«2η Τροποποίηση της ΚΥΑ 71342/2020-Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του Κορωνοϊού» (Upd)

«2η Τροποποίηση της ΚΥΑ 71342/2020-Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του Κορωνοϊού» (Upd)

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72687/2020 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Εσωτερικών-Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β' 4899).»

(ΦΕΚ 4999, τεύχος Β΄ της 12.11.2020)

 

Κατά την άποψή μας, πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας στα εξής :

  • Η ΚΥΑ ισχύει από τις 13.11.2020 έως και τις 30.11.2020 και ώρα  06.00 (άρθρο μόνο, τελευταία παράγραφος της ΚΥΑ, σελ. 55500 του ΦΕΚ).
  • Τα όσα ισχύουν ήδη για τη μετακίνηση των πολιτών (βάσει της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342, ΦΕΚ 4899, Β΄, 6.11.2020), αφορούν πλέον μόνον τις μετακινήσεις από τις 05.00 έως τις 21.00.
  • Στην παράγραφο 6 του άρθρου μόνου της ΚΥΑ (σελ. 55500 του ΦΕΚ), προβλέπεται ότι, ειδικώς από τις 21:00 έως τις 5:00, επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών, μεταξύ άλλων, και για μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.
  • Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται πως, για την πιστοποίηση της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, ο εργαζόμενος, πέραν της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του, ό,τι απαιτείται να έχει και κατά την διάρκεια της μετακίνησής του για λόγους εργασίας από τις 05.00 έως τις 21.00, δηλαδή, εναλλακτικά:

- Είτε βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζόμενου (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, η οποία μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.

- Είτε βεβαίωση κυκλοφορίας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