«Ένταξη Εμμίσθων Δικηγόρων στον ΕΦΚΑ»

«Ένταξη Εμμίσθων Δικηγόρων στον ΕΦΚΑ»

«Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-Τομέα ΤΑΝ.»

(Εγκ. 28 ΕΦΚΑ/2017)

 

 

 

Το κείμενο της Εγκυκλίου εδώ