«Σύνταξη. Διευκρινίσεις μετά από τον Ν. 4337/2015»

«Σύνταξη. Διευκρινίσεις μετά από τον Ν. 4337/2015»

Εγκ. Φ.80000/36355/1232/2015 Υπουργ. Εργασίας, Κοινων. Ασφαλ. και Κοινων. Αλληλ. «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 14, παράγραφοι 1-4, και του άρθρου 21 του Ν.  4337/2015 (ΦΕΚ 129, Α') - Παροχή διευκρινίσεων για διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α')»

 

 

 

Α. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 129, τεύχος Α΄ /1.10.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Με τις παραγράφους 1-3 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου αντικαθίστανται φράσεις εδαφίων στις παραγράφους 3 του άρθρου 1, 2 του άρθρου 2 και 1 του άρθρου 3 του Ν. 3863/2010, ενώ με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου τροποποιείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄ ), όπως ισχύει.

Ειδικότερα:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 4337/2015, η φράση «θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015» του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν.  3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται με τη φράση «είτε θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015, είτε έχει θεμελιώσει μέχρι 31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή του αρχίζει από 1.9.2015».

Έτσι, η αναλογική σύνταξη ορίζεται ως το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης, από 1.1.2011 και εφεξής, κάθε ασφαλισμένου που είτε θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015, είτε έχει θεμελιώσει μέχρι 31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή του αρχίζει από 1.9.2015.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4337/2015, η φράση «που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής» του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται με τη φράση «που είτε θεμελιώνουν δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής, είτε έχουν θεμελιώσει μέχρι 31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1.9.2015».

Έτσι, όσον αφορά τους ασφαλισμένους των οργανισμών κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και των τακτικών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, των στρατιωτικών και των τακτικών υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, τη βασική σύνταξη δικαιούνται αυτοί που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής, καθώς και όσοι έχουν θεμελιώσει μέχρι 31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1.9.2015.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 4337/2015, η φράση «που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015» του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.  3863/2010 αντικαθίσταται με τη φράση «που είτε θεμελιώνουν δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής, είτε έχουν θεμελιώσει μέχρι 31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1.9.2015».

Έτσι, οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά, από 1.1.2011 και εφεξής, σε φορείς κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, που είτε θεμελιώνουν δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής, είτε έχουν θεμελιώσει μέχρι 31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1.9.2015, δικαιούνται αναλογικού ποσού σύνταξης, με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισης τους, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός πλήρους έτους ασφάλισης ή τριακοσίων (300) ημερών και με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά περίπτωση.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν. 4337/2015 τροποποιείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει. Έτσι, ο υπολογισμός της σύνταξης βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3863/2010 ισχύει για τους υπαχθέντες σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και την 31.12.2010 και οι οποίοι είτε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής είτε έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1.9.2015.

5. Υπενθυμίζουμε ότι, θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση επί των ανωτέρω διατάξεων.