίγες περιπτώσεις που αφορά σε 5 - 10 εργαζόμενους έφθασε το ποσοστό του 20%. Ως προς τις ειδικότητες δήλωσαν άτι είναι αναγκαίες, καθόσον δεν καταργήθηκαν αυτές, αλλά η άδεια εργασίας και θα προσκομίσουν έγγραφα και φωτογραφίες για να αποδείξουν την αναγκαιότητα τους. Κατάθεσαν δε το με αριθμό πρωτ. 11/8.1.2015 υπόμνημα με τα μνημονευόμενα σ' αυτό σχετικά έγγραφα. Η εργοδοτική πλευρά επιφυλάχθηκε να προσκομίσει υπόμνημα και ζήτησε να πραγματοποιηθούν ξεχωριστές συναντήσεις των μερών και στην κατ' ιδίαν συνάντηση θα εκθέσει τις απόψεις της. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να γίνουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις. Η Επιτροπή αποδέχθηκε το αίτημα και ορίσθηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την εργοδοτική πλευρά στις 14.1.2015 και με την εργατική πλευρά στις 15.1.2015. Για τη συνάντηση συντάχθηκε το από 8.1.2015 Πρακτικό.

6. Στις 14.1.2015 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με την εργοδοτική πλευρά. Οι εκπρόσωποι της εξέθεσαν περιληπτικά τα εξής. Σε σχέση με τις ειδικότητες, να καταργηθούν και να τεθεί μία ειδικότητα, τεχνικό προσωπικό διαχείρισης ήχου και εικόνας, πλην της ειδικότητας ενδυματολόγου, κομμώτριας, μακιγιέρ, παραγωγού και σκηνοθέτη. Ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας να καθορίζεται από το διευθυντικό δικαίωμα. Η προειδοποίηση για κήρυξη απεργίας να γίνεται πριν από 4 ημέρες. Η ασθενέστερη επιχείρηση στο χώρο αναφοράς θεωρείται η «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.» (MEGA CHANEL). Ανταγωνιστικότητα στο χώρο δεν υπάρχει και δεν επήλθε κάποια αλλαγή, εκτός από τη λειτουργία των συνδρομητικών καναλιών και του διαδικτύου, τα οποία λειτουργούν ανταγωνιστικά, με την έννοια της απόσπασης διαφημιστικής μερίδας. Ζήτησαν δε η διάρκεια της ρύθμισης να είναι μονοετής και παράταση της προθεσμίας έκδοσης της ΔΑ μέχρι 27.2.2015. Για τη συνάντηση συντάχθηκε το από 14.1.2015 Πρακτικό.

7. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 67/30.1.2015 υπόμνημα της η εργοδοτική πλευρά εξέθεσε περιληπτικά τα εξής: α) Για τα οικονομικά δεδομένα του χώρου. Τα έσοδα των τηλεοπτικών σταθμών περιορίζονται με γεωμετρική πρόοδο ετησίως λόγω σταθερής ανάπτυξης του διαδυκτίου, αλλά και των συνδρομητικών τηλεοπτικών πλατφόρμων, που λαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο των διαφημιστικών εσόδων. Το ποσοστό μείωσης των εσόδων των τηλεοπτικών σταθμών κατά τα τελευταία 5 χρόνια (μεσοσταθμικά περί το 60%) είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό μείωσης των μισθών των τεχνικών (μεσοσταθμικά περί το 12%) κατάτο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας κατά την τελευταία πενταετία αυξήθηκε κατακόρυφα, τη στιγμή που στους υπόλοιπους οικονομικούς κλάδους της χώρας σημειώνεται μείωση του μοναδιαίου κόστους σε ποσοστό περίπου 20%. Από 1.1.2015 έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010, η οποία προβλέπει την καταβολή ειδικού φόρου ποσοστού 20% επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων. Η επιβολή του φόρου αυτού, επιβαρύνει μεν τυπικά τους διαφημιζόμενους, πλην αυτοί θα μειώσουν κατά το αντίστοιχο ποσοστό 20% τη διαφημιστική δαπάνη, ώστε τελικά οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα βρεθούν να αποστερούνται το 20% των πραγματικών τους εσόδων. Η επιβολή αυτού του φόρου συνεπάγεται την ανάγκη προσαρμογής των αμοιβών όλων των τεχνικών και προτείνεται οι βασικοί μισθοί να διαμορφωθούν ως εξής: Νεοεισερχόμενος 587 ευρώ. Επίπεδο Α (Εξειδικευμένος) με προϋπηρεσία 3 έτη 705 ευρώ, Επίπεδο Β (Εξειδικευμένος) με προϋπηρεσία 6 έτη 762 ευρώ, Επίπεδο Γ (Έμπειρος) με προϋπηρεσία 9 έτη 845 ευρώ, Επίπεδο Δ (Πολύ Έμπειρος) με προϋπηρεσία 19 έτη 1.040 ευρώ, Επίπεδο Ε (Ειδικός) με προϋπηρεσία 29 έτη 1.300 ευρώ και επί αυτών των βασικών μισθών υπολογίζονται τα επιδόματα τέκνων και πιστοποιημένης εργασίας, β) Για τις ειδικότητες. Σύμφωνα με την παρ. Η του άρθρου 1 του νόμου 4254/2014 καταργήθηκε το άρθρο 1 του νόμου 358/1976. Καταργήθηκε δηλαδή η έκδοση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος για τους τεχνικούς τηλεόρασης, καθώς και ο δια υπουργικής απόφασης καθορισμός των ειδικοτήτων των τεχνικών. Δεδομένου ότι καταργήθιηκε η νομοθετική περιγραφή του είδους και του αριθμού των ειδικοτήτων, καθίσταται αλυσιτελής η δια Συλλογικής Σύμβασης ή Διαιτητικής απόφασης σύνδεση των μισθολογικών αποδοχών εκάστου τεχνικού με την ειδικότητα του, ανοίγει δε ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των σχετικών ρυθμίσεων. Η εξέλιξη της τεχνολογίας αναιρεί τα στενά διαχωριστικά μεταξύ των ειδικοτήτων λόγω της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και της εξέλιξης νέων τεχνολογικών κατασκευών, όπως οι κάμερες νέας τεχνολογίας και τα κινητά νέας γενιάς που επιτρέπουν τη λήψη, επεξεργασία και αναμετάδοση οπτικοακουστικών προϊόντων με σύγχρονους και απλούστερους τρόπους. Συνεπώς πρέπει να αντιμετωπίζονται ενιαία και ανεξάρτητα από την ειδικότητα τους, οι τεχνικοί και μόνο κριτήριο μισθολογικού διαχωρισμού να αποτελούν τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Πρότεινε δε επαναπροσδιορισμό του αριθμού και του είδους των ειδικοτήτων και να υπάρχουν μόνο οι ειδικότητες, Τεχνικός λήψης και επεξεργασίας ήχου και εικόνας, Ηλεκτρολόγος Κομμωτής - Μακιγιέρ, Παραγωγός και Σκηνοθέτης. Σε κάθε ειδικότητα υπάρχουν διάφορες κατηγορίες θέσεων εργασίας οι οποίες μπορούν να καταληφθούν από όλο το προσωπικό της ειδικότητας. Για ορισμένες θέσεις εργασίας ο τηλεοπτικός σταθμός μπορεί να καθορίζει ορισμένες ειδικές δεξιότητες που θα πρέπει να έχει το προσωπικό που τις καταλαμβάνει. Οι δεξιότητες αυτές αποκτούνται με ένα συνδυασμό βασικών ακαδημαϊκών γνώσεων, εμπειρίας και συνεχιζόμενης υποχρεωτικής κατάρτισης. Στη σύμβαση κάθε εργαζόμενου αναγράφεται η ειδικότητα του, αλλά αποτελεί διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη η τοποθέτηση του, ανάλογα με τις δεξιότητες του και τις ανάγκες της εργασίας. Από το έτος 2005 που συνομολογήθηκε το άρθρο 9 της ΣΣΕ του έτους 2005 η τεχνολογία έχει διαφοροποιήσει τον τρόπο εργασίας τη στελέχωση ή τις ειδικότητες. Με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων τεχνολογικών εξελίξεων (κάμερες νέας τεχνολογίας κινητά νέας γεννιάς, τα οποία χαρακτηρίζονται από ελάχιστο βάρος κλπ.) είναι πλέον εφικτή η λήψη, επεξεργασία και αναμετάδοση οπτικοακουστικών προϊόντων με σύγχρονους και απλούστερους τρόπους ακόμα και από ένα άτομο, είτε αυτό κατέχει μόνον την ειδικότητα του ηχολήπτη, είτε μόνον αυτή του εικονολήπτη, είτε ακόμα και αν κατέχει άλλη ειδικότητα σχετική με τον τηλεοπτικό χώρο. Ήδη από ετών η συγκεκριμένη πρόβλεψη του άρθρου 9 της ΣΣΕ έτους 2005 δεν εφαρμόζεται και έχει περιπέσει σε αχρησία, καθώς έχει ξεπεραστεί από την ίδια την πραγματικότητα.

