«Τροποποίηση της Αποφ. οικ.16486/500/2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1775).»