«Υποβολή εντύπων στο «ΕΡΓΑΝΗ» - Η Απόφαση και η Εγκύκλιος»

«Υποβολή εντύπων στο «ΕΡΓΑΝΗ» - Η Απόφαση και η Εγκύκλιος»

«Υποβολή εντύπων στο «ΕΡΓΑΝΗ» - Η Απόφαση και η Εγκύκλιος»

 

 

 

 

 

Αποφ. οικ.29147/Δ 1.10258/2019 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης «Eπανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).»

(ΦΕΚ 2639, τεύχος Β΄ της 28.6.2019)

Ολόκληρη η Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ


Εγκ. 30294/Δ1.10558/2019 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης «Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 29147/Δ1.10258/27-6-2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 2639).»

► Ολόκληρη η Εγκύκλιος όπως αναρτήθηκε εδώ