Με το υπόμνημα της προσκόμισε και σχετικά, όπως ειδικότερα αναφέρονται σ' αυτό

8. Στις 15.1.2015 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με την εργατική πλευρά στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. Οι εκπρόσωποι της εξέθεσαν περιληπτικά τα εξής. Για τις ειδικότητες αναφέρονται στο υπόμνημα που κατάθεσαν και δεν θεωρούν σκόπιμο να γίνει συζήτηση για τις ειδικότητες, πολύ περισσότερο διότι οι εργοδότες δεν δέχθηκαν ποτέ τα αιτήματα προς συζήτηση του θέματος αυτού σύμφωνα με το άρθρο 9 της σσε του έτους 2009. Για τις αποδοχές εξέθεσαν ότι από την ισχύ της ΣΣΕ 2009, η οποία διατηρήθηκε με τις ΔΑ του έτους 2010 και 2011, μειώθηκαν κατά 10% περίπου. Ως προς τα έσοδα των μελών της ΕΙΤΗΣΕΕ, η διαφηστική δαπάνη αυξήθηκε σε ποσοστό 15% και δεν προκύπτει ότι χορηγήθηκαν εκπτώσεις στις διαφημιστικές εταιρείες. Από το γεγονός ότι οι εταιρείες διατηρούνται και ιδρύονται και νέες, αποδεικνύεται ότι είναι κερδοφόρες. Παρότι υπάρχει μείωση του κόστους εργασίας, δεν προέκυψε βελτίωση ανταγωνιστικότητας στον κλάδο. Συμφώνησαν σε παράταση της προθεσμίας για έκδοση της απόφασης έως 27.2.2015. Για τη συνάντηση συντάχθηκε το από 15.1.2015 Πρακτικό.

9. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 11/8.1.2015 υπόμνημα η εργατική πλευρά εξέθεσε, περιληπτικά τα εξής: α) Για τα οικονομικά δεδομένα. Παρά την οικονομική κρίση η εργοδοτική πλευρά έχει περικόψει δραστικά το κόστος εργασίας είτε μέσω της μονομερούς παραβίασης όρων της προϊσχύουσας ρύθμισης είτε με την υποχρέωση, υπό την απειλή απόλυσης υπογραφής ατομικών συμβάσεων με περικοπή των αποδοχών της τάξης του 20%. Με τα σημερινά δεδομένα ένας μέσος βασικός μισθός που παίρνει ένας τεχνικός είναι ύψους 1100 ευρώ. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας ανήκοντες σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, έχουν διαφοροποιήσει τις υπηρεσίες τους ιδίως με τη χρήση του διαδυκτϊου (web tv) αξιοποιώντας το υφιστάμενο τεχνικό προσωπικό και χωρίς αποζημίωση της πρόσθετης αυτής εργασίας. Συνεχίζεται η πρακτική της χρήσης εξωτερικών συνεργείων, καθώς και η συγχώνευση ειδικοτήτων. Από το έτος 2007 υπολογίζεται ότι έχουν απολυθεί ή έχουν αποχωρήσει περί τους 200 εγαζόμενους του χώρου. Η πρόταση της είναι να διατηρηθούν οι βασικοί μισθοί στα επίπεδα που προέβλεπε η Δ.Α. 26/2011 και το επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού. Ισχυρίσθηκε ότι αποδέχθηκε την πρόταση του Μσολαβητή για μείωση των βασικών μισθών και του επιδόματος γάμου, σε μια ύστατη προσπάθεια να να βρεθεί κοινό πεδίο με την εργοδοτική πλευρά και να υπογραφεί ΣΣΕ. β) Για τις ειδικότητες. Το γεγονός ότι καταργήθηκαν οι άδειες άσκησης επαγγέλματος, ήτοι η διαδικαστική και τυπική προϋπόθεση πρόσληψης και απασχόλησης δεν σημαίνει ότι καταργήθηκαν και οι ειδικότητες .Η ειδικότητα παραμένει ο καθοριστικότερος όρος απασχόλησης των τεχνικών της τηλεόρασης. Η τροποποίηση/κατάργηση της ρύθμισης δεν αφαιρεί την εκ του νόμου υποχρέωση των εργοδοτών να απασχολούν τεχνικούς εργαζόμενους σε συγκεκριμένη μόνο ειδικότητα. Οι συγκεκριμένες ειδικότητες υπήρχαν πριν από τη θέσπιση της άδειας άσκησης και εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα και οι ίδιοι οι εργοδότες την αναγράφουν στις ατομικές συμβάσεις εργασίας που υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να υπογράψουν. Για την προβολή του δελτίου ειδήσεων απαιτείται η συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. Χρειάζονται οι οπερατέρ, οι μοντέρ, ο τεχνικός μίξης εικόνας, ο τεχνικός ρύθμισης της εικόνας ο τεχνικός της γεννήτριας χαρακτήρων, ο ηχολήπτης, ο σκηνοθέτης με τον βοηθό, ο κομμωτής, ο μακιγιέρ, κ.α. Όλοι αυτοί «τρέχουν» στο κάτω μέρος της οθόνης στο τέλος κάθε εκπομπής. Όλοι οι τεχνικοί έχουν εκπαιδευτεί θεωρητικά και εξειδικευτεί πρακτικά. Κάποιοι τηλεοπτικοί σταθμοί (ΑΝΤΙ, ΣΚΑΙ κ.α.) έχουν ιδρύσει δικές τους σχολές για την τηλεόραση και διατηρούν τμήματα ηχοληψίας, οπερατέρ, μοντέρ κλπ. Υπάρχουν Σχολές I.E.Κ., ακόμα και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης που διδάσκουν και δίνουν τίτλο σπουδών με τεχνικές ειδικότητες της τηλεόρασης.

10. Στις 24.2.2015, μετά από πρόσκληση, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση των μερών, κατά την οποία τα μέρη συμφώνησαν σε παράταση έκδοσης διαιτητικής απόφασης έως 30.4.2015. Για τη συνάντηση συντάχθηκε το από 24.2.2015 πρακτικό.

