«Ο νέος Νόμος 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τεύχος Α΄ της 17.1.2018)»

«Ο νέος Νόμος 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τεύχος Α΄ της 17.1.2018)»

«Ο νέος Νόμος 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τεύχος Α΄ της 17.1.2018)»

 

 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, στον νέο Νόμο προβλέπονται τα εξής:

►  1. Καταργούνται  τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας. Συνιστάται ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο ΜΕΡΟΣ Α΄ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄, στα άρθρα 1 και επόμενα.

►  2. Στο ΤΜΗΜΑ Β΄, άρθρο 167 περιλαμβάνονται «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ»

►  3. Στο ΤΜΗΜΑ Γ΄ (άρθρα 176 επόμενα) περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας για την κατάταξη των πιστωτών, καθώς και τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικος για την συρροή υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη. Επίσης ρυθμίσεις σχετικές με τον θεσμό της ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 178 και επόμενα), καθώς για την Αναγκαστική Εκτέλεση και τους Πλειστηριασμούς (άρθρο 207 και επόμενα).

*  * *

►  4. Στο ΤΜΗΜΑ Δ΄ περιλαμβάνονται διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

  • Στο άρθρο 211 προβλέπεται προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1264/82    σχετικά με την λήψη αποφάσεως κηρύξεως απεργίας. Στο άρθρο 8 (παρ. 1 και 2) ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο 8

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η συνέλευση των μελών της συνδικαλιστικής Οργάνωσης συγκαλείται κατά τους όρους των άρθρων 95 και 96 του ΑΚ και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, εκτός αν κατά το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της.

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 ΑΚ όπως και κάθε άλλης διατάξεως με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία και εφ’ όσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση, κατά τις συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την  πρώτη συζήτηση, συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την δεύτερη συνέλευση, συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες τρίτη, κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών».

Στο ανωτέρω κείμενο προστίθεται νέο εδάφιο (τέταρτο) ως εξής: «Ειδικά για την συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.»

Σημειώνουμε ότι διατάξεις για την κήρυξη απεργίας (πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις ευρύτερης περιφέρειας κ.λπ.) περιέχει και το  άρθρο 20 του Ν. 1264/82.

  • Με το άρθρο 212 ερμηνεύεται αυθεντικώς το άρθρο 34 του ΑΝ 1846/51 σχετικά με με το εργατικό ατύχημα.

Στο άρθρο 34 παρ. 2 του ΑΝ 1846/51 (Κεφ. ΙΑ «Εργατικόν ατύχημα και επαγγελματική νόσος») ορίζονται τα εξής:

«2. Εάν δια δικαστικής αποφάσεως βεβαιούται ότι το ατύχημα εν τη εκτελέσει της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής οφείλεται εις δόλον του εργοδότου ή του υπ’ αυτού προστηθέντος προσώπου, ο εργοδότης υποχρεούται όπως καταβάλη:

α) Εις το ΙΚΑ πάσαν την δαπάνην τούτου, την προκληθείσαν εκ της λόγω του ατυχήματος χορηγήσεως παροχών και

β) Εις τον παθόντα ή εν περιπτώσει θανάτου τούτου εις τα κατά το άρθρον 28 πρόσωπα, την διαφοράν μεταξύ του ποσού της κατά τον Αστικόν Κώδικα ανηκούσης αυτοίς αποζημιώσεως και του ολικού ποσού των κατά τον παρόντα νόμον χορηγητέων αυτοίς παροχών.

Δια κανονισμού ορισθήσεται ο τρόπος υπολογισμού των εν εδαφίω α΄ της παραγράφου ταύτης δαπανών.» (Πρόκειται για την ΑΥΕ 51476/54 (ΦΕΚ 172Β΄/1954).

  • Με το άρθρο 213 αντικαθίσταται το άρθρο 27 του ΠΔ 246/2006 (Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των ΚΤΕΛ ΑΕ και των ΚΤΕΛ του Ν. 2963/2001 (ΔΕΝ 2007 σελ. 55) το οποίο αφορά «Έντυπα, βιβλία και στοιχεία δρομολογίων».

