«ΣΣΕ (2.1.2017) Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρολογικών Καταστημάτων μελών της ΠΟΣΕΗ»

«ΣΣΕ (2.1.2017) Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρολογικών Καταστημάτων μελών της ΠΟΣΕΗ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2.1.2017) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρολογικών Καταστημάτων μελών της ΠΟΣΕΗ όλης της χώρας.»

(Π. Κ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν.  Αλληλ. 1/20.1.2017)

 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα 2 Ιανουαρίου 2017 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας,

2. Διαμαντής Κασαπίδης Πρόεδρος και Αλέξανδρος Κουζούλογλου, Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ),

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγοι, εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι 1ης ομάδος και 2ης ομάδος, Α΄ ειδικότητος καθώς και οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι και οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι Γ΄ ειδικότητος (φωτοβολταϊκά) των κατηγοριών του Ν. 3982/2011 και του ΠΔ 108/2013 όπως ισχύει σήμερα, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες και επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της ΠΟΣΕΗ.

Άρθρο 2

Βασικοί μισθοί

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις -  μέλη της ΠΟΣΕΗ όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2015 βάσει της από 14 Οκτωβρίου 2015 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 10/26-10-2015) διαμορφώνονται από 01/01/2017 ως εξής:

1. Ο βασικός μισθός του αδειούχου ηλεκτρολόγου ορίζεται σε 817,16 €.

2. Ο βασικός μισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου ορίζεται σε 857,00 €.

3. Ο βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδος ορίζεται σε 902,15 €.

4. Ο βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης  ομάδος ορίζεται σε 902,15 €.

Άρθρο 3

Επιδόματα

3.1. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Το χορηγούμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας με βάση την από 14/10/2015 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 10/26-10-2015), μειώνεται από 20% σε 10% υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς.

3.2. Επίδομα σπουδών ΤΕΙ

Το επίδομα ΤΕΙ στους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους 2ης ομάδος (Α΄ ειδικότητος) διαμορφώνεται στα 35€.

3.3. Λοιπά επιδόματα

Τα λοιπά επιδόματα που χορηγούνται στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ και προβλέπονται από τις όμοιες ΣΣΕ προηγουμένων ετών, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται με την παρούσα ΣΣΕ.

Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις

4.1 Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

4.2 Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και διατηρούνται.

4.3 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει 01/01/2017 και λήγει 31/12/2017.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