11. Στις 29.4.2015 πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση, κατά την οποία τα μέρη επέμειναν στις θέσεις τους. Η εργατική πλευρά προσκόμισε υπόμνημα με σχετικά. Αναφορικά με τη διάρκεια της ρύθμισης η εργατική πλευρά ζήτησε διετή ενώ η εργοδοτική μονοετή. Τα δύο μέρη συμφώνησαν σε παράταση έκδοσης Διαιτητικής Απόφασης μέχρι 6.5.2015. Για τη συνάντηση συντάχθηκε το από 29.4.2015 πρακτικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Κατόπιν των ανωτέρω

Και επειδή δεν κατέστη δυνατό τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

1. Την από 30 Ιουνίου 2014 εξώδικη δήλωση πρόσκληση και διαμαρτυρία,που οποία απηύθυνε η εργατική πλευρά στην εργοδοτική, με την οποία την καλούσε σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας, για το έτος 2014, των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με θέματα προς διαπραγμάτευση: α) Αύξηση των αποδοχών των τεχνικών λόγω αύξησης του κόστους ζωής που επήλθε όλα τα προηγούμενα χρόνια από την έκδοση της Δ.Α.του 2011 και μέχρι σήμερα, β) Κατοχύρωση των επαγγελματικών ειδικοτήτων και των καθηκόντων που αντιστοιχούν σε αυτές λόγω κατοχής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλου σπουδών, γ) Κατοχύρωση των θεσμικών δικαιωμάτων και των θέσεων εργασίας των τεχνικών και λοιπά επί μέρους θέματα.

2. Την υπ' αριθ. 341/13Μ/24.7.2014 αίτηση μεσολάβησης που υπέβαλε στον Ο.ΜΕ.Δ. η εργατική πλευρά με την οποία ζήτησε την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια.

3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 523/20-10-2014 Πρόταση Μεσολάβησης του Μεσολαβητή Μιλτιάδη Σταμπουλή και όλα τα έγγραφα του σχετικού φακέλου μεσολάβησης (πρακτικά & υποβληθέντα υπομνήματα και στοιχεία από τα μέρη).

4. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 06Δ/14.11.2014 αίτηση προσφυγής στην διαιτησία που υπέβαλε στον Ο.ΜΕ.Δ. η ανωτέρω συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής», μετά την απόρριψη της μεσολαβητικής πρότασης από την εργοδοτική πλευρά.

5. Τις θέσεις που υποτήριξαν τα μέρη με τα υπομνήματα που υπέβαλαν στη διαδικασία της διατησίας και όλα τα σχετικό έγγραφα που κατάθεσαν, όπως αναφέρονται παραπάνω.

6. Τη Σ.Σ.Ε. της 12.6.2009 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια» (Π.Κ. Υπ. Εργ. 29/17.6.09), με την οποία καθορίσθηκαν οι 30 ειδικότητες, απαραίτητες για τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίες διαχωρίσθηκαν σε τέσσερες μισθολογικές κατηγορίες, που εξελίσσονται σε 18 Μισθολογικά Κλιμάκια, με αντίστοιχο βασικό μισθό το καθένα και θεσπίσθηκε η χορήγηση των επιδομάτων γάμου, τέκνων, συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη, πτυχίου, ειδικών συνθηκών, θέσης, υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού του Μ.Κ. και ρυθμίσθηκαν ειδικότερα θέματα και όροι εργασίας, όπως ειδικότερα αναφέρονται. Με τις υπ' αριθ. 39/2010 και 26/2011 Διαιτητικές Αποφάσεις, διατηρήθηκαν όλες οι κανονιστικές ρυθμίσεις της από 12.6.2009 ΣΣΕ.

7. Το γεγονός ότι όπως δήλωσαν και οι δύο πλευρές στο πεδίο ισχύος της εκδοθησόμενης Δ.Α. θα υπαχθούν περίπου 450 μέλη της συνδικαλιοτκής οργάνωσης των εργαζομένων, από σύνολο 800 τεχνικών που απασχολούνται στα έξη μέλη της εργοδοτικής οργάνωσης. Στο μέλος της εργοδοτικής οργάνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, δεν εργάζονται μέλη της εργατικής συνδικαλιστικής οργάνωσης.

8. Την έκθεση ΙΟΒΕ (Νοέμβριος 2014) (Απόσπασμα που αφορά την ΕΛΛΑΔΑ): «Οριακή βελτίωση του κλίματος, ελαφρά ενίσχυση καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Νοέμβριο βρίσκεται στα ίδια σχεδόν επίπεδα με εκείνα του Οκτωβρίου, κινούμενος οριακά υψηλότερα, κατά 0,5 μονάδες και φθάνοντας στις 102,7 μονάδες. Η επίδοση αυτή παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την επιστροφή σε αναπτυξιακούς ρυθμούς της οικονομίας όπως άλλωστε καταγράφεται και στα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Στους επιμέρους τομείς της οικονομίας, κυριαρχεί η σταθερότητα των προσδοκιών στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες, με το Λιανικό Εμπόριο να σημειώνει άνοδο στο σχετικό δείκτη, ενώ αντίθετα οι Κατασκευές εμφανίζουν αισθητή πτώση. Από την πλευρό των νοικοκυριών σημειώνεται ελαφρά βελτίωση στο δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, καθώς δε φαίνεται η αβεβαιότητα που σχετίζεται με την πορεία της οικονομικής πολιτικής να έχει μεταβάλει τις προσδοκίες, τουλάχιστον σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.»

9.    Την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ των ετών 2013 & 2014 που έχει ως εξής:

Στοιχείο Περίοδος

Τιμή

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Πληθωρισμός) Οκτ. 14/Οκτ.13 -1,7
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Οκτ. 14/Οκτ. 13 -1,8
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταλωτή Ιαν. – Δεκ. 2014 -2,6%
Μέσος ΔΤΚ Ιαν. – Δεκ. 2014 -1,3%
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Εκτιμήσεις) Γ΄ 3μηνο 2014 0,7
Δείκτης Ανεργίας Β΄ 3μηνο 2014 26,6

«Σημ. Από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) του μηνός Οκτωβρίου 2014, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2013 προκύπτει μείωση 1,7%.Το γενικό επίπεδο της ανεργίας εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά ποσοστό παρά την ανεπαίσθητη μείωση που είχε πχ από το 27,8 % του Α'3μηνου του 2014»

10. Την πολιτική μισθών & απασχόλησης της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2013-2014 που αποτυπώνει την γενική πολιτική εξέλιξη των κατώτατων μισθών & ημερομισθίων και η οποία παραμένει αμετάβλητη για τα έτη 2013 & 2014 όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.:

1) Για το 2013 ΑΡΘΡΟ 2 «Το συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά την διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν»

2) Για το 2014 ΑΡΘΡΟ 3 «Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν».

11. Τα στατιστικά στοιχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αριθμ.πρωτ. Γ 71/36/1.8.2014 «Σύγκριση βασικών μεγεθών Δεκ 2013-Δεκεμβριος 2012» Ό μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,27%" & Αριθ. Πρωτ. Γ71/37 Ιανουάριος του 2014 με την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) από 200.886 κοινές επιχειρήσεις «Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,62%».

12. Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι μέλη της εργοδοτικής οργάνωσης και ειδικότερα της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟ! Α.Ε., η οποία εκμεταλλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA CHANEL και κατά τη δήλωση της εργοδοτικής πλευράς είναι η ασθενέστερη επιχείρηση του κλάδου.

