«Ασφαλιστικές εισφορές και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - Παράταση αναστολής συμβάσεων σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις»

«Ασφαλιστικές εισφορές και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - Παράταση αναστολής συμβάσεων σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις»

Ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις.»

(ΦΕΚ 148, τεύχος Α΄ της 31.7.2020)

 

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας  Ο Ν. 4714/2020, τα άρθρα 122 και 123 του οποίου αναφέρονται στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, στην περίπτωση ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», και το άρθρο 124 του οποίου θεσπίζει τη δυνατότητα επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανήκουν στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του Ν. 4714/2020, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.

* * *

► Ο Ν. 4714/2020 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