ΣΣΕ (3.11.2015) Τσιμεντοβιομηχανίας

ΣΣΕ (3.11.2015) Τσιμεντοβιομηχανίας

«Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 3.11.2015 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας».

(Π. Κ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν.  Αλληλ. 11/2.12.2015)

 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την 3η Νοεμβρίου 2015 οι υπογράφοντες αφενός ο κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και αφετέρου οι κ.κ. Ευάγγελος Χαντζιάρας Πρόεδρος στην Ομοσπονδία Εργατών-Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων και Βασίλης Τουμπόγλου, Γενικός Γραμματέας της ίδιας Ομοσπονδίας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, και αφού ελήφθησαν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων του κλάδου και οι αντίστοιχες προτάσεις της εργατικής πλευράς, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1 - Πεδίο Εφαρμογής

Στη σύμβαση αυτή υπάγονται όλοι οι εργάτες-τεχνίτες και υπάλληλοι τσιμέντων, που απασχολούνται στις τσιμεντοβιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες είναι μέλη των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων.

Άρθρο 2 - Βασικοι μισθοι και ημερομισθια

Η παρούσα σύμβαση συμφωνείται διετούς διάρκειας με τους παρακάτω όρους:

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια όπως ίσχυαν την 31.12.2012 παραμένουν ως έχουν:

Κατόπιν αυτών οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ειδικότητα εργαζομένων για το 2015-2016 έχουν ως εξής:

Α. ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

01/01/2015 

1 Πρακτικός Μηχανικός Α΄τάξης   989,93
2 Ηλεκτρολόγος Συντηρητής 989,15
3 Εργοδηγοί όλων των ειδικοτήτων κάτοχοι θέσεων  975,31
4 Χειριστής Ενοποιημένου Κεντρικού Πίνακα Ελέγχου και λειτουργίας Συγκροτημάτων Παραγωγής 944,34
5 Ψήστης 937,04
6 Πρακτικός Μηχανικός Β΄ Τάξης  927,90
7 Επιστάτης, επόπτης παραγωγής 898,83
8 Αρχιτεχνίτες Ηλεκτροτεχνίτες κάτοχοι θέσεων  897,93
9 Χειριστής, εκσκαπτικών, ανυψωτικών μηχ/των & οχημάτων,  (ηλεκτροκινήτων & θερμοκινήτων)   896,70
10 Ηλεκτρονικοί (μέσης σχολής)  890,55
11 Προϊστάμενος φορτώσεων 886,50
12 Μυλωνάς   886,50
13 Πρακτικός Μηχανικός Γ΄ τάξης 874,10
14 Αρχιτεχνίτες Μηχανοτεχνίτες κάτοχοι θέσεων 868,56
15 Αδειούχος ηλεκτροτεχνίτης  859,61
16 Οδηγοί 857,65
17 Σχεδιαστής 837,12
18 Ηλεκτροσυγκολλητής κάτοχος αδείας Α΄ τάξης 828,14
19 Θερμαστής 824,41
20 Βοηθός Χημείου 820,95
21 Ηλεκτροσυγκολλητής κάτοχος αδείας Β΄ τάξης 820,21
22 Χειριστής συγκροτήματος Ομοιογένειας, θραυστήρα, κ.λπ.  814,17

                                                     

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 01/01/2015
1 Λογιστής   865,80
2 Αναλυτής Συστημάτων  854,64
3 Προγραμματιστής Η/Υ 827,72
4 Βοηθός Λογιστή 791,04
5 Υπάλληλος Γραφείων, Χειριστής Η/Υ 784,76
6 Αποθηκάριος 779,74
7 Φύλακας, θυρωρός, κλητήρας 773,46

Β. ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Α/Α   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

01/01/2015

1 Τεχνίτες κινητών μηχανημάτων και οχημάτων 33,52
2 Εργατοτεχνίτες παραγωγής, Τεχνίτες συντήρησης με άδεια ή χωρίς όλων των Ειδικοτήτων (Εφαρμοστές, Μηχανουργοί, Λεβητοποιοί, Ελασματουργοί, Καμινευτές Ελαστικού, Εργατ/τες δομικών έργων, Μανουβραδόροι, Λιπαντές κ.λπ.)     33,42
3 Βοηθοί όλων των ειδικοτήτων παραγωγής (ψηστών, μυλωνάδων, χειριστών μηχανημάτων κ.λπ) 33,41
4 Βοηθοί τεχνιτών συντήρησης με άδεια ή χωρίς, όλων των ειδικοτήτων  33,41
5 Εργάτες Παραγωγής εργαζόμενοι σε οποιαδήποτε εργασία παραγωγής (φορτωτές, σιλαδόροι, προσωπικό εναέριων μεταφορών, χειριστές μηχανών αυτόματης ενσάκκισης και φόρτωσης-παλετοποίησης) καθώς και οι λοιποί εργάτες λατομείου 33,41
6 Εργάτες αυλής 33,30
7 Γομωτές, πυροδότες και μιναδόροι 34,64
8 Πιστολαδόροι, ξεκολλητές 34,28

