«Περί Υπερωριών»

«Περί Υπερωριών»

«Περί Υπερωριών»

(Σχόλιο του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας)

 

 

 

 

1. Με την ΥΑ 26676/790/1.7.2020 (ΦΕΚ 2879, τεύχος Β΄ της 16.7.20) καθορίζονται τα ανώτατα όρια υπερωριών για τις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο του 2020.

Το όριο καθορίζεται σε 48 ώρες, αριθμός ωρών ίσος με εκείνον του Α΄ εξαμήνου 2020 (ΥΑ 902/34/2020 – ΔΕΝ 2020, τεύχος 1758 σελ. 174).

2. Κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του ΝΔ 515/70, ανώτατο όριο της ημερησίας  υπερωριακής απασχολήσεως για τις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις είναι οι τρεις (3) ώρες.

Στις Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες ανήκουν από πλευράς ωραρίου και οι Τεχνικές Επιχειρήσεις (αρθρ.1 της Διεθνούς Συμβάσεως, κυρωθείσης με τον Ν. 2990/22 – ΔΕΝ 2010, τεύχος 1559 σελ. Π 89).

3. Η αναγγελία της υπερωριακής απασχολήσεως στο ΕΡΓΑΝΗ γίνεται με το Έντυπο Ε8, πριν από την έναρξη πραγματοποιήσεως της υπερωρίας. Τα κανονικά έντυπα του ΕΡΓΑΝΗ έχουν τεθή εκ νέου εις εφαρμογήν από 16.6.2020 (ΥΑ 20788/20 – ΔΕΝ 2020 σελ. 952).

4. Υπ’ όψιν ότι με το άρθρο 15ο της ΠΝΠ 14.3.2020 (ΔΕΝ 2020, τεύχος 1760 σελ. 439 – εκυρώθη με τον Ν. 4682/20 – ΔΕΝ 2020 σελ. 561) ορίζεται ότι «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού, η έκλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπ. Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνη τους έξη μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσης (δηλαδή μέχρι 14.9.2020), επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχολήσεως των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση εγκρίσεως του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του ΑΣΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 ΝΔ 264/73. Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνη τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις».

Η ανωτέρω διάταξη δεν κάνει διάκριση, ούτε ως προς το είδος των επιχειρήσεων-εργοδοτών, ούτε ως προς το είδος των διατάξεων που προβλέπουν νόμιμα ανώτατα όρια υπερωριών.

Συνεπώς έχει εφαρμογή και για τις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις.