«Η Εορτή του Αγίου Δημητρίου (26/10) και η Θεσσαλονίκη»

«Η Εορτή του Αγίου Δημητρίου (26/10) και η Θεσσαλονίκη»

«Η Εορτή του Αγίου Δημητρίου (26/10) και η Θεσσαλονίκη»

(Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας)

 

 

 

Σε σχετική Ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και κατά το τρέχον έτος 2020, αναφέρεται ότι:

«Ισχύει η Απόφαση της πρώην Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1558, τεύχος Β΄ της 15/11/2005-Κανονιστική Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης 22/οικ.13248/21.10.2005), η οποία δεν έχει ανακληθεί έως σήμερα, για τον ορισμό της 26ης Οκτωβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας για τα Εμπορικά Καταστήματα».

 

Το κείμενο της αποφάσεως αυτής έχει ως εξής (Βλ. και στο ΔΕΝ 2005, τεύχος 1462 σελ. 1689):

 

ΑΠΟΦ. 22/οικ.13248/2005 Νομάρχου Θεσσαλονίκης «Ορισμός της 26ης Οκτωβρίου, Επετείου της απελευθερώσεως της πόλεως Θεσσαλονίκης, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας».

(ΦΕΚ 1558, τεύχος Β' της 11.11.2005)

Έχοντας υπ' όψη:

(...) 3. Τις διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2639/98 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων - Σύσταση Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΒΔ 748/ 66 «Περί κωδικοποιήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας».

4. Τις διατάξεις των ΒΔ 711/70 και 193/72, με τις οποίες μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα στους Νομάρχες να ορίζουν μέχρι πέντε εορτές το έτος ως ημέρες υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας, εφ' όσον πρόκειται για τοπικές αργίες.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων».

6. Το γεγονός ότι η 26η Οκτωβρίου τυγχάνει επέτειος της απελευθερώσεως της πόλεως Θεσσαλονίκης (ΒΔ 157/69).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1561/85 «Ρυθμιστικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε:

Α) Ορίζουμε την 26η Οκτωβρίου, Επέτειο της απελευθερώσεως της πόλεως Θεσσαλονίκης, ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τους μισθωτούς όλων των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές και οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (τέως Δήμου Θεσσαλονίκης), ήτοι τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Ευόσμου, Καλαμαριάς, Νεαπόλεως, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τριανδρίας, Μενεμένης, Ελευθερίου - Κορδελιού, Αγίου Παύλου, Νέας Ευκαρπίας, Πυλαίας και Πανοράματος και την Κοινότητα Πεύκων.

Β) Εξαιρούνται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ΒΔ 748/66.

Γ) Η απόφασή μας αυτή ισχύει από 26.10.2005.

Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου 2005

* * *

Πράγματι, η ανωτέρω απόφαση δεν έχει ανακληθή και ανέφερε ότι «ισχύει από 26-10-2005», πλην όμως ίσχυε μόνον για το έτος 2005, αφού το έτος 2006 εξεδόθη άλλη απόφαση ( 22/3923/06) του Nομάρχη Θεσσαλονίκης η οποία ώριζε ότι «ισχύει για την 26-10-2006». H τελευταία απόφαση πού εξεδόθη από τον Nομάρχη Θεσ/νίκης ήταν η υπ’ αρ. 16/Γ/8338/2010 (ΔEN 2010 σελ. 1460).

Οι ανωτέρω αποφάσεις είχαν εκδοθή νομίμως κατ’ εξουσιοδότησιν του άρθρου 15 παρ. 8 του N. 2639/98 (ΔEN 1998 σελ. 1174).

Tο άρθρο αυτό κατηργήθη μέ το άρθρο 33 παρ. 14 του N. 3996/11 (ΔEN 2011 σελ. 1090) και συνεπώς, έκτοτε, δεν υπάρχει εξουσιοδότηση προς έκδοσιν αποφάσεων «περί ορισμού και άλλων εορτών... ως ημερών υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας».

H εορτή της 26ης Οκτωβρίου δεν ανήκει στις εξαιρέσιμες αργίες, για τις οποίες και μόνον, από το άρθρο 2 του N.Δ. 3755/57, όπως έχει τροποποιηθή (βλ. σχετ. Αλληλ. ΔΕΝ 2020, τεύχος 1766 σελ. 1460) ορίζεται ότι α) στους αμειβομένους με ημερομίσθιο καταβάλλεται το ημερομίσθιό τους παρά το ότι δεν απασχολούνται (για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτούς) και β) στους απασχολουμένους χορηγείται προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους.

Με την υπ’ αριθμ. 207/82 απόφαση του Eιρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (EEΔ 1983 σελ. 62) είχε γίνει δεκτό ότι το άρθρο 2 του NΔ 3755/57 εφαρμόζεται αναλογικώς και για την 26η Οκτωβρίου και συνεπώς ότι οφείλεται το ημερομίσθιο σε μη απασχοληθέντα και αμειβόμενο με ημερομίσθιο μισθωτό, καθ’ όν χρόνον η επιχείρηση παρέμεινε υποχρεωτικώς κλειστή διότι η ημέρα αυτή εκηρύχθη μέ απόφαση του Nομάρχου ως υποχρεωτική τοπική αργία.

Δεν νομίζουμε ότι η κρίση του Δικαστηρίου αυτού είναι ορθή (βλ. και Mελ. X. Kαρατζά - Π. Mάμμου εις ΔEN 2005 σελ. 1469 επ.).

Ως γνωστόν με τον N. 3852/10 («KAΛΛIKPATHΣ») οι αρμοδιότητες σχετικά με την ανάπαυση κατά Kυριακή και αργίες έχουν μεταφερθή από τους Nομάρχες, στους Περιφερειάρχες (βλ. ΔEN 2010, τεύχος 1569 σελ. 1402).