«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 11.2 έως 1.3.2021» (Σημείωμα-Upd)

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 11.2 έως 1.3.2021» (Σημείωμα-Upd)

Αποφ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/21 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Υφ. στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.»

(ΦΕΚ 534, τεύχος Β΄ της 10.2.2021)

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΦΕΚ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σήμερα η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 (ΦΕΚ 534, Β΄, 10.02.2021).

Τα περιλαμβανόμενα στη συγκεκριμένη ΚΥΑ μέτρα ισχύουν από την Πέμπτη (11.02.2021) μέχρι την 01.03.2021.

Κατ’ εξαίρεση, τα μέτρα που αφορούν, αφενός, τη λειτουργία  των δικαστηρίων, εισαγγελιών, υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων (σελ. 5085 επ. του ΦΕΚ) και, αφετέρου, οι προβλέψεις που αφορούν τις μετακινήσεις των εργαζομένων από και προς την εργασία τους ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (βλ. την ανάλυση κατωτέρω), καθώς και των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών (σελ. 5151 του ΦΕΚ), θα ισχύουν από την Δευτέρα (15.02.2021) μέχρι την 01.3.2021.

Ειδικότερα, κατά την άποψή μας, πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας στα εξής :

ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147, ΦΕΚ 534 Β΄

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ COVID 19 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΠΟ 11.02.2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 01.03.2021

 • Η ΚΥΑ ισχύει από τις 11.02.2021 και ώρα 06.00 έως και την 01.03.2021 και ώρα  06.00 (άρθρο 14 παρ. 1 της ΚΥΑ, σελ. 5166 του ΦΕΚ).
 • Κατ’ εξαίρεση, τα όσα προβλέπονται στο σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 [Λειτουργία δικαστηρίων, εισαγγελιών, υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων (σελ. 5085 επ. του ΦΕΚ)], καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 3 [μετακινήσεις των εργαζομένων από και προς την εργασία τους ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (βλ. την ανάλυση κατωτέρω), καθώς και των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών (σελ. 5151 του ΦΕΚ)], τίθενται σε ισχύ τη Δευτέρα (15.02.2021) – (άρθρο 14 παρ. 4 της ΚΥΑ, σελ. 5166 του ΦΕΚ). Μέχρι τότε, για τα προαναφερθέντα ζητήματα, ισχύουν οι μέχρι χθες ισχύουσες προβλέψεις της προηγούμενης ΚΥΑ [υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378  (ΦΕΚ 454, Β΄, 05.02.2021)].
 • Με το άρθρο 1§1Α της ΚΥΑ (σελ. 5081 του ΦΕΚ), οι περιοχές της Χώρας κατατάσσονται σε τέσσερα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης : α) Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, β) στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (εδώ εντάσσεται, μεταξύ άλλων, και η Περιφέρεια Αττικής), γ) στο επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών (εδώ εντάσσεται, μεταξύ άλλων, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης) και δ) στο επίπεδο επιτήρησης. 
 • Στο στοιχείο 3 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1§1Β της ΚΥΑ πίνακα (σελ. 5084, 5085 του ΦΕΚ), ορίζονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται :

- Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας.

- Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας* και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

- Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό**, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα.

- Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

 • Η παράγραφος 3α του άρθρου 1 της ΚΥΑ (σελ. 5147 έως και 5150 του ΦΕΚ) αναφέρεται στις δραστηριότητες των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται. 
 • Το άρθρο 2 της ΚΥΑ (σελ. 5150 του ΦΕΚ), αναφέρεται στην υποχρέωση χρήσης μάσκας. Ειδικότερα επιβάλλεται μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες ο εργαζόμενος απασχολείται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
 • Στο άρθρο 3§1 της ΚΥΑ (σελ. 5150 του ΦΕΚ), προβλέπεται ως μέτρο πρόληψης ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
 • Στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 3 της ΚΥΑ (σελ. 5150 και 5152-5153 του ΦΕΚ), προβλέπεται ότι από τον περιορισμό κυκλοφορίας εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, και οι μετακινήσεις των πολιτών από και προς την εργασία τους ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
 • Στις, κατ’ εξαίρεση, μετακινήσεις των εργαζομένων από και προς την εργασία τους ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, από τις 15.02.2021 μέχρι την 01.03.2021 ***, καθώς και στα έγγραφα με τα οποία απαιτείται να είναι εφοδιασμένοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, αναφέρονται οι παράγραφοι 3, 3β και 3δ του άρθρου 3 της ΚΥΑ (σελ. 5151 του ΦΕΚ). Ειδικότερα :

Ο εργαζόμενος, πέραν της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του, εναλλακτικά :

- Είτε βεβαίωση κίνησης εργαζόμενου (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η συγκεκριμένη βεβαίωση παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης (παράγραφος 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ). Η βεβαίωση κίνησης εργαζόμενου (βεβαίωση τύπου Α) μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr (παράγραφος 3β του άρθρου 3 της ΚΥΑ).

- Είτε βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση. Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του (παράγραφος 3β του άρθρου 3 της ΚΥΑ).

 • Η βεβαίωση κίνησης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών (παράγραφος 3β του άρθρου 3 της ΚΥΑ).
 • Βεβαίωση κίνησης δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί σε εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας. Τυχόν ήδη χορηγηθείσες βεβαιώσεις κίνησης σε πρόσωπα που δεν προσέρχονται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελούν σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας παύουν να ισχύουν από τις 15.2.2021 (παράγραφος 3δ του άρθρου 3 της ΚΥΑ).
 • Στο άρθρο 4 της ΚΥΑ (σελ. 5153 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή ειδικώς α) στην περίπτωση της Αττικής, εκτός των ορίων της Περιφέρειας και β) στην περίπτωση των υπόλοιπων περιοχών που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, εκτός των ορίου του Δήμου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων, από και προς την εργασία. Για την πιστοποίηση του συγκεκριμένου λόγου κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται και σε αυτήν την περίπτωση οι παράγραφοι 3, 3β και 3δ του άρθρου 3 της ΚΥΑ (βλ. αμέσως παραπάνω).
 • Στο άρθρο 6 § 2 της ΚΥΑ (σελ. 5164 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες, καθώς και τον περιορισμό κυκλοφορίας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Ειδικώς στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης μετακίνησης, επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

* Μέχρι στιγμής, ειδική άδεια απουσίας εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου δεν προβλέπεται για τον ιδιωτικό τομέα.

** Δεδομένου ότι η ειδικότερη ΚΥΑ οικ. 4012/111, ΦΕΚ 292, Β΄ (που αφορά ειδικώς την ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ & την ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021) δεν καταργείται, ισχύει ότι, εφόσον τηρείται η τηλεργασία σε ποσοστό ανερχόμενο τουλάχιστον στο 50% των εργαζομένων, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως (όχι στο 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης ανεξαρτήτως ειδικότητας), ο εργοδότης είναι σύννομος.

*** Μέχρι τις 15.02.2021, για τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις των εργαζομένων από και προς την εργασία τους ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, ισχύουν οι μέχρι χθες ισχύουσες προβλέψεις της προηγούμενης ΚΥΑ [υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378  (ΦΕΚ 454, Β΄, 05.02.2021)].

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