 

Α/Α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 01/10/2015
1 Ζυγιστές αυτοκινήτων, ελεγκτές  33,41
2 Καθαριστές 33,30

                                                Άρθρο 3 - Επιδόματα

Α. Επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας

Οι πιο πάνω πάνω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια της συμβάσεως αυτής προσαυξάνονται με επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας κατά 10% για καθεμία από τις τρεις (3) πρώτες τριετίες και κατά 4% για καθεμία από τις πέντε (5) επόμενες τριετίες. Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός τριετιών διαμορφώνεται σε οκτώ (8) με συνολικό ποσοστό προσαύξησης 50%. Συμφωνείται ότι τα Επιδόματα Πολυετούς Υπηρεσίας παραμένουν παγωμένα.

Για τις ειδικότητες της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2, ως υπηρεσία θεωρείται:

α) Αυτή που διανύθηκε σε μια από τις ειδικότητες αυτές.

β) Ο χρόνος προϋπηρεσίας ως βοηθών της συγκεκριμένης ειδικότητας.

γ) Μέχρι τρεις (3) τριετίες σε άλλη ειδικότητα της τσιμεντοβιομηχανίας.

Για τις ειδικότητες της παραγράφου Β΄ του άρθρου 2, ως υπηρεσία θεωρείται η πραγματική προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη του κλάδου της τσιμεντοβιομηχανίας.

Ειδικότερα, νεοπροσλαμβανόμενος με την ειδικότητα του εργατοτεχνίτη παραγωγής, του αναγνωρίζεται μια 3ετια εάν έχει εργασθεί για πάνω από 3 χρόνια σε ειδικότητα της παραγράφου Β΄ σε οποιονδήποτε εργοδότη εκτός του κλάδου Τσιμεντοβιομηχανίας αλλά εντός του χώρου των εργοστασίων της Τσιμεντοβιομηχανίας.

Β. Επίδομα γάμου

Σε όλους τους έγγαμους, ανεξάρτητα αν εργάζεται ή λαμβάνει επίδομα ο άλλος των συζύγων, χορηγείται επίδομα γάμου 10%, ως εξής:

• Για τους εργαζόμενους που έχουν προληφθεί μέχρι 31/12/2015,το επίδομα γάμου υπολογίζεται στους βασικούς μισθούς/ημερομίσθια των παραγράφων Α΄ και Β΄ του άρθρου 2 προσαυξημένων με τυχόν επίδομα τριετιών, και

• Για τους εργαζόμενους που θα προληφθούν μετά την 1/1/2016, το επίδομα γάμου υπολογίζεται μόνο επί των βασικών μισθών/ημερομισθίων των παραγράφων Α΄ και Β΄ του άρθρου 2.

Γ. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Το οριζόμενο από την απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Εργασίας υπ’ αριθμόν 48993/51 Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας (Ε.Α.Ε) 20%, υπολογίζεται επί του ποσού που προκύπτει από τους εκάστοτε βασικούς μισθούς και ημερομίσθια των παραγράφων Α΄ και Β΄ προσαυξημένους/προσαυξημένα με τυχόν επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας και γάμου.

Δ. Επίδομα διαχειριστικών λαθών

Στους ταμίες και στους κατά κύριο λόγο συναλλασσόμενους με τρίτους σε καθημερινή βάση, με τουλάχιστον 7.500,00 ευρώ μηνιαίο ύψος χρηματικών συναλλαγών, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών σε ποσοστό 5% υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς/ημερομίσθια των ως άνω παραγράφων Α΄ και Β΄ του άρθρου 2, προσαυξημένους/προσαυξημένα με τυχόν επιδόματα τριετιών.

