«Τρεις Νέες Σημαντικές Αποφάσεις: Ηλεκτρονική Υποβολή-ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ-Μέτρα Στήριξης» (Upd 15.6.2020)

«Τρεις Νέες Σημαντικές Αποφάσεις: Ηλεκτρονική Υποβολή-ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ-Μέτρα Στήριξης» (Upd 15.6.2020)

 

 

 

 

 

1. Η με αριθμό ΦΕΚ 2273 Β Υπουργική Απόφαση (Έντυπα ΕΡΓΑΝΗ – Νέο έντυπο ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»), τα κυριότερα  σημεία της οποίας είναι τα εξής :

  • Έως και σήμερα (15.6.2020), ισχύει η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωρία  πριν την πραγματοποίησή τους, και, αντίστοιχα, έως και σήμερα (15.6.2020), δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης των εντύπων Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης και Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
  • Για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωρία που πραγματοποιήθηκε από την 1η.6.2020 μέχρι χθες (14.6.2020) ή θα πραγματοποιηθεί σήμερα (15.6.2020), ο εργοδότης υποχρεούται να προβεί σε συγκεντρωτική γνωστοποίηση στο «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2020. Η γνωστοποίηση αυτή θα γίνει μέσω των προσωρινών εντύπων ειδικού σκοπού «Έντυπο 4 - Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού», «Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης - Έντυπο Ειδικού Σκοπού» και «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού». Τα συγκεκριμένα προσωρινά έντυπα θα παύσουν να ισχύουν από την 11.7.2020.
  • Από αύριο (16.6.2020) και εξής, επανέρχεται το προϊσχύον καθεστώς. Ειδικότερα, επανέρχεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωρία  πριν την πραγματοποίησή τους, με καταχώρηση των ανωτέρω στα έντυπα Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης και Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που θα ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καλούνται, ανά μήνα, εκκινώντας από σήμερα (15.6.2020), να προαναγγείλουν το διάστημα του μηνός για το οποίο θα κάνουν χρήση του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση στο ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δηλώνοντας επίσης στο ίδιο έντυπο κατά την Α΄ Φάση Υποβολής: α) τα στοιχεία της επιχείρησης-εργοδότη, β) το μήνα ένταξης στο μηχανισμό γ) τα στοιχεία των εργαζομένων τους για τους οποίους προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, δ) το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας/εβδομάδα), ε) το ωράριο μειωμένης απασχόλησης/εβδομάδα*. Οι ίδιες ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να συμπληρώσουν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά τη Β΄ Φάση Υποβολής, εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα από το μήνα ένταξης: α) Τις μηνιαίες μικτές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α΄ Φάση εργαζομένων με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, β) τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α΄ Φάση εργαζομένων, γ) τις καταβαλλόμενες αποδοχές κατά το μήνα ένταξής τους με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας στους δηλωθέντες κατά την Α΄ Φάση εργαζομένους, δ) τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ και την Τράπεζα πληρωμής μισθοδοσίας του δικαιούχου-εργαζομένου.

*Υπενθυμίζουμε ότι για το ωράριο μειωμένης απασχόλησης που θα ισχύσει από 16.6.2020, θα πρέπει να έχει υποβληθεί σχετικός πίνακας Ε4 πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους που θα ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Για τους εργαζόμενους που θα ενταχθούν στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από σήμερα (15.6.2020), η μειωμένη απασχόλησή τους την 15.6.2020 θα αποτυπωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού «Έντυπο 4 - Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού», κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2020.

2. Η με αριθμό ΦΕΚ 2274 Β Κοινή Υπουργική Απόφαση (Πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»), τα κυριότερα  σημεία της οποίας είναι τα εξής* :

  • Δεν εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης καθώς και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή** (Κεφ. Α, άρθρο 2§3 της ΚΥΑ).
  • Για την ένταξη στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», από την 15.6.2020 και εξής, για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού, απαιτείται:

Α) Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από την επιχείρηση – εργοδότη στην ΑΑΔΕ για την έγκριση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Η δήλωση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα my Business Support της ΑΑΔΕ και με αυτήν δηλώνονται τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης – εργοδότη, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής του στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Κεφ. Α, άρθρο 7, Α, Ι, 1 της ΚΥΑ)***.

Β)  Υποβολή αίτησης/δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για ένταξη στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

Η συγκεκριμένη αίτηση/δήλωση υποβάλλεται σε δύο Φάσεις (Κεφ. Α, άρθρο 7, Α, ΙΙ της ΚΥΑ).