Καθιερώνεται η υποχρέωση καταχωρίσεως στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπ. Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ) «των υπερωριών του προσωπικού, μηνιαίου πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού κινήσεως και των ημερησίων στοιχείων προσωπικού και δρομολογίων για κάθε λεωφορείο».

Παρέχεται εξουσιοδότηση εκδόσεως αποφάσεως του Υπ. Εργασίας με την οποία θα καθορίζεται η διαδικασία καταχωρίσεως, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως. Η ισχύς της διατάξεως αρχίζει από την δημοσίευση της εν λόγω αποφάσεως.

Με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου (213) καθιερώνεται για τους ιδιοκτήτες των Τουριστικών Λεωφορείων η υποχρέωση να καταχωρίζουν στην ΕΡΓΑΝΗ τα στοιχεία που προβλέπονται στην ΥΑ 51266/2955/75 και τις ισχύουσες διατάξεις.

Η ΥΑ 51266/75 (ΔΕΝ 1976 σελ. 42) αφορά «Καθορισμό των ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών Λεωφορείων αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)».

Και η ισχύς της διατάξεως της παρ. 2 (Τουριστικά Λεωφορεία) αρχίζει από την δημοσίευση της αποφάσεως για την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση.

  • Με το άρθρο 214 θεσπίζεται «επίδομα παιδιού», καταβαλλόμενο από 1.1.2018, καταργουμένων των διατάξεων του Ν. 4093/12 παρ. ΙΑ2 (ΔΕΝ 2012 σελ. 1393 επ.) και του άρθρου 40 του Ν. 4141/2013 (ΔΕΝ 2013 σελ. 497(499). Το άρθρο 40 επιγράφεται «Ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων», ενώ η ΥΠΟΠ. ΙΑ2, «ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ». Για το επίδομα αυτό βλ. Αλληλογραφία ΔΕΝ 2014, τεύχος 1639 σελ. 77-78.

Σχετικώς εξεδόθη η ΥΑ Γ.Π./Δ22/11/2705/2018 (ΦΕΚ 57/Β/2018)για την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση.

Το άρθρο 215 αφορά πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία.

Σχετικώς εξεδόθη η ΥΑ Δ12/2738/36/2018 (ΦΕΚ 57/Β/2018).

* * *

►  5.  Στο άρθρο 244 ρυθμίζονται θέματα για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή-κουρέα και του τεχνίτη περιποιήσεως χεριών-ποδιών. Το άρθρο 245 αφορά το ωράριο των εκπαιδευτικών των σχολείων πρωτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως.

►  6. Το άρθρο 257 αφορά το «Ωράριο Λειτουργίας των Φαρμακείων». Στην παρ. 2 ορίζεται ότι στο προσωπικό των φαρμακείων που εργάζεται κατά τον χρόνο διημερεύσεως ή διανυκτερεύσεως τουλάχιστον επί πέντε ώρες, χορηγείται πλήρης ανάπαυση την επομένη ημέρα. «Το τμήμα του χρόνου εργασίας που παρέχεται σε διημέρευση ή διανυκτέρευση και που δεν συμψηφίζεται με τον χρόνο ανάπαυσης του προηγουμένου εδαφίου θεωρείται ως υπερωριακή εργασία και εφαρμόζονται γι’ αυτό οι ισχύουσες διατάξεις για την αμοιβή υπερωριακής εργασίας». Σημειώνουμε ότι η διάταξη αυτή για την υπερωρία φαίνεται ακατάληπτη. Ενδεχομένως αφορά την απασχόληση πέρα των 5 ωρών που δεν καλύπτεται από την ανάπαυση της επομένης ημέρας.

► 7. Στο άρθρο 344 ορίζεται ότι ιδρύεται Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών (ΜΠΑΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου που απασχολείται σε αρχαιολογικά έργα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ορίζεται επίσης ότι από 1.1.2020 η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου διενεργείται αποκλειστικά μέσω του μητρώου.

►  8. Με το άρθρο 395 συνιστάται Διεύθυνση Χορηγήσεως Συντάξεων Δημοσίου Τομέως στον ΕΦΚΑ.

Τό άρθρο 396 αφορά Επιτροπή αξιολογήσεως επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το προσωπικό Δημοσίου (Ν. 4354/15 – ΔΕΝ 2016 σελ. 35).

►  9. Το άρθρο 397 αφορά τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.