Άρθρο 4 - Λοιποί όροι

Α. Συστήματα εργασίας

α) Τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν την 5ήμερη εβδομάδα των 40 ωρών εργασίας, σύμφωνα με την απόφαση 16182/83 του Υπουργείου Εργασίας που κήρυξε εκτελεστή την υπ’ αριθμ. 25/83 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών,

β) Οι μέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας, που καταρτίζεται με ενημέρωση των Σωματείων και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα Εργάνη, και είναι δυνατόν να συμπίπτουν με συμβατική ή επίσημη αργία.

γ) Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων θα είναι όπως προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

δ) Στις περιπτώσεις παροχής εργασίας λιγότερης από εκείνης που αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας, θα αφαιρείται από την εβδομαδιαία αμοιβή το 1 /40 της για κάθε ώρα που λείπει.

ε) Για τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν στη θέση εργασίας τους, οθόνες οπτικής απεικόνισης ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 398/94.

Β. Αργίες

Ισχύουν οι αργίες του Νόμου και όσες συμφωνήθηκαν σε προηγούμενες Σ.Σ.Ε. Στα εργοστάσια των μελών της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας, μελών της συμβαλλόμενης εργοδοτικής Οργάνωσης, που δεν υπάρχει τοπική εργάσιμη αργία, εφαρμόζεται η ρύθμιση που ισχύει στα άλλα εργοστάσια του κλάδου.

Γ. Οικονομική ενίσχυση κανονικής αδείας

Σε όλο το προσωπικό που αμείβεται με τη σύμβαση αυτή και έχει ονομαστικό μισθό μέχρι και €3.000, χορηγείται με τη λήψη της κανονικής του αδείας, οικονομική ενίσχυση, πλέον αυτής που προβλέπεται από το νόμο, ως ακολούθως:

α) Μέχρι τη συμπλήρωση 3 χρόνων υπηρεσίας, 8 ημερομίσθια ή 8/25 του μηνιαίου μισθού.

β) Από την συμπλήρωση 3 χρόνων υπηρεσίας και άνω 12,5 ημερομίσθια ή 12,5/25 του μηνιαίου μισθού.

Η ενίσχυση αυτή συμψηφίζεται με κάθε αντίστοιχη παροχή που έτυχε να έχει θεσπισθεί από κάποιον εργοδότη, από ελευθεριότητα ή μπορεί να καθορισθεί στο μέλλον από Νόμο, Σ.Σ.Ε. ή απόφαση και να σχετίζεται με αύξηση του επιδόματος αδείας ή αύξηση ημερών κανονικής αδείας, ή με επίδομα που καταβάλλεται εθιμικά κάθε καλοκαίρι, ή με άλλη ρύθμιση που να αφορά στη βελτίωση των όρων ανάπαυσης των εργαζομένων έστω και αν οι παροχές αυτές τύχει να έχουν αναδρομική ισχύ.

Ειδικότερα για τα έτη 2015 και 2016, συμφωνούνται τα κάτωθι:

1. Για το έτος 2015, θα καταβληθεί το 70% της οικονομικής ενίσχυσης κανονικής αδείας.

2. Για το έτος 2016, θα καταβληθεί το 100% της οικονομικής ενίσχυσης κανονικής αδείας.

Δ. Υπαλληλοποίηση εργαζομένων

Όλοι οι εργαζόμενοι της παραγράφου Β΄ του άρθρου 2 μετά από 20ετή υπηρεσία και μετά από αίτησή τους γίνονται υπάλληλοι, με μισθό υπολογιζόμενο με το ημερομίσθιο επί 26, χωρίς αλλαγή των υπηρεσιακών καθηκόντων και του αντικειμένου εργασίας.

Σε εργοστάσια που ενοποιούνται τμήματα (π.χ. μύλοι τσιμέντου, χώματος ομοιογένειας κ.λπ.), οι εργαζόμενοι που αναλαμβάνουν το χειρισμό του ενοποιημένου πίνακα εντάσσονται στην ειδικότητα χειριστών ενοποιημένων πινάκων της παραγράφου 4 του Κεφ. Α΄ του άρθρου 2.

Ε. Διαφορά θέσης

α) Βοηθοί Τεχνίτες που ασκούν τα καθήκοντα Τεχνίτη ίδιας ειδικότητας, εφόσον ο τελευταίος απουσιάζει (καν. άδεια, ασθένεια κλπ), παίρνουν αποδοχές ίσες με το μέσο όρο των αποδοχών των απασχολουμένων Τεχνιτών της ειδικότητας στο χρονικό διάστημα της αντικατάστασης.

