«ΝΕΑ ΚΥΑ - Υποχρεωτικός έλεγχος COVID σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις»

«ΝΕΑ ΚΥΑ - Υποχρεωτικός έλεγχος COVID σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις»

Αποφ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/21 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Εσωτερικών-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Τουρισμού-Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία.»

(ΦΕΚ 2192, τεύχος Β΄ της 26.5.2021)

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας η ΚΥΑ αναφορικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο COVID στους εργαζομένους όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίοι απασχολούνται με φυσική παρουσία.

 

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