12α. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών - μελών της εργοδοτικής ένωσης στο ιίτος 2013 εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με το έτος 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσαν οι ίδιες. Το έτος 2008 ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 507.167.937 ευρώ, το έτος 2009, στο ποσό των 431.759.253 ευρώ, το έτος 2010 στο ποσό των 352.848.855 ευρώ, το έτος 2011 στο ποσό των 307.932.536 ευρώ και το έτος 2012 στο ποσό των 225.046.821 ευρώ. Το έτος 2013 ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA είχε κύκλο εργασιών 44.821.439 ευρώ, ο MEGA 76.621.000 ευρώ, ο ΣΚΑΙ 25.577.373 ευρώ, ο STAR 44.140.378 ευρώ. Ο ANTENNA δεν εμφάνισε στοιχεία. Αναφορικά με τα τα αποτελέσματα πρό φόρων, το έτος 2010 ο ALPHA εμφάνισε κέρδη 35.455.300 ευρώ, ο MEGA ζημιές 4.675.000 ευρώ, ο ΣΚΑΙ κέρδη 15.737.253 ευρώ, ο ΑΝΤΙ ζημιές 4.287.299 ευρώ, ο STAR κέρδη 17.935.548 ευρώ και ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ζημιές 60.278 ευρώ. Το έτος 2011 ο ALPHA εμφάνισε κέρδη 39.656.682 ευρώ, ο MEGA κέρδη 21.713.000 ευρώ, ο ΣΚΑΙ ζημιές 6.873.239 ευρώ, ο ΑΝΤΙ ζημιές 2.763.841 ευρώ και ο STAR κέρδη 18.709.859 ευρώ και ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ζημιές 4.287.299 ευρώ. Τα δύο αυτά χρόνια ήταν, συνολικά κερδοφόρα για τον κλάδο. Τα έτη 2012 και 2013 όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί ήταν ζημιογόνοι με συνολικές ζημιές 50.111.421 ευρώ και 50.707.643 ευρώ αντίστοιχα.

Από τα στοχεία που δημοσίευσε η εταιρεία MEDIA SERVICES Α.Ε. προκύπτει ότι στο χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2014 - Νοέμβριος 2014, τα διαφημιστικά έσοδα των Τηλεοπτικών σταθμών, εμφάνισαν θετικό ρυθμό. Ο ALPHA εμφανίζει έσοδα 105.969.996 ευρώ, ο MEGA 180.879.695 ευρώ, ο STAR 81.938.172 ευρώ, ο ΑΝΤΙ 186.294.669 ευρώ, ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 491.590 ευρώ. Ο ΣΚΑΙ δεν εμφανίζει έσοδα. Κρίνοντας όμως από τον αριθμό των. μηνυμάτων (152.218) και τη διάρκεια, (3.355.157 λεπτά), στοιχεία που είναι περίπου ίδια με αυτά του STAR τεκμαίρεται ότι και τα έσοδα κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα. Με βάση αυτά τα στοιχεία ο κύκλος εργασιών των εταιρειών της εργοδοτικής ένωσης υπερβαίνει τον αντίστοιχο όλων των προηγούμενων ετών. Η εργοδοτική πλευρά ισχυρίσθηκε ότι τα ποσά των εσόδων που δημοσίευσε η MEDIA SERVICES A.E. είναι τεκμαρτά και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθόσον επ' αυτών χορηγήθηκαν εκπτώσεις και το τελικό ποσό του κύκλου εργασιών είναι πολύ μικρότερο. Δεν προσκομίσθηκαν, όμως στοιχεία, ενισχυτικά αυτού του ισχυρισμού. Με την ΠΟΛ 1271/23.12.2013 ΦΕΚ Β 3364 αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 και η είσπραξη του φόρου 20% επί της αξίας της διαφήμισης θα ισχύει από το έτος 2016, ώστε τα οικονομικοτεχνικά στοιχεία του κλάδου δεν θα επηρεασθούν στη διάρκεια που θα ιχύει η παρούσα ΔΑ.

12β.Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής ο αριθμός των τεχνικών τηλεόρασης που απασχολούνται στις επιχειρήσεις της εργοδοτικής ένωσης μειώθηκε κατά 8-10% και οι αποδοχές κατά 10-12% μεσοσταθμικά. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας δεν είναι εφικτό να υπολογισθεί, καθόσον, εκτός από τους τεχνικούς που αφορά η παρούσα ρύθμιση, απασχολούνται και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, διοικητικό προσωπικό και δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπάγονται σε άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε σε ποσοστό 8-10% και οι αποδοχές κατά 10-12%, μπορεί να υποστηριχθεί ότι μειώθηκε το μοναδιαίο κόστος εργασίας, σε ποσοστό ανάλογο ή περίπου με το 15%, κατά το οποίο μειώθηκε στην Ελλάδα το μοναδιαίο κόστος εργασίας. Μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας δεν προέκυψε. Δεν υπήρξαν εξαγωγές τηλεοπτκών προϊόντων. Αντίθετα οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί προβάλλουν εισαγόμενα τηλεοπτικά προϊόντα, τα οποία, ανάλογα με την τηλεθέαση, εξασφαλίζουν τα διαφηστικά έσοδα.

12γ. Τα οικονομικοτεχνικά στοιχεία της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ A.E. (MEGA) δεν απέχουν από το μέσο όρο όλων των εταιρειών της εργοδοτικής ένωσης. Το έτος 2013 είχε κύκλο εργασιών 76.621.000 ευρώ και στους 11 μήνες του έτους 2014 εμφανίζει έσοδα από διαφημίσεις 180.879.695 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της MEDIA SERVICES A.E. Το έτος 2011 απασχολούσε 196 τεχνικούς τηλεόρασης και το 2014 απασχολεί 183 τεχνικούς. Συνολικά το προσωπικό της έχει μειωθεί από 652 σε 475 άτομα. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας δεν είναι εφικτό να υπολογισθεί, καθόσον, εκτός από τους τεχνικούς που αφορά η παρούσα ρύθμιση, απασχολεί διοικητικό προσωπικό και δημοσιογράφους οι οποίοι υπάγονται σε άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις. Επισημαίνεται, όμως το ποσό των 2.242.481 ευρώ που καταβλήθηκε το έτος 2013 για αμοιβές σε διευθυντικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το έτος 2012 για την ίδια αιτία καταβλήθηκε ποσό 2.332.717 ευρώ και το έτος 2011 ποσό 2.750.334 ευρώ.

13. Το γεγονός ότι οι Τηλεοπτικοί σταθμοί ΜΕΓΚΑ, ΣΤΑΡ, ANTENNA και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από τον Μάιο 2012 πρότειναν τη σύναψη νέας ΣΣΕ με τους εξής όρους: Για το υφιστάσμενο προσωπικό «το ελάχιστο καταβαλλόμενο ποσό» ισούται με τις συνολικές μεικτές αποδοχές της 31.3.2011 (όπως αυτές διαμορφώνονται από το μισθό πλέον των επιδομάτων που προέβλεπε η προηγούμενη ΣΣΕ, όπως π.χ. επίδομα γάμου, παιδιών, θέσεως, ειδικών συνθηκών κλπ.) αφού επέλθουν οι ακόλουθες μειώσεις: Για τα πρώτα 1.500 ευρώ των συνολικών αποδοχών επέρχεται μείωση 6% και για το ποσό πέραν των 1.500 ευρώ επέρχεται μείωση 17%. Δεν θα υπάρξει μείωση για αποδοχές μέχρι 1.250 ευρώ, ώστε οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές να μην υπολείπονται των 1.250 ευρώ.

