Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας (Δ.Ε.Ν.) ιδρύθηκε το έτος 1945 απο τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας Γεώργιο ΠΕΤΙΝΗ, Περικλή ΡΙΖΟ και  Ιωάννη ΚΑΜΠΟΥΡΗ. Προσετέθη από 11.11.1962 ο Αβέρκιος ΚΑΡΑΛΗΣ, επίσης υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε στις 10 Αυγούστου 1945.

Γράφεται σε ήπια δημοτική γλώσσα, χωρίς ακρότητες. Παρέχει επίκαιρη πληροφόρηση ως προς τις εξελίξεις που συντελούνται στον χώρο του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων.

Απευθύνεται πλην άλλων σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, νομικούς (κυρίως δικηγόρους και δικαστές), συνδικαλιστές, λογιστές και Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Η διάρθρωση της ύλης εκάστου τεύχους έχει περίπου ως εξής: Προτάσσεται νομική μελέτη επί εργατικού θέματος ή θέματος του δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων, ακολουθεί εργατική και ασφαλιστική νομολογία, με παράθεση εκτενούς αποσπάσματος ή περιλήψεως προσφάτων δικαστικών αποφάσεων γενικωτέρου ενδιαφέροντος, με σχόλια όπου κρίνεται αναγκαίο, εν συνεχεία καταχωρείται το κείμενο των νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων μαζί με ενημερωτικές σημειώσεις και πίνακες αποδοχών και αμέσως μετά παρατίθεται η νέα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Εις το τέλος εκάστου τεύχους υπάρχει στήλη με τον τίτλο «Αλληλογραφία - Εργασιακά θέματα», όπου καταχωρούνται απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών, πρακτικές οδηγίες και άλλες πληροφορίες επί επικαίρων θεμάτων. Στο οπισθόφυλλο εκάστου τεύχους καταχωρείται περιεκτικό ευρετήριο (αλφαβητικό και αριθμητικό) με τα περιεχόμενα του τεύχους. Χάρη στους πίνακες αποδοχών, τα ενημερωτικά σχόλια κάτω από τις αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές αποφάσεις και τις Πρακτικές Οδηγίες, που δημοσιεύει τακτικά, το Δ.Ε.Ν. παρέχει κατ' εξοχήν έγκυρη πληροφόρηση στους συνδρομητές του, αλλά και στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Επιθεωρήσεις Εργασίας κλπ) και θεωρείται ιδιαιτέρως αξιόπιστο και ενημερωμένο. Παρέχονται ακόμη δωρεάν στους συνδρομητές απαντήσεις από τηλεφώνου σε απορίες τους επί γενικών θεμάτων εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων.

Το Δ.Ε.Ν. έχει τιμηθεί με έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών (1996), είναι δε καθαρώς επιστημονικό περιοδικό, χωρίς συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό. Περισσότερες πληροφορίες για το Δ.Ε.Ν., μαζί με αναλυτικό ευρετήριο όλων των εις αυτό δημοσιευθεισών Μελετών της περιόδου 1945-1995, περιέχονται σε ειδική έκδοση του καθηγητού Χαρ. Γκούτου «Η πρώτη Πεντηκονταετία του ΔΕΝ» (τεύχος 1236/31.12.95). Επίσης στην ειδική έκδοση «ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ετών 1945-2010» του ιδίου (περιελήφθη στο τεύχος 1609 του έτους 2012).

Διευθυντής συντάξεως είναι ο καθηγητής του Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Λεβέντης.
Τη γενική επιμέλεια της συντάξεως έχει η δικηγόρος Χρυσούλα Πετίνη - Πηνιώτη.
Με τα θέματα του δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων ασχολείται ο ειδικός επί των ασφαλιστικών θεμάτων Δημήτριος Μπούρλος.