«Επιπλέον Διευκρινίσεις για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

«Επιπλέον Διευκρινίσεις για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Εγκ. οικ. 29408/682/2020 Υπ.εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β' 2274)»

 

 

 

 

 

 

Α) Επισυνάπτεται νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με την οποία παρέχονται επιπλέον διευκρινίσεις για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Ειδικότερα, για τη συμπλήρωση της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», αναφορικά με τη Β’ ΦΑΣΗ, αποσαφηνίζονται οι έννοιες «μικτές μηνιαίες αποδοχές με πλήρη απασχόληση», «καθαρές αποδοχές, που θα καταβάλλονταν στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στον Μηχανισμό, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση» και «καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στον Μηχανισμό που αφορούν τις μειωμένες ώρες εργασίας του».

Επίσης, διευκρινίζεται ότι κατά τη δήλωση των χρονικών διαστημάτων ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α ΦΑΣΗ) δεν συμπεριλαμβάνονται διαστήματα που οι εργαζόμενοι δεν αμείβονται από τον εργοδότη όπως για παράδειγμα όταν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ. λ. π.

Τέλος, παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα προς διευκόλυνση συμπλήρωσης της Β΄ΦΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Β) Επισημαίνουμε ότι με σχετική ανακοίνωση στην πρώτη σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, παρατείνεται έως τις 27.7.2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας (δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις) για τον μήνα Ιούνιο.

* * *

► Η Εγκύκλιος οικ. 29408/682/2020 εδώ