β) Χειριστές κινητών μηχανημάτων εργοστασίου που ασκούν εργασία εκτός χώρου εργοστασίου (π.χ. Λατομείο) παίρνουν τη διαφορά θέσης όπως αυτή απορρέει από τους αντίστοιχους μισθούς Σ.Σ.Ε. των συγκεκριμένων χώρων.

ΣΤ. Άδεια με αποδοχές

Σε όλο το προσωπικό που αμείβεται με τη σύμβαση αυτή με τη λήψη της Κ. Αδείας της 3ης χρονιάς, χορηγούνται τρεις (3) ημέρες άδειας με αποδοχές πλέον της κανονικής αδείας. Επιπλέον, με την συμπλήρωση 20ετη υπηρεσίας χορηγείται 1 επιπλέον ημέρα άδειας με αποδοχές. Η παροχή αυτή συμψηφίζεται με κάθε αντίστοιχη παροχή, που έτυχε να θεσπισθεί από κάποιον εργοδότη, από ελευθεριότητα, ή μπορεί να καθορισθεί στο μέλλον από το Νόμο, Σ.Σ.Ε. ή απόφαση και να σχετίζεται με αύξηση ημερών κανονικής αδείας ή επιδόματος αδείας ή με επίδομα που καταβάλλεται εθιμικά κάθε καλοκαίρι ή με ρύθμιση που να αφορά στη βελτίωση των όρων ανάπαυσης των εργαζομένων, έστω και αν οι παροχές αυτές τύχει να έχουν αναδρομική ισχύ.

Ζ. Στολές εργασίας-Παροχη γάλακτος

α) Στο προσωπικό που διέπεται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. παρέχονται κάθε χρόνο 2 φόρμες ή 2 σακάκια και 2 παντελόνια για τους άνδρες και 2 μπλούζες για τις γυναίκες, καθώς και ένα ζευγάρι παπούτσια εργασίας. Η μία από τις φορεσιές θα είναι οπωσδήποτε χειμερινή. Επίσης παρέχεται και ένας κατάλληλος επενδύτης, ο οποίος αντικαθίσταται μόλις φθαρεί.

β) Ομοίως ,κάθε ημέρα, παρέχεται μια φιάλη γάλακτος, 500 ml.

Η. Συνδικαλιστική εισφορά

Οι εργοδότες που διέπονται από τη σύμβαση αυτή έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν από τους μισθωτούς, ύστερα από αίτηση των ιδίων των εργαζομένων, τις τακτικές και έκτακτες εισφορές τους προς το ή τα σωματεία στα οποία είναι μέλη. Το ποσό των εισφορών αποδίδεται κάθε μήνα στους ταμίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων και προκύπτει από έγγραφη δήλωση προς τον εργοδότη, όπου αναφέρεται το ύψος της εισφοράς. Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει για όσο χρόνο και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο.

Θ. Ασθενοφόρο όχημα-Γιατρός εργασίας

Σε όλο το εικοσιτετράωρο κάθε εργοστάσιο θα διαθέτει Ασθενοφόρο Όχημα καθώς και εργαζόμενους κατάλληλα εκπαιδευμένους για την παροχή Α΄ Βοηθειών.

Επίσης σε κάθε εργοστάσιο θα υπάρχει Γιατρός Εργασίας, του οποίου η παρουσία και το ωράριο εργασίας καθορίζονται από τον Νόμο και της Οδηγίες της Ε.Ε.

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη βέλτιστη χρήση ουσιών που περιέχουν Κρυσταλλικό Πυρίτιο (ESDA), η Ομοσπονδία Εργαζομένων και η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών δεσμεύονται στην τήρηση των όρων της ESDA, κατ’  αναλογία με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες και Κλαδικές Ενώσεις.

Ειδικότερα συμφωνείται ότι θα γίνεται:

• Εκτίμηση κινδύνου

• Μετρήσεις περιεκτικότητας σε Κρυσταλλικό Πυρίτιο (ΚΠ)

• Ενημέρωση / Εκπαίδευση του προσωπικού

• Τήρηση του «Οδηγού βέλτιστων πρακτικών»

• Αναφορά των δράσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ανά διετία.

Οι μετρήσεις περιεκτικότητας σε ΚΠ θα εκτελούνται από το ΕΛΙΝΥΑΕ ή από άλλο πιστοποιημένο φορέα του εξωτερικού.

