«Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση»

«Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση»

Απόφ. ΠΟΛ. 1162 «Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων.»

(ΦΕΚ 1537, τεύχος Β΄ της 22.7.2015)

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α'/28.06.2015).

3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων» (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015).

4. Την ΠΟΛ 1136/30.06.2015 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις Ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 Α' - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύουν.

8. Το Π.δ. 45 (ΦΕΚ 73 Α') «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών».

9. Την ΠΟΛ 1212/2012 (ΦΕΚ 338 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.», όπως ισχύει.

10. Την ανάγκη περαιτέρω παράτασης των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω των δυσχερειών που προκληθήκαν στις συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων και των καταβολών οφειλών, συνεπεία της από 28.06.2015 τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων, ώστε να μην επιβαρύνονται οι οφειλές αυτές με τόκους/πρόστιμα/ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και να αντιμετωπίζονται θέματα νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής οφειλών.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνονται μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2015, οι από την έναρξη της από 28.6.2015 τραπεζικής αργίας προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015