«Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4331/2015».

«Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4331/2015».

Ερμην. Εγκ. 31355/1269/ 8.7.2015 Υπ. Εργασίας Κοινων. Ασφαλ. και Κοινων. Αλληλεγγύης «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4331/2015».

 

 

 

 

Σχετικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του νόμου 4331/2015 (Α' 69), με την οποία ρυθμίζεται η παράταση της κανονιστικής ισχύος Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάμηνο και εφαρμόζονται και στους εργαζομένους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό. Μετά την πάροδο του εξαμήνου οι υφιστάμενοι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατομική σχέση εργασίας.

Επιπλέον, κατά το άρθρο 78 του ιδίου νόμου η έναρξη ισχύος του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2/7/2015), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Ως εκ τούτου, από τις 2/7/2015 η παράταση της κανονιστικής ισχύος Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης που έληξε ή καταγγέλθηκε επανέρχεται στους έξι μήνες, καταργούμενης σιωπηρά κάθε αντίθετης διάταξης. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις που στις 2/7/2015 τελούν εν ισχύ, είτε βάσει του καθορισμού της διάρκειάς τους από τα συμβαλλόμενα μέρη και το διαιτητή αντιστοίχως, είτε βάσει της (τρίμηνης μέχρι τις 2/7/2015) εκ του νόμου παράτασης (ΠΥΣ 6/2012-ΦΕΚ 38/Α/28-2-2012) της κανονιστικής ισχύος τους, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 72 παρ. 1.

Μετά την πάροδο του εξαμήνου παράτασης επέρχεται το στάδιο της μετενέργειας, καθώς βάσει της διάταξης εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι αμοιβής και εργασίας της ΣΣΕ ή της Διαιτητικής Απόφασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, καταργούμενης σιωπηρά κάθε αντίθετης διάταξης. Δηλαδή μετενεργούν και εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι αμοιβής και εργασίας που ίσχυαν για τον κάθε εργαζόμενο μέχρι και την τελευταία ημέρα του εξαμήνου παράτασης και όπως είχαν διαμορφωθεί τη μέρα αυτή, μέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατομική σχέση εργασίας ή συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητική Απόφαση.