Ι. Άδεια γάμου, γέννησης τέκνου, θανάτου συγγενούς

α) Σε όσους παντρεύονται, χορηγείται 5ήμερη άδεια γάμου, χωρίς περικοπή αποδοχών. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται στην κανονική άδεια μισθωτών ούτε στην άδεια της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 4 της παρούσης συμψηφίζεται όμως σε ίση ή μακρύτερη άδεια γάμου, που μπορεί να δικαιούται ο εργαζόμενος από άλλη Σ.Σ.Ε. κλπ ή οικειοθελή παροχή κάποιου εργοδότη,

β) Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται τρεις (3) ημέρες άδεια με αποδοχές, γ) Σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνου, αδελφού ή γονέων χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών με αποδοχές.

Κ. Λοιπές άδειες

Σχετικά με τις άδειες που αφορούν την μητρότητα, φροντίδα προστατευόμενων μελών, ασθένεια εξαρτημένων μελών, άδεια θηλασμού, γονική άδεια, άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών κ.λπ., ισχύουν οι συμφωνίες που απορρέουν από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε ή και τους αντίστοιχους Νόμους.

Λ. Εφ’ άπαξ παροχή γεννήσεως τρίτου κ.λπ. τέκνου

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην σύμβαση αυτή σε περίπτωση απόκτησης τρίτου και πάνω τεκνού καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση € 500 ανά τέκνο (δηλ. σε περίπτωση γεννήσεως διδύμων η παροχή αυτή θα ανέλθει σε €1000 κ.λπ.). Η έκτακτη αυτή εφ’ άπαξ παροχή καταβάλλεται στο τέλος του μηνός γεννήσεως του τεκνού με την υποβολή νομίμως θεωρημένου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως ή πιστοποιητικού γεννήσεως της οικείας Δημοτικής Αρχής.

Άρθρο 5 - Αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης

α. Λόγω Συνταξιοδότησης

Για τις περιπτώσεις Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας λόγω συνταξιοδότησης καταβάλλεται το 80% της προβλεπόμενης από τον Ν. 2112/20 αποζημίωσης τόσο για τους Υπαλλήλους, όσο και για τους Ημερομίσθιους.

Στην περίπτωση που έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια στον ίδιο εργοδότη το παραπάνω ποσοστό θα είναι 85%.

β. Λοιπές Περιπτώσεις

Για τους Υπαλλήλους τα προβλεπόμενα από τον Ν. 2112/20, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΑ12 του Ν. 4093/2012.

Για τους Ημερομίσθιους που καλύπτονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε, η αποζημίωση κλιμακώνεται ως ακολούθως:

Υπηρεσία 2 μήνες έως 1 έτος συμπληρωμένα 7 ημερομίσθια
Υπηρεσία 1 έτος έως 2 έτη συμπληρωμένα 10 ημερομίσθια
Υπηρεσία 2 έτη έως 5 έτη  συμπληρωμένα 20 ημερομίσθια
Υπηρεσία 5 έτη έως 10 έτη συμπληρωμένα 40 ημερομίσθια
Υπηρεσία 10 έτη έως 12 έτη συμπληρωμένα 80 ημερομίσθια
Υπηρεσία 13 έτη έως 14 έτη συμπληρωμένα 105 ημερομίσθια
Υπηρεσία 15 έτη έως 19 έτη συμπληρωμένα 120 ημερομίσθια
Υπηρεσία 20 έτη έως 25 έτη συμπληρωμένα 130 ημερομίσθια
Υπηρεσία 26 έτη έως 30 έτη  συμπληρωμένα 150 ημερομίσθια
Υπηρεσία 31 έτη έως 35 έτη συμπληρωμένα 170 ημερομίσθια
Υπηρεσία Άνω των 35 ετών  συμπληρωμένα 200 ημερομίσθια

   Άρθρο 6 - Ασθένεια

Η συνταξιοδοτική κάλυψη όσων εργαζομένων ασθενούν για μακρό χρονικό διάστημα θα είναι μέχρι και 5 μήνες ετήσια επί πλέον των 25 ημερών που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και με τους όρους που καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία.

Η αμοιβή και η ασφαλιστική τους κάλυψη θα γίνεται σύμφωνα με τους βασικούς μισθούς και ημερομίσθια της παρούσας. Ειδικότερα, για περιπτώσεις εγκυμοσύνης / λοχείας, η αμοιβή και η ασφαλιστική κάλυψη της περιόδου των 5 μηνών θα είναι με πλήρες ονομαστικό μισθό.