14. Το γεγονός ότι οι ειδικότητες δεν συνδέονται με την άδεια άσκησης επαγγέλματος, αλλά αναφέρονται κυρίως στο είδος και στο περιεχόμενο της παρεχόμενης εργασίας και σχετίζονται με τις δεξιότητες και τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη απόδοση και την αρτιότερη παραγωγή του προϊόντος. Τα τηλεοπτικά προγράμματα, είτε πρόκειται για ενημερωτικά, είτε για ψυχαγωγικά ή επιμορφωτικά, απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και τα κοινωνικά στρώματα και απαιτείται να διακρίνονται για την ποιότητα τους. Συνεπώς οι παραγωγοί αυτών των προϊόντων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τεχνικοί, απαιτείται να είναι εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι για να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους. Δεν έχει κάθε ειδικότητα ιδιαίτερο βασικό μισθό, αλλά όλες είναι ομαδοποιημένες σε τέσσερες μισθολογικές κατηγορίες. Εξ άλλου με την κανονιστική ρύθμιση δεν επιβάλλεται η υποχρέωση όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί να απασχολούν τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων. Ρυθμίζονται μόνο οι όροι αμοιβής και εργασίας των τεχνικών, εφόσον απασχολούνται με αυτές τις ειδικότητες.

15. Το γεγονός ότι οι ΣΣΕ ή οι Δ.Α. δεν επιτρέπεται να έχουν ως περιεχόμενο ερμηνεία νομικών διατάξεων και δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση ή να τροποποιούν προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας. Έτσι δεν μπορεί να προβεί σε ερμηνεία ότι στις επιχειρήσεις του άρθρου 19 παρ. 2 και 20 παρ. 2 του ν. 1264/82, το οποίο προβλέπει ότι για την κήρυξη της απεργίας απαιτείται η προειδοποίηση του εργοδότη πριν από 4 ημέρες, περιλαμβάνονται και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί. Και αυτό διότι, εάν μεν περιλαμβάνονται ισχύει ο νόμος και η ρύθμιση στη σσε ή τη ΔΑ είναι περιττή. Εάν δεν περιλαμβάνονται η ρύθμιση στη ΣΣΕ ή τη ΔΑ είναι μη νόμιμη και άκυρη. Αρμόδια για να κρίνουν είναι τα Δικαστήρια. Και ήδη, όπως προκύπτει από την προσαγόμενη σε σχέδιο υπ' αριθ. 475/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, κρίθηκε ότι ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός μέλους της εργοδοτικής οργάνωσης είναι επιχείρηση κοινής ωφελείας κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 19 περ. 2 του ν. 1264/82.

16. Το γεγονός ότι η Επιτροπή καλείται να υποκαταστήσει την, ελλείπουσα συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς και την ανάγκη να ρυθμιστούν οι όροι αμοιβής & εργασίας με διαιτητική απόφαση αφού εξαντλήθηκε κάθε προσπάθεια επίτευξης συλλογικής σύμβασης εργασίας με συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

17. Το γεγονός ότι η εργατική πλευρά αποδέχθηκε τη μεσολαβητική Πρόταση για μεσοοταθμική μείωση των βασικών μισθών κατά 10% και του επιδόματος γάμου κατά 5%,

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην εξής απόφαση:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

1. Στις διατάξεις της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης υπάγονται όλοι οι τεχνικοί τηλεόρασης μέλη της ΕΤΙΤΑ, που εργάζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς της Ελλάδος που είναι μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:

1.1. Διευθυντής φωτογραφίας τηλεόρασης

1.2. Εικονολήπτης τηλεόρασης (Χειριστής Τηλεοπτικής μηχανής λήψεως)

1.3. Βοηθός εικονολήπτης

1.4. Ηχολήπτης (Μηχανικός ήχου)

1.5. Βοηθός ηχολήπτης

1.6. Ηλεκτρονικός συντηρητής τεχνολογικού εξοπλισμού

1.7. Ηλεκτρονικός ράδιο - ζεύξεων - Link

1.8. Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων

1.9. Μοντέρ τηλεόρασης (Χειριστής μαγνητοσκοπίου και συναρμολογητής εικόνας)

1.10. Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας — vision mixer and digital effects

1.11. Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (Floor Manager))

1.12. Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

1.13. Τεχνικός γεννήτριας χαρακτήρων

1.14. Χειριστής autocue

1.15. Γραφίστας τηλεόρασης

1.16. Τεχνικός Master Control (Μηχανικός τηλεόρασης)

1.17. Τεχνικός ροής προγράμματος - continuity

1.18. Μακιγιέζ- ιέρ

1.19. Κομμωτής - τρία

1.20. Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (RF)

1.21. Βοηθός σκηνοθέτη

1.22. Βοηθός παραγωγής

1.23. Τεχνικός μεταγραφών (dubbing)

1.24. Τεχνικός Σκηνικών

1.25. Σκηνοθέτης

1.26. Διευθυντής Παραγωγής

1.27. Σκηνοθέτης Trailers

1.28. Σκηνογράφος

1.29. Ενδυματολόγος - Αμπιγιέζ

1.30. Μουσικός Επιμελητής

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προσληφθεί τεχνικός όλων των ως άνω ειδικοτήτων σε Τηλεοπτικό Σταθμό είναι η κατοχή συναφούς επαγγελματικού τίτλου σπουδών της ειδικότητας στην οποία κατατάσσεται. Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προσληφθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσης.

3. Η σχέση εργασίας που συνδέει τους τεχνικούς με τον τηλεοπτικό σταθμό είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

4. Στην ατομική σύμβαση εργασίας του τεχνικού αναγράφεται απαραίτητα η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται και κάθε τεχνικός ασκεί μόνο καθήκοντα της ειδικότητας του.

Άρθρο 2

1. Όλοι οι τεχνικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων κατατάσσονται σε τέσσερις (4) μισθολογικές κατηγορίες (κλίμακες) ως εξής:

Α'   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1η Κλίμακα)

1. Βοηθός Εικονολήπτη

2. Βοηθός Ηχολήπτη

3. Βοηθός Παραγωγής

4. Τεχνικός Σκηνικών

5. Χειριστής autoque

6. Χειριστής γεννήτριας χαρακτήρων

7. Μουσικός επιμελητής

8. Κομμωτής - τρία

9. Μακιγιέρ - εζ

10. Ενδυματολόγος - Αμπιγιέρ

11. Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (Floor Manager)

12. Τεχνικός μεταγραφών (Dubbing)

13. Όλες οι λοιπές Ειδικότητες Βοηθού

Β' ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η Κλίμακα)

1. Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

2. Τεχνικός ροής προγράμματος

3. Βοηθάς Σκηνοθέτη

4. Ηλεκτρονικός Συντηρητής Τεχνολογικού Εξοπλισμού

5. Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων (Link)

6. Εικονολήπτης (Χειριστής τηλεοπτικής μηχανής)

7. Ηχολήπτης (Μηχανικός Ήχου)

8. Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (RF)

9. Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων

Γ΄   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (3n Κλίμακα)

1. Τεχνικός master control

2. Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας

3. Μοντέρ

4. Γραφίστας

5. Σκηνοθέτης trailers

Δ'  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (4η Κλιμακα)

1. Σκηνοθέτης

2. Διευθυντής Φωτογραφίας

3. Σκηνογράφος

4. Διευθυντής παραγωγής

2. Κάθε μισθολογική κατηγορία εξελίσσεται σε δέκα οχτώ (18) μισθολογικά κλιμάκια τα οποία διανύονται ανά διετία, πλην του πρώτου της κάθε μιας που χορηγείται κατά την πρόσληψη του τεχνικού στον τηλεοπτικό σταθμό, εφ' όσον δεν του έχει αναγνωρισθεί προϋπηρεσία.