Κατά την πρώτη Φάση, η επιχείρηση – εργοδότης, αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης στην ΑΑΔΕ και πριν την εφαρμογή του νέου μειωμένου ωραρίου εργασίας, υποβάλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ανά μήνα****, εκκινώντας από σήμερα (15.6.2020), το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με το οποίο προαναγγέλλει το διάστημα του μηνός για το οποίο θα κάνει χρήση του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση, δηλώνοντας επίσης στο ίδιο έντυπο: τα στοιχεία της επιχείρησης-εργοδότη,  το μήνα ένταξης στο μηχανισμό, τα στοιχεία των εργαζομένων του για τους οποίους προβαίνει σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας/εβδομάδα), το ωράριο μειωμένης απασχόλησης/εβδομάδα (Κεφ. Α, άρθρο 7, Α, ΙΙ, Α’ ΦΑΣΗ της ΚΥΑ και Κεφ. Α, άρθρο 7, Β§2  της ΚΥΑ)*****.

Κατά τη δεύτερη Φάση, η επιχείρηση – εργοδότης, εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα από το μήνα ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», υποχρεούται να συμπληρώσει στο ίδιο ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», τις μηνιαίες μικτές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α΄ Φάση εργαζομένων με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α΄ Φάση εργαζομένων, τις καταβαλλόμενες αποδοχές κατά το μήνα ένταξής τους με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας στους δηλωθέντες κατά την Α΄ Φάση εργαζομένους, τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ και την Τράπεζα πληρωμής μισθοδοσίας του δικαιούχου-εργαζομένου (Κεφ. Α, άρθρο 7, Α, ΙΙ, Β’ ΦΑΣΗ της ΚΥΑ).

  • Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των επιχειρήσεων-εργοδοτών από την ΑΑΔΕ, τότε η αίτηση/ δήλωση των επιχειρήσεων - εργοδοτών για την ένταξή τους στον Μηχανισμό στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θεωρείται ως μη γενόμενη και οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν με μειωμένο ωράριο (Κεφ. Α, άρθρο 7, Α, Ι, 5 της ΚΥΑ).

*Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της ΚΥΑ αποτελεί επανάληψη των όσων περιλαμβάνονται στο άρθρο 31 του Ν. 4690/2020, στο παρόν σημείωμα επισημαίνονται μόνον νέες ρυθμίσεις.

** Στην περίπτωση εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, εάν ο εργοδότης τους υποβάλει αίτηση/δήλωση για την ένταξή τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στον Μηχανισμό και εφεξής (Κεφ. Α, άρθρο 7, Α, ΙΙ, δ της ΚΥΑ) .

*** Τα οικονομικά-φορολογικά στοιχεία διασταυρώνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία και βεβαιώνει το δικαίωμα υπαγωγής της επιχείρησης-εργοδότη στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων ένταξης στον Μηχανισμό, από την ΑΑΔΕ, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης υποβολής της αίτησης/δήλωσης από τις επιχειρήσεις - εργοδότες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και κατόπιν της αποστολής των σχετικών αρχείων από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις-εργοδότες ενημερώνονται για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από την ΑΑΔΕ (Κεφ. Α, άρθρο 7, Α, Ι, 2,3,4 της ΚΥΑ).

**** Κατ' εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του Μηχανισμού η διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό, όπως περιγράφεται στην ΚΥΑ, αφορά στο χρονικό διάστημα 15/6/2020-30/6/2020 (Κεφ. Α, άρθρο 7, Β§1  της ΚΥΑ).

***** Για το ωράριο μειωμένης απασχόλησης που θα ισχύσει από 16.6.2020, θα πρέπει να έχει υποβληθεί σχετικός πίνακας Ε4 πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους που θα ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Κεφ. Α, άρθρο 7, Α, ΙΙ, τελευταίο εδάφιο της Α΄Φάσης της ΚΥΑ). Για τους εργαζόμενους που θα ενταχθούν στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από σήμερα (15.6.2020), η μειωμένη απασχόλησή τους την 15.6.2020 θα αποτυπωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού «Έντυπο 4 - Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού», κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2020.

3. Η με αριθμό ΦΕΚ 2275 Β Κοινή Υπουργική Απόφαση (Τροποποίηση του Παραρτήματος της εφαρμοστικής της ΠΝΠ 1.5.2020 ΚΥΑ), με την οποία :

  • Αντικαθίσταται ο Πίνακας – Παράρτημα της υπ΄ αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1779 Β), η οποία εκδόθηκε για την εφαρμογή της ΠΝΠ 1.5.2020. Ο Πίνακας αυτός περιλαμβάνει επιχειρήσεις – εργοδότες οι οποίοι δύνανται να προβαίνουν σε παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του προβλεπομένου και σε οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό μικρότερο του προβλεπομένου στην εν λόγω ΚΥΑ.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

 

* * *

1. Αποφ. 22804/Δ1.7772/2020 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β' 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

(ΦΕΚ 2273, τεύχος Β΄ της 14.6.2020)

 

► Η Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

 


 

2. Αποφ. οικ.23103/478/2020 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

(ΦΕΚ 2274, τεύχος Β΄ της 14.6.2020)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΦΕΚ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ

► Η Απόφαση όπως επανεκτυπώθηκε στο ΦΕΚ εδώ

 


 

3. Αποφ. οικ. 23101/476/2020 Υπ. Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β' 1779).»

(ΦΕΚ 2775, τεύχος Β΄ της 14.6.2020)

 

► Η Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