Άρθρο 7

Αμοιβή νυκτερινής εργασίας και εργασίας Κυριακών

Συμφωνείται τα καταβαλλόμενα ποσά σε ευρώ για οκτάωρη απασχόληση νύκτας και Κυριακής / Αργίας, πέραν των ελαχίστων νομίμων προσαυξήσεων για την ιδία απασχόληση και η οποία σήμερα αντιστοιχεί σε 25% και 75% αντίστοιχα, να είναι κατά 17.5% μειωμένα, σε σχέση με αυτά που έχουν διαμορφωθεί με τη ΣΣΕ του 2012 (η μείωση 17,5% αφορά μόνο στα πέραν των ελαχίστων νομίμων προσαυξήσεων χρηματικά ποσά που προέβλεπε η ΣΣΕ του 2012).

Τα ανωτέρω ποσά συμψηφίζονται με κάθε αύξηση των νομίμων προσαυξήσεων για απασχόληση τη νύκτα και τις Κυριακές / Αργίες, που θα μπορούσε να προέλθει με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, νόμο, Σ.Σ.Ε. ή διαιτητική απόφαση, έστω και με αναδρομική ισχύ.

Άρθρο 8 - Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρόληψης.

Θα πρέπει από κοινού να εργασθούν για να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι υπάρχουσες δυνατότητες για την ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για την νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.

Εφαρμογή Π.Δ. 398/1994 που αφορά μυοσκελετικά, προβλήματα όρασης, και ότι περιλαμβάνει ο Νόμος όπως ιατρικές εξετάσεις, κατά την πρόσληψη και διάρκεια της εργασίας, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 9 - Αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας

Για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τα μέρη συμφωνούν να μελετήσουν και να εξειδικεύσουν τον όρο και της πιθανές περιπτώσεις ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και την υφισταμένη Ελληνική δεοντολογία

Άρθρο 10 - Περιβάλλον

Τα μέρη αποδέχονται την ανάγκη συμβατότητας των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της μεγάλης σημασίας των ζητημάτων οικολογικής διαχείρισης και της ευαισθητοποίησης των μελών μας, συμφωνούμε στα εξής:

Ουσιαστική παρέμβαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και κατάρτιση με ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών σ’ αυτόν τον τομέα, μέσω του ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ.

Άρθρο 11 - Παραγωγικότητα - αποτελεσματικότητα - διάλογος

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να καταβάλλουν από κοινού προσπάθεια για την αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων δραστηριότητας του κλάδου στα πλαίσια ειλικρινούς και ανοικτού διαλόγου που εκτός των άλλων θα συμπεριλαμβάνει θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας και Περιβάλλοντος του Κλάδου Τσιμέντου, έτσι ώστε η Τσιμεντοβιομηχανία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, την Εθνική Οικονομία, στους εργαζόμενους σε αυτή και στις Εταιρίες. Ο παραπάνω διάλογος θα διεξάγεται μια φορά το χρόνο είτε στην συνάντηση για την ΣΣΕ είτε εκτάκτως εάν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρεί ότι υπάρχει σημαντικό ζήτημα του Κλάδου το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Η ημερομηνία θα ορίζεται σε συνεννόηση στη αρχή του χρόνου μεταξύ Ομοσπονδίας και εκπροσώπων των εταιριών του κλάδου.

Άρθρο 12 - Γενικοι όροι

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι σε περίπτωση συρροής της σύμβασης αυτής με άλλη συλλογική σύμβαση ή διμερή συμφωνία, μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να επιλέξει αυτή ή όποια άλλη Σ.Σ.Ε. θελήσει, εφόσον κρίνει ότι τον συμφέρει σαν συνολική ρύθμιση (αλλά μόνο μια φορά για κάθε ημερολογιακό χρόνο) αφού το δηλώσει για όλη τη χρονιά και σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών μετά την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. Τσιμεντοβιομηχανίας.

Άρθρο 13 - Ισχύς της σύμβασης

α) Όροι προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που ισχύουν στον κλάδο και δεν τροποποιούνται ρητά με την σύμβαση αυτή διατηρούνται σε ισχύ.

β) Αποδοχές καταβαλλόμενες που τυχαίνει να είναι υψηλότερες από τις καθοριζόμενες στην παρούσα Σ.Σ.Ε, διατηρούνται σε ισχύ.

γ) Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε αρχίζει την 01.01.2015.