«Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων»

«Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων»

ΓΕ Ε40/173/14.3.2014

«Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 & 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων»

 

 

ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 14/2013 Εγκ. και τα υπ. αριθμ. Ε40/10/2014, Ε40/11/2013, Ε40/120/2014 Γεν. Έγγραφά μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων και προκειμένου να διευκολυνθούν οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή των Α.Π.Δ. και λόγω των δυσχερειών που πρόεκυψαν κατά τη διαδικασία προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων για την ένταξη των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., Τ.Α.Π.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., στην Α.Π.Δ. του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., μισθολογικής περιόδου 12/2013 και εντεύθεν, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφάσισε την εκ νέου παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (εκτός Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 & 1/2014 μέχρι 28/3/2014. (Νέα παράταση δεν πρόκειται να δοθεί).

Επισημαίνεται ότι για τους εργοδότες Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. η υποβολή της Α.Π.Δ., μισθολογικής περιόδου 12/2013 παραμένει μέχρι 31/3/2014 (Γ.Ε Ε40/120/2014).

Η παραπάνω παράταση δεν αφορά την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο οριζόμενων προθεσμιών