«Τα βασικώτερα σημεία της ΚΥΑ για τις Ευπαθείς Ομάδες»

«Τα βασικώτερα σημεία της ΚΥΑ για τις Ευπαθείς Ομάδες»

«Τα βασικώτερα σημεία της ΚΥΑ για τις Ευπαθείς Ομάδες»

(Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας)

 

 

 

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, η από 30.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4262 Β΄), η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής και το χρόνο ισχύος των περιπτώσεων β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου*, όπως ισχύει, για τις «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα.

Κατά τη γνώμη μας, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα :

  1. Προβλέπεται ότι ο εργαζόμενος οφείλει να προσκομίσει το σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή του αιτήματος για τηλεργασία (και όχι εκ των προτέρων) – (άρθρο 2§Α3).
  1. Προβλέπεται ότι, εάν η παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας δεν καθίσταται εφικτή, ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει και τη δυνατότητα της πρόσκαιρης απασχόλησης του εργαζόμενου‐ αιτούντα σε άλλη θέση εργασίας, ενώ ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την σχετική πρόταση του εργοδότη, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη του (άρθρο 2§Α5).
  1. Διευκρινίζεται ότι ως «κοινό» νοούνται τα άτομα που δεν είναι ενταγμένα στο πάγιο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης (άρθρο 2§Α5).
  1. Η αναστολή της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη μπορεί να εφαρμοσθεί μόνον στην περίπτωση εργαζομένων, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις :
  • Οι εργαζόμενοι να ανήκουν στην κατηγορία των «Ατόμων Υψηλού κινδύνου» **.
  • Οι εργαζόμενοι να έχουν υποβάλει αίτηση προς τον εργοδότη τους για παροχή τηλεργασίας ***
  1. Πριν τη θέση της σύμβασης εργασίας σε αναστολή, ο εργοδότης οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον εργαζόμενο που η σύμβασή του πρόκειται να τεθεί σε αναστολή για τους λόγους αδυναμίας, αφενός, αποδοχής του αιτήματός του να τηλεργασθεί και, αφετέρου, ανάθεσης άλλων καθηκόντων, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το κοινό (άρθρο 2§Α6).
  1.  Όλα τα προβλεπόμενα στη νέα ΚΥΑ μέτρα ισχύουν έως 31.12.2020 (άρθρο 6 της ΚΥΑ).

Στις περιπτώσεις (β) έως και (ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι :

«β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των οριζομένων στις περ. (β) και (γ), ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.

ε) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ. (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020».

**  Για τους εργαζόμενους που ανήκουν στην κατηγορία των «Ατόμων ενδιαμέσου κινδύνου» δεν παρέχεται η δυνατότητα να τεθεί η σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή (βλ. τη διατύπωση του άρθρου 2 § Β της ΚΥΑ,  τον τίτλο και τη ρητή διατύπωση του άρθρου 3 της ΚΥΑ και το άρθρο 5 § Α1α της ΚΥΑ).

***  Το ότι δεν μπορούν να υπαχθούν στο μέτρο της αναστολής εργαζόμενοι που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχουν υποβάλει αίτημα για τηλεργασία (είτε επειδή η εργασία τους δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, είτε επειδή δεν επιθυμούν να υποβάλουν το σχετικό αίτημα), προκύπτει, κατά τη γνώμη μας, από τη διατύπωση του άρθρου 2 § Α6 της νέας ΚΥΑ (το οποίο προϋποθέτει και την εξάντληση της δυνατότητας του εργοδότη να αποδεχθεί αίτημα του εργαζόμενου για τηλεργασία), από τη διατύπωση του άρθρου 2 § Γ (το οποίο, μολονότι αναφέρεται στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν υποβάλει αίτημα για τηλεργασία, δεν παραπέμπει στη δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου της αναστολής), από τη διατύπωση του άρθρου 3 (το οποίο αναφέρει ότι ο εργοδότης θέτει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας «για το χρονικό διάστημα που αιτείται ο εργαζόμενος» - Βάσει των διατάξεων, ο εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί μόνον την απασχόλησή του εξ αποστάσεως και όχι την αναστολή της σύμβασης εργασίας του), από τη διατύπωση του άρθρου 5 § Α1β (όπου, ως στοιχείο της υπεύθυνης δήλωσης που πρέπει να υποβληθεί από τον εργοδότη ο οποίος θέτει εργαζόμενο σε αναστολή, προβλέπεται και η αναφορά ότι δεν ήταν δυνατό να αποδεχθεί το αίτημα του εργαζόμενου να τηλεργασθεί, κατά το άρθρο 2 § Α4). 

 

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος