«Ο βάσιμος λόγος καταγγελίας και το Έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ»

«Ο βάσιμος λόγος καταγγελίας και το Έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ»

Εγγρ. 26100/98/7.6.3019 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης «Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ' εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 48 του ν.4611/2019 (Α' 73)»

 

 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 48 του ν.4611/2019 (Α' 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», και δεδομένου ότι, διαπιστώνεται η ανάγκη της ομαλής μετάβασης και προσαρμογής της αγοράς εργασίας στις νέες διαδικασίες, σας ενημερώνουμε ότι, κατά την τακτική διακοπή την Τετάρτη 12.6.2019, θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στο Έντυπο Ε6 - Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση). Συγκεκριμένα, προστίθεται νέο πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ο οποίος θα επιλέγεται από μία λίστα τιμών που θα δίνει τρεις επιλογές, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (Α' 5) ως εξής:

«1. Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας,

2.  Συμπεριφορά του εργαζομένου και

3.  Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης.»

Σημ. ...Όταν οι τεχνικοί προκαταλαμβάνουν τους νομικούς και την κρίση τους... Η διάταξη του άρθρου 48 του Ν. 4611/2019 δεν επιβάλλει να προσδιορίζεται στην καταγγελία ο βάσιμος λόγος. Κατά την διάταξη, για το κύρος απαιτείται «να οφείλεται η καταγγελία σε βάσιμο λόγο». Ορίζεται ότι «σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης και απόδειξης ... φέρει ο εργοδότης