«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021»

«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021»

Αποφ. 51320/21 Υπ. Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021.»

(ΦΕΚ 3127, τεύχος Β΄ της 17.7.2021)

 

 

 

* * *

Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