3. Για τον υπολογισμό του μισθολογικού κλιμακίου της μισθολογικής κατηγορίας της ειδικότητας του, στο οποίο θα ενταχθεί ο τεχνικός που εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό, λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται στο χρόνο υπηρεσίας του στον τηλεοπτικό σταθμό και η προϋπηρεσία που είχε στην ειδικότητα του σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

4. Όσοι τεχνικοί τηλεόρασης μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας αλλάζουν ειδικότητα, που ανήκει σε άλλη ανώτερη μισθολογική κατηγορία, εντάσσονται στο αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο από εκείνο που θα εντάσσονταν με βάση τη συνολική αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στην προηγούμενη ειδικότητα.

5. Σε περίπτωση έλλειψης δραστηριότητας για κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα δίδεται, κατ' εξαίρεση, η δυνατότητα απασχόλησης σε άλλη συναφή ειδικότητα εντός της μισθολογικής κατηγορίας που ανήκουν αυτές οι ειδικότητες και με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη του κάθε εργαζόμενου τεχνικού.

6. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη και πιστοποιητικό ασφαλιστικού οργανισμού ή τα ανάλογα ένσημα. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού κάθε τηλεοπτικού σταθμού μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την πρόσληψη του τεχνικού. Η εκπρόθεσμη υποβολή των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, θα έχει σαν συνέπεια ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν θα λαμβάνεται υπόψη και θα προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.

Άρθρο 3

1.   Από την ισχύ της παρούσας , οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, ανά μισθολογική κατηγορία, διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ
0-2 835 919 946 974
3-4 910 1.000 1.030 1.062
5-6 993 1.092 1.124 1.157
7-8 1.080 1.188 1.226 1.263
9-10 1.180 1.297 1.336 1.375
11-12 1.187 1.307 1.346 1.386
13-14 1.211 1.333 1.373 1.415
15-16 1.236 1.359 1.400 1.442
17-18 1.261 1.386 1.429 1.472
19-20 1.286 1.415 1.457 1.499
21-22 1.311 1.442 1.486 1.531
23-24 1.323 1.456 1.499 1.544
25-26 1.349 1.484 1.529 1.574
27-28 1.381 1.515 1.560 1.606
29-30 1.402 1.545 1.591 1.638
31-32 1.432 1.575 1.622 1.670
33-34 1.460 1.607 1.655 1.705
35-36 1.490 1.638 1.688 1.740

2.   Στη διάρκεια ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η μεταβολή μισθολογικών κλιμακίων βάσει ωριμάνσεων.

Άρθρο 4

1. Πέρα από το Βασικό Μηνιαίο Μισθό του εκάστοτε κατεχόμενου μισθολογικού κλιμακίου, στους τεχνικούς της παρούσας χορηγούνται και τα εξής μηνιαία επιδόματα:

2. Επίδομα Γάμου σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή έχει συνταξιοδοτηθεί ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, οι ευρισκόμενοι εν χηρεία, οι διαζευγμένοι και συνυπηρετούντες.

3. Επίδομα Παιδιών που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για το πρώτο παιδί, πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για το δεύτερο παιδί, έξι τοις εκατό [6%] επί του Βασικού Μισθού για το τρίτο παιδί και επτά τοις εκατό [7%] επί του Βασικού Μισθού για το τέταρτο παιδί. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρι που τα παιδιά να συμπληρώσουν το δέκατο όγδοο [18] έτος της ηλικίας τους. Το επίδομα αυτό συνεχίζει να χορηγείται πέραν του δεκάτου ογδόου [18] έτους της ηλικίας του κάθε παιδιού, στις εξής περιπτώσεις:

4. Εάν πρόκειται για παιδιά που σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, IEK ή σε αναγνωρισμένες από το κράτος ιδιωτικές σχολές στάθμης ανώτερης της Μέσης εκπαίδευσης τότε το επίδομα συνεχίζει να χορηγείται μέχρι να συμπληρώσουν το εικοστό πέμπτο [25] έτος της ηλικίας τους, όχι όμως για μεγαλύτερη περίοδο από αυτή που απαιτεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους σύμφωνα με τον κανονισμό των ανωτέρω μνημονευθέντων εκπαιδευτικών οργανισμών.

5. Στους τεχνικούς που έχουν παιδί, το οποίο πάσχει από χρόνια ανίατη πάθηση βεβαιούμενη από κρατικό θεραπευτήριο, το επίδομα παιδιού αυξάνεται εφ εξής κατά 20% και εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, εφόσον είναι ανίκανο για εργασία λόγω της σωματικής ή πνευματικής νόσου του. Στην περίπτωση αυτή το επίδομα θα καταβάλλεται όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα και όσο ο εργαζόμενος γονέας (τεχνικός) φέρει το βάρος περίθαλψης του ασθενούντος παιδιού του. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα παιδιού, κύριο και πρόσθετο, παύει να καταβάλλεται όταν το παιδί συνάψει γάμο ή αποκτήσει εισόδημα από την εργασία του.

6. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα των παιδιών παύει να καταβάλλεται για όσα συνάψουν γάμο ή αποκτήσουν εισόδημα από εργασία.

7. Επίδομα χρόνου συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για κάθε πενταετία εργασίας στον ίδιο εργοδότη και μέχρι τη συμπλήρωση τριών [3] πενταετίων. Η καταβολή του επιδόματος αυτού αναστέλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης.

8. Επίδομα Πτυχίου σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους αναγνωρισμένο από το κράτος. Το επίδομα αυτό χορηγείται για ένα μόνο Πτυχίο και αρχίζει να καταβάλλεται από την κατάθεση του τίτλου σπουδών, ως εξής:

9. Ποσοστό δέκα τοις εκατό [10%] επί του Βασικού τους Μισθού σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης και

10. Ποσοστό οχτώ τοις εκατό [8%] επί του Βασικού τους Μισθού στους τεχνικούς που διαθέτουν πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης.

11. Στους τεχνικούς που διαθέτουν αναγνωρισμένο από το κράτος μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της ειδικότητας τους, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δύο τοις εκατό [2%] επί του Βασικού τους Μισθού.

12. Επίδομα Ειδικών Συνθηκών. Οι τεχνικοί των ειδικοτήτων Εικονολήπτη, Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων -Link, Ηχολήπτη [Μηχανικού ήχου] και τεχνικού ENG που απασχολούνται μόνιμα σε εξωτερικές μεταδόσεις λαμβάνουν επίδομα 5% επί του Βασικού τους Μισθού.

13. Σε τεχνικούς με τις πιο πάνω ειδικότητες που απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση σε εξωτερικές μεταδόσεις δίδεται επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ημέρα απασχόλησης στις εξωτερικές μεταδόσεις.

14. Επίδομα Θέσεως που ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό [20%] επί του Βασικού τους Μισθού στους Τεχνικούς Διευθυντές και δέκα τοις εκατό [10%] επί του Βασικού τους Μισθού στους Προϊσταμένους Τμημάτων για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντα αυτά.

Άρθρο 4Α

1. Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρονικού Δικτύου Εκπομπής (ΚΡ) που κατά την παροχή της εργασίας τους για συντήρηση ή επισκευή συστημάτων εκπομπής τυχόν αναλάβουν να αναρριχηθούν σε στερεώς πακτωμένους πυλώνες ή ιστούς συστημάτων εκπομπής των Τηλεοπτικών σταθμών λαμβάνουν επιπλέον ημερήσια χρηματική αποζημίωση που ανέρχεται σε πενήντα (50) ευρώ για κάθε ημέρα στη διάρκεια της οποίας θα ασκήσουν τα ανωτέρω καθήκοντα.

2. Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρονικού Δικτύου εκπομπής [ΚΕ], που απασχολούνται στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής λαμβάνουν επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό εννιά τοις εκατό 9 % επί του Βασικού τους Μισθού ή επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό εννιά τοις εκατό 9 % επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ημέρα απασχόλησης σε όσους απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής. Το ως άνω επίδομα λαμβάνουν και όσοι τεχνικοί της παραπάνω ειδικότητας εργάζονται σε εσωτερικές εγκαταστάσεις, μόνον στην περίπτωση κατά την οποία οι συνθήκες εργασίας εντός των εσωτερικών εγκαταστάσεων είναι αντίστοιχες με αυτές των εξωτερικών εγκαταστάσεων, ήτοι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παροχής εργασίας στις εσωτερικές εγκαταστάσεις η εκπεμπόμενη ακτινοβολία είναι αντίστοιχη με αυτήν των εξωτερικών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 4Β

Οι εικονολήπτες για τις ημέρες που ο τηλεοπτικός σταθμός τους αναθέτει το χειρισμό steadycam ή jimmy jip, λαμβάνουν πρόσθετη ωριαία αμοιβή που υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής, (ανεξάρτητα από το πόσο αυτή θα διαρκέσει όταν μεταδοθεί) και ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ευρώ και δώδεκα (12) ευρώ την ώρα αντίστοιχα.

Άρθρο 4Γ

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί δέχονται την ανάγκη αντικατάστασης των οθονών παλαιάς τεχνολογίας με οθόνες νέας τεχνολογίας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων σε αυτές.

Άρθρο 4Δ

Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων οι οποίοι προβαίνουν σε συνδεσμολογήσεις ρευματοληψίας των ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων που χειρίζονται λαμβάνουν επίδομα 3% επί του Βασικού τους Μισθού.

Άρθρο 5

1. Εκτός έδρας ορίζεται η μετάβαση του τεχνικού για παροχή εργασίας εκτός της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία έχει προσληφθεί να εργάζεται.

2. Για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό της χώρας, ο τεχνικός δικαιούται αποζημίωση ίση με το 1/35 του μηνιαίου βασικού μισθού. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός αναλαμβάνει επιπλέον το κόστος των μεταφορικών, διαμονής και της διατροφής του. Σε περίπτωση που η μετάβαση από και προς τον τόπο αποστολής γίνεται με αυτοκίνητο που παρέχει η εταιρία και οδηγεί ο ίδιος ο τεχνικός, αυτός δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση έξι (6) ευρώ ανά ημέρα μετακίνησης. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο τεχνικός μεταβεί για παροχή εργασίας εκτός της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία έχει προσληφθεί να εργάζεται, αυθημερόν και χωρίς διανυκτέρευση, για το χρονικό διάστημα που απασχολείται εκτός της Περιφερειακής Ενότητας πέραν του οκταώρου του, δικαιούται αποζημίωση ίση με το 1/35 του μηνιαίου βασικού μισθού, καθώς και κατ' αναλογίαν κάλυψη των δαπανών διατροφής του.

3. Ο χρόνος μετάβασης εκτός έδρας και επιστροφής του τεχνικού θεωρείται χρόνος εργασίας και αρχίζει και τελειώνει στο χώρο που εργάζεται σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας.

4. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον τόπο παροχής της Εργασίας στους τεχνικούς που καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντα τους σε ημέρα ή ώρα που τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν λειτουργούν, μετά την προσκόμιση των αντιστοίχων παραστατικών.

Άρθρο 6

1. Ο τεχνικός δικαιούται να αρνηθεί για σοβαρούς λόγους την εκτέλεση αποστολής σε εμπόλεμες περιοχές ή σε περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές. Σε περίπτωση μετάβασης του τεχνικού στις προαναφερόμενες περιοχές καταβάλλεται ειδικό επίδομα ανερχόμενο σε 250 € για κάθε ημέρα παραμονής στις περιοχές αυτές. Το επίδομα καταβάλλεται μαζί με τις τακτικές αποδοχές, με την προϋπόθεση της απόδοσης λογαριασμού εξόδων (βάσει παραστατικών) του ταξιδιού. Εμπόλεμες περιοχές ή περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές θεωρούνται όσες χαρακτηρίζονται έτσι από τους ασφαλιστικούς φορείς.

2. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μια από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, χάσει τη ζωή του ή καταστεί ολικά ανίκανος για εργασία, ο Τηλεοπτικός Σταθμός είναι υποχρεωμένος να του καταβάλλει, με βάση τις ακαθόριστες τακτικές μηνιαίες αποδοχές του κατά το χρόνο της επέλευσης του περιστατικού, αποζημίωση ίση με τις αποδοχές πέντε [5] ετών. Σε περίπτωση θανάτου του την αποζημίωση αυτή τη δικαιούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι του.

3. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω περιοχές καταστεί μερικά ανίκανος για εργασία, θα συνεχίσει να λαμβάνει τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του και τα ένσημα του για όσο διάστημα διαρκεί η ανικανότητα του.

4. Η ανικανότητα του τεχνικού για εργασία και η διάρκεια του διαπιστώνεται από τις αρμόδιες επιτροπές του Δημοσίου ή του Ασφαλιστικού του φορέα.

5. Η αποζημίωση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού είναι άσχετη προς κάθε άλλη συναφή υποχρέωση του Τηλεοπτικού Σταθμού προς τον τεχνικό ή τους κληρονόμους του καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ισάριθμες με τους μήνες αποζημίωσης και συμψηφίζεται με τα ποσά που αυτός ή οι κληρονόμοι του θα εισπράξουν από την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση του.

6. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζημιώσει τον τεχνικό ή τους κληρονόμους του σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, μόνο σε περίπτωση που τον έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του για ποσό τουλάχιστον ίσο με τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις του άρθρου αυτού και η ασφαλιστική εταιρία του κατέβαλε στο σύνολο του το εν λόγω ποσό της αποζημίωσης.

7. Σε κάθε περίπτωση, αν ο τεχνικός δεν ικανοποιηθεί πλήρως από την ασφαλιστική εταιρεία, ο Τηλεοπτικός Σταθμός υποχρεούται να καλύψει το υπόλοιπο ποσό, ώστε να συμπληρωθεί το εκατό τοις εκατό [100%] της αποζημίωσης του άρθρου αυτού.

Άρθρο 6Α

Σε περίπτωση που ο τεχνικός εκτελεί αποστολή σε ζώνες πολεμικών επιχειρήσεων, εμφυλίων ταραχών, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από τρομοκρατικές ενέργειες και επιθέσεις, σε περιοχές που ενδημούν επιδημίες καθώς και σε περιοχές διαρροής χημικών ουσιών ή βιολογικών και πυρηνικών αποβλήτων, τότε ο τηλεοπτικός σταθμός θα προβλέπει για την παροχή ικανής/αναγκαίσς εξάρτησης προφύλαξης.

Άρθρο 7

1. Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής αδείας και το επίδομα αδείας των τεχνικών καθορίζονται, συνυπολογιζόμενης και της προϋπηρεσίας τους στα όρια που προβλέπει η Εργατική Νομοθεσία.

2. Για τους τεχνικούς που συμπλήρωσαν 10 ετών υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ή 12 ετών προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη, μέλος της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. ή σε οποιονδήποτε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, η διάρκεια της άδειας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες.

3. Οι γονείς παιδιών Α.Μ.Ε.Α. δικαιούνται επί πλέον της ετήσιας κανονικής τους άδειας, άδεια με πλήρεις αποδοχές δέκα (10) μέρες τον χρόνο.

4. Οι τεχνικοί δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές η οποία ανέρχεται σε δέκα [10] εργάσιμες συνεχόμενες μέρες.

5. Σε κάθε περίπτωση για κάθε άλλη μορφή αδείας ή ρύθμιση ωραρίων που δεν αναφέρεται στην παρούσα ρύθμιση [εργαζόμενες μητέρες, θάνατος συγγενούς, κλπ] ισχύει ότι προβλέπεται από την Εργατική Νομοθεσία.

6. Ημέρες αργίας ορίζονται η 1η του έτους, τα Θεοφάνια, η 25η Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος, η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δεύτερη Μέρα του Πάσχα, η Πρωτομαγιά, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, η 26η Δεκεμβρίου και όλες οι Κυριακές. Σε περίπτωση που ο τεχνικός απασχοληθεί κατά τις ημέρες αυτές καταβάλλεται προσαύξηση 75% επί του 1/25 των νομίμων αποδοχών του.

Άρθρο 7Α

Μετά από αίτημα του τεχνικού προς τον Τηλεοπτικό Σταθμό και σχετική συμφωνία μεταξύ των μερών, που λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης, εξαιρετικώς επιτρέπεται η χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας σε περισσότερες των δύο δόσεις.

Άρθρο 7Β

Για τις ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) και αργιών, εάν ο τεχνικός δεν εργασθεί δεν του οφείλεται τίποτε, πλέον των νομίμων αποδοχών του. Σε περίπτωση που εργασθεί θα του δοθεί ρεπό εντός της επόμενης εβδομάδας και η προσαύξηση θα είναι 75% επί του 1/25 των νομίμων αποδοχών του. Σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται ημέρα αργίας με ρεπό. Σε κάθε άλλη περίπτωση που απασχοληθεί τεχνικός κατά τις ως άνω ημέρες, τότε εφαρμόζεται η ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Άρθρο 8

1. Οι καθοριζόμενες με την παρούσα τακτικές αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, συνεχή οκτάωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία σαράντα [40] ωρών.

2. Οι νόμιμες αποδοχές των τεχνικών καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα.

3. Στο μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του κάθε εργαζόμενου τεχνικού θα καταβάλλεται προσπάθεια να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο [2] Σαββατοκύριακα ανάπαυσης [ρεπό].

4. Η νυχτερινή εργασία και η υπερωριακή εργασία αμείβονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

5. Για τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 9

1. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τον υφιστάμενο εξοπλισμό των Τηλεοπτικών σταθμών

i. τα εξωτερικά γυρίσματα καλύπτονται από ομάδα αποτελούμενη από δύο μέλη, ήτοι από ένα Εικονολήπτη τηλεόρασης ή Διευθυντή φωτογραφίας και από ένα Τεχνικό ENG ή ηχολήπτη ή βοηθό εικονολήπτη.

ii. Κάθε εξωτερική μετάδοση, ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη, καλύπτεται από ομάδα αποτελούμενη από δύο Ηλεκτρονικούς ράδιο-ζεύξεων - Link σε κάθε σημείο στο οποίο απαιτείται ράδιο-ζεύξη.

2. Εάν η τεχνολογία διαφοροποιήσει ή τροποποιήσει τον μέχρι σήμερα τρόπο εργασίας την στελέχωση ή τις ειδικότητες τότε οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συζητήσουν τις αλλαγές αυτές με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Συγχρόνως αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το υπάρχον τεχνικό προσωπικό στις νέες ειδικότητες που τυχόν θα προκύψουν, εφόσον δεν απαιτούνται ειδικά αυξημένα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον νόμο, με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

3. Στην διάρκεια ισχύος της παρούσας τα μέρη θα εξετάσουν τυχόν αναγκαίες αναπροσαρμογές στη χρήση διμελών συνεργείων για εξωτερικές μεταδόσεις με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εξέταση των συνθηκών ασφαλείας των εργαζομένων.

Άρθρο 10

1. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μη προβούν σε μαζικές απολύσεις. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης για οικονομοτεχνικούς λόγους θα διερευνάται η δυνατότητα συνέχισης της εργασίας σε άλλες εταιρείες του ιδίου εργοδότη.

2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω συμπλήρωσης των υπό του Νόμου προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του τεχνικού, αυτός δικαιούται αποζημίωσης ίσης με το μισό [1/2] της αποζημίωσης που η εργατική νομοθεσία προβλέπει για την περίπτωση απροειδοποίητης απόλυσης του.

3. Οι τεχνικοί που χρησιμοποιούνται ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν εντολής του Τηλεοπτικού Σταθμού και τίθενται σε αναμονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το ένα πεντηκοστό [1/50] των μηναίων νομίμων αποδοχών τους για κάθε ημέρα βάρδιας ασφαλείας ή επιφυλακής,

Άρθρο 11

1. Σε περίπτωση κήρυξης απεργίας, τα μέρη συμφωνούν να τηρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις του νόμου, όσον αφορά στην έγκαιρη προειδοποίηση των τηλεοπτικών σταθμών από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των παρεχόμενων από τους εν λόγω σταθμούς υπηρεσιών (υπηρεσίες ενημέρωσης του κοινού).

2 Οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διευκολύνουν την συνδικαλιστική δράση των υπαγομένων στην ρύθμιση ήτοι να παραχωρούν χώρο για συγκεντρώσεις ανάρτηση ανακοινώσεων, προβολή των κάθε είδους πρωτοβουλιών και ανακοινώσεων κλπ.

3 Οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρακρατούν και να καταθέτουν κάθε μήνα σε Τραπεζικό Λογαριασμό, που θα τους δηλωθεί εγγράφως από την Συνδικαλιστική Οργάνωση, την συνδικαλιστική συνδρομή των τεχνικών — μελών της που εργάζονται σε αυτούς το ύψος της οποίας θα καθορίζεται εγγράφως κάθε έτος από την Συνδικαλιστική Οργάνωση. Όσοι τεχνικοί δεν θέλουν να τους γίνεται αυτή η παρακράτηση θα το δηλώνουν στον Τηλεοπτικό Σταθμό που εργάζονται εγγράφως και θα εξαιρούνται. Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς από την Συνδικαλιστική Οργάνωση.

Άρθρο 11Α

Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο της συμβαλλόμενης με την Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. συνδικαλιστικής οργάνωσης χορηγείται συνδικαλιστική άδεια τεσσάρων (4) ημερών, ανά μήνα, με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων. Στα υπόλοιπα (περιοριστικά κατ’ αριθμό οριζόμενα) τέσσερα (4) μέλη της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης χορηγείται συνδικαλιστική άδεια μιας (1) ημέρας ανά μήνα με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων.

Άρθρο 12

Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης της Επιχείρησης ή αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Τηλεοπτικού Σταθμού, τα εργασιακά δικαιώματα των τεχνικών που αποκτήθηκαν από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν θίγονται, η δε εργασία θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα.

Άρθρο 13

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 14

Η ισχύς της παρούσης ΔΑ αρχίζει την 25η Ιουλίου του 2014 και λήγει στις 25.7.2015.

Ημερομηνία κατάθεσης στον Ο.ΜΕ.Δ: 4 Μαΐου 